Prilog proračun i proračunski korisnici 7/2008

Web izdanje 24,89
Izrada proračuna i financijskih planova korisnika proračuna za razdoblje 2009. - 2011.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Financijski izvještaji proračuna i proračunskih korisnika za razdoblje siječanj – lipanj 2008.
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Registar korisnika proračuna
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Tržište javno-privatnog partnerstva u RH
Autor: Mr. sc. Damir JURIČIĆ, dipl. oec.
Načelo zakonitosti
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Sustav državne uprave
Autor: Hrvoje BARBERIĆ, dipl. iur.
Selekcija kandidata u postupku zapošljavanja
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Promjene kolektivnog ugovor za znanost i visoko obrazovanje
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.