Promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB

Datum: 07.06.2022, Utorak
Klasa: 410-01/22-01/909
Davatelj: Porezna uprava

Nastavno na promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB u Republici Hrvatskoj te postavljeni upit o mogućnosti isplate primitaka na račune poreznih obveznika otvorenih u istoj, odgovaramo u nastavku:

Člankom 86. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20; dalje u tekstu: Zakon), propisano je da tijela državne uprave i pravosudna tijela i druga državna tijela, tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici - pravne i fizičke osobe, obavljaju isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak te isplate primitaka koji se ne smatraju dohotkom, odnosno na koje se ne plaća porez na dohodak fizičkim osobama na njihov žiroračun kod banke, a iznimno na njihov tekući račun sukladno posebnim propisima te u gotovom novcu na propisan način.

Člankom 92. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19, 1/20, 74/20 i 1/21; dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da u skladu s člankom 86. Zakona tijela državne uprave i sudbene vlasti te druga državna tijela i službe jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zavodi, neprofitne organizacije, poduzetnici – pravne i fizičke osobe obavljaju isplate primitaka fizičkim osobama, na njihov žiroračun kod banke odnosno nerezidentima na njihov račun. U skladu sa stavkom 2. toga članka Zakona, a iznimno od stavka 1. toga članka navedena tijela, organizacije odnosno osobe mogu obveznicima poreza na dohodak, odnosno fizičkim osobama isplatiti na njihov tekući račun kod banke između ostalih i primitke po osnovi nesamostalnog rada iz članka 21. Zakona.

Sukladno navedenim odredbama, isplatu primitka moguće je izvršiti na račun kod banke.

Nadalje, a nastavno na novonastale promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB u Republici Hrvatskoj, od Hrvatske narodne banke (dalje u tekstu: HNB) zaprimili smo obavijest prema kojoj je od 1. lipnja 2022. Revolut Bank UAB izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, a temeljem kojeg će ista osim pružanja usluga primanja depozita i ostalih povratnih sredstava, započeti s pružanjem i platnih usluga točnije usluga otvaranja i vođenja računa za plaćanje kao što su tekući račun ili žiroračun u Republici Hrvatskoj.

Slijedom navedenog, budući da je istoj izdano odobrenje o proširenju pružanja usluga na području Republike Hrvatske, nema zapreke za isplatom primitka na račune koje porezni obveznici imaju otvorene u toj banci.

Ovim mišljenjem stavlja se van snage mišljenje Klasa:410-01/21-01/646,​ Urudžbeni broj:513-07-21-01-21-5 od 27. rujna 2021. u dijelu koji se odnosi na mogućnost isplate primitaka na račune kreditne institucije Revolut Bank UAB.

Povratak na mišljenja