Promet osobnih automobila kada ih nabavljaju diplomatska i konzularna predstavništva

Datum: 20.07.2012, Petak
Klasa: 410-01/12-01/1704
Davatelj: Porezna uprava

Dostavili ste nam presliku dosjea predmetnog vozila u vlasništvu gospodina B. M. P. iz Zagreba, zamjenika vojnog izaslanstva Islamske Republike Iran.

Navodite da je registracija predmetnog vozila izvršena na temelju Ugovora o kupoprodaji motornog vozila sklopljenog između M. E. M. kao prodavatelja i B. M. P. kao kupca. Ugovor o kupoprodaji ovjeren je kod javnog bilježnika dana 26. rujna 2011. godine.

Obzirom da predmetni ugovor nije ovjeren u Ministarstvu financija – Poreznoj upravi Zagreb, nadležnoj ispostavi za poreze građana, te da je kupac vozila osoba sa diplomatskim statusom postavili ste upit da li je ista osoba obvezna platiti porez.

Kod utvrđivanja načina oporezivanja prometa upotrebljavanih motornih vozila posebnim porezom na promet po stopi 5% treba poći od toga tko je prodavatelj.

Odredba članka 1. stavak 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Nar. nov., od br. 139/97. do 78/12.) propisano je plaćanje posebnog poreza na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne ili fizičke osobe, te da se taj porez plaća ako se taj promet ili stjecanje ne oporezuje porezom na dodanu vrijednost. Obzirom da u konkretnom slučaju prodavatelj nije obveznik poreza na dodanu vrijednost ta prodaje ne podliježe obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost, pa je u tom slučaju porezni obveznik kupac ili stjecatelj, kako je propisano odredbom članka 4. stavak 3. navedenog Zakona o posebnim porezima.

Međutim, odredbom članka 7. stavak 1. istog zakona propisano je da posebne poreze ne plaćaju diplomatska i konzularna predstavništva na osnovi uzajamnosti.

U dosjeu predmetnog vozila priložena je potvrda Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Diplomatskog protokola, od 20. 04. 2012. prema kojoj predmetno vozilo pripada g. B. M. P., zamjeniku vojnog izaslanstva. Na obrascu je označeno da on kao podnositelj zahtjeva traži odobrenje za uvoz predmetnog vozila, a istim se potvrđuje da su ispunjeni uvjeti za primjenu oslobođenja od plaćanja carine, te poreznih oslobođenja iz članka 13.a Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., od br. 47/95. do 22/12.) i članka 7. stavak 1. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.

Načelno, porezno oslobođenje pri nabavi dobara u tuzemstvu ostvaruje se kod poduzetnika, poreznog obveznika – prodavatelja koji kao dokaz da je obavio isporuku oslobođenu poreza mora imati potvrdu Diplomatskog protokola na temelju koje osoba sa diplomatskim statusom – kupac ostvaruje pravo na bezporeznu nabavu dobara i usluga.

Prema odredbama članka 8. i 9. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove porezni obveznik posebnog poreza na promet mora nastanak porezne obveze prijaviti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svom sjedištu ili prebivalištu u roku od 15 dana od dana kupnje ili stjecanja. Posebni porez na promet upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova plaća se u roku od 15 dana od dana nastanka obveze, a obračunava ga i naplaćuje ispostava Porezne uprave nadležna prema sjedištu i prebivalištu poreznog obveznika. Bez dokaza o plaćenom posebnom porezu ne može se obaviti registracija.

U predmetnom slučaju riječ je o nabavi upotrebljavanog motornog vozila u tuzemstvu od nepoduzetnika te je osoba sa diplomatskim statusom bila obvezna nadležnoj Poreznoj upravi prijaviti nastanak porezne obveze. Porezna uprava temeljem priložene dokumentacije kojoj treba biti priložena i potvrda Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Diplomatskog protokola, utvrđuje jesu li u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje iz članka 7. stavak 1. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.

Povratak na mišljenja