Produljenje razdoblja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu

Datum: 03.02.2022, Četvrtak
Klasa: 410-01/21-01/2969
Davatelj: Porezna uprava

Povodom upita o razdoblju produljenja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu za mladu osobu za razdoblje mirovanja obveze kada osoba koristi pravo na rad s pola punoga radnog vremena, u nastavku odgovaramo.

Člancima 19. do 26. Zakona o doprinosima (Narodne novine, br. 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16 i 106/18 – dalje u tekstu: Zakon) propisana je obveza doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa. Obveznik doprinosa iz osnovice je osiguranik, a obveznik doprinosa na osnovicu je poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću. Obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa jest poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću. Mjesečna osnovica za obračun doprinosa jest plaća odnosno primitak od nesamostalnog rada, oporeziv porezom na dohodak, što ga poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca isplaćuje ili daje u naravi ili je bila dužna isplatiti osiguraniku za rad u određenom mjesecu prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu sukladno članku 21. stavku 1. Zakona. Doprinosi se obračunavaju iz osnovice i na osnovicu prema mjesečnoj osnovici plaći iz članka 21. Zakona i ostalim primicima iz članka 22. Zakona kako slijedi:

​doprinosi iz osnovice:

o doprinos za mirovinsko osiguranje,

o doprinos za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje (za osiguranika tog osiguranja)

doprinosi na osnovicu:

o ​doprinos za zdravstveno osiguranje.

Iznimno, za osiguranika mladu osobu i prema mjesečnoj osnovici iz članka 21. Zakona (plaći) obračunavaju se doprinosi samo iz osnovice prema mjesečnim osnovicama koje se odnose na razdoblje u trajanju do pet godina.

Prema članku 16.a stavku 4. Pravilnika o doprinosima (Narodne novine, br. 2/09, 9/09 - ispravak, 97/09, 25/11, 61/12, 86/13, 157/14, 128/17, 1/19 – dalje u tekstu: Pravilnik) za mladu osobu koja za vrijeme trajanja pet godina zaposlenja ostvaruje pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja na naknadu plaće na teret državnog proračuna ili joj radni odnos miruje radi dragovoljnog služenja vojnog roka u oružanim snagama Republike Hrvatske, produžuje se tijek pet godina zaposlenja kod istog poslodavca, razmjerno broju dana za koje je ostvarivao pravo na naknadu plaće odnosno u kojima je radni odnos mirovao.

U konkretnom slučaju, u upitu se navodi kako je zaposlenica osigurana po osnovi mlade osobe temeljem ugovora o radu na neodređeno vrijeme od 8. prosinca 2016. godine te je poslodavac cijelo vrijeme koristio oslobođenje plaćanja doprinosa na osnovicu po osnovi mlade osobe u trajanju do pet godina. U razdoblju od 1. travnja 2020. do 2. svibnja 2020. osiguranica je bila na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, od 3. svibnja 2020. do 9. studenog 2020. koristila pravo na rodiljni dopust, od 10. studenog 2020. do 31. srpnja 2021. koristila pravo na roditeljski dopust te od 1. kolovoza 2021. koristila pravo roditeljski dopust s polovicom punog radnog vremena. Kako je razdoblje oslobođenja obračuna doprinosa na osnovicu poslodavac koristio u trajanju do pet godina, a ugovor o radu na neodređeno vrijeme je sklopljen 8. prosinca 2016. godine, razdoblje od pet godina korištenja oslobođenja plaćanja doprinosa na osnovicu završava 8. prosinca 2021. godine sukladno članku 80. stavku 3. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09 i 110/21).

U navedenom razdoblju osiguranica je ostvarila prava iz obveznih osiguranja na puno radno vrijeme od 1. travnja 2020. do 31. srpnja 2021. (16 mjeseci) te od 1. kolovoza 2021. do 8. prosinca 2021. na pola punoga radnog vremena (4 mjeseca i 8 dana). Kako je u posljednjem razdoblju koristila pravo na rad na pola punoga radnog vremena, a sukladno gore navedenoj odredbi Pravilnika tijek od pet godina zaposlenja kod istog poslodavca produžuje se za broj dana razmjernih punom radnom vremenu odnosno za dva mjeseca i četiri dana. Temeljem navedenog, ukupno razdoblje produženja razdoblja korištenja olakšice oslobođenja obračuna i plaćanja doprinosa na osnovicu iznosi ukupno 18 mjeseci i četiri dana.

Povratak na mišljenja