Prilog proračun i proračunski korisnici 4/2008

Web izdanje 24,89
Pomoći
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Objedinjeno vođenje računa - Cash Pooling
Autor: Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Osvrt na Državni proračun za 2008. godinu i odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2008. godinu
Autori: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Prikaz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Etika u borbi protiv administrativne korupcije
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Imenovanje rukovodećih državnih službenika
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Novele Zakona o državnim službenicima
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi