Projektiranje, nadzor i tehničko savjetovanje u području graditeljstva

Datum: 12.01.2015, Ponedjeljak
Klasa: 410-01/14-01/747
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi primjene čl. 75. st. 3. t. a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13., 153/13. – Rješenje USRH i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon), odnosno čl. 152. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14., u daljnjem tekstu: Pravilnik). Naime, u svom upitu obveznik navodi da obavlja poslove projektiranja, nadzora i tehničkog savjetovanja u području graditeljstva. Takvi poslovi najčešće obuhvaćaju sljedeće usluge:
- organiziranje i vođenje projekta izgradnje građevinskog objekta,
- usklađivanje rada i nadzor nad izradom dokumentacije vezane uz građenje objekta,
- upravljanje građevnom ugovornom dokumentacijom na projektu izgradnje objekta,
- praćenje usklađenosti na projektu izgradnje objekta,
- upravljanje troškovima i financijske kontrole na projektu izgradnje objekta i
- tehničko savjetovanje vezano uz građenje objekta i prethodno navedene usluge.
Također navodi da obavlja navedene poslove prilikom izmjena i usklađenja projekta radi ostvarivanja ušteda i pronalaženja kvalitetnijih i racionalnijih rješenja, te je postavljeno pitanje da li se na navedene poslove primjenjuje prijenos porezne obveze.
Odredbama čl. 75. st. 3. t. a) Zakona i čl. 152. st. 1. propisano je da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan platiti PDV kada mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. Isto se odnosi i na ustupanje osoblja, ako ustupano osoblje obavlja građevinske usluge.
Člankom 152. st. 1. t. d) i e) Pravilnika propisano je da se građevinskim uslugama iz čl. 75. st. 3. t. a) Zakona smatraju usluge koje se obavljaju u okviru arhitektonske, građevinske, geodetske, strojarske, i elektrotehničke djelatnosti ako je obavljanje tih usluga potrebno za obavljanje radova iz točke a) toga stavka, te usluge stručnog nadzora građenja sukladno propisima kojima se uređuju arhitektonski i inženjerski poslovi i djelatnosti u prostornom uređenju i gradnji.
Iz navedenog proizlazi da porezni obveznik primjenjuje prijenos porezne obveze kada obavlja usluge navedene u upitu. Također napominjemo da se prijenos porezne obveze ne primjenjuje na usluge savjetovanja investitora u vezi prijavljivanja na natječaje vezane uz gradnju, te na usluge sudjelovanja pri raspisu natječaja i ugovaranju radova, kako je i napomenuto mišljenjem Porezne uprave, Središnjeg ureda KLASA: 410-19/13-01/719, URBROJ: 513-07-21-01/14-02 od 19. 03. 2014. godine.
 

Povratak na mišljenja