RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Godišnji popis kod proračuna i proračunskih korisnika

Pror - 1.2009, str. 2
Konačnoj provjeri točnosti iskazivanja poslovnih događaja pristupa se posredno, pomoću popisa imovine i obveza. Nakon obavljenog popisa uspoređuju se knjigovodstveni podatci sa stvarnim podatcima, dakle onima što su utvrđeni popisom. O tome kako nadoknaditi manjak, odnosno kako postupati s viškom, odlučuju u pravnim osobama, osobe, odnosno tijela koja imaju za to ovlasti. Knjigovodstvo samo iskazuje razlike i način njihova likvidiranja. Računovodstveni propisi samo su postavili neka posebna pravila popisa i uvjetuju način iskazivnja popisnih razlika u poslovnim knjigama. Iako se od početka 2008. primjenjuju izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Nar. nov., br. 127/07.), one nisu promijenile odredbe do tada važećeg istoimenog pravilnika u vezi s popisima. Dakle, popis i sve aktivnosti oko njega mogu se napraviti na jednak način kao i za 2007. i popisne razlike se mogu proknjižiti na jednak način kao što su se proknjižile za 2007.

Pripreme godišnjeg obračuna za 2008. u proračunskom računovodstvu

Pror - 1.2009, str. 12
Od početka 2008. u proračunskom računovodstvu primjenjuje se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. On je donio neke novosti u sustav proračunskog računovodstva. Godišnji obračun za 2008. radi se jednako kao i obračun za 2007. Rokovi za predaju brojnih i obimnih financijskih izvještaja u proračunskom računovodstvu su u odnosu na prethodnu godinu jednaki. Gotovo svi financijski izvještaji se, za poslovanje u 2008., predaju do 16. veljače 2009. Provjeru podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima, stoga, treba obaviti što prije. Provjera podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima je jedan od oblika priprema za utvrđivanje rezultata poslovanja. Uz provođenje popisa i, u svezi s tim knjiženja odgovarajućih usklađenja, pozornost treba obratiti i poštivanju odgovarajućih pravila knjiženja koja su utvrđena računovodstvenim propisima. Odstupanja od pravila knjiženja su, ponekad, sastavni dio kontrole koja se provodi. Prema našem odabiru, ukazujemo na neka pravila knjiženja i njima pripadajuća odstupanja te pojašnjavamo sadržaj nekih računa. O popisu (inventuri) pročitajte poseban članak u ovome prilogu.

Promjene u Zakonu o javnoj nabavi

Pror - 1.2009, str. 29
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 125/08., dalje: ZIDZJN) stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2009., osim čl. 12. a koji stupa na snagu 1. siječnja 2010. Rečenom novelom Zakona o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 110/07., dalje: Zakon)izvršena su značajne izmjene u važećim propisimao javnoj nabavi.

Prigodne nagrade državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama

Pror - 1.2009, str. 40
Materijalna prava državnih službenika i namještenika i javnih službenika i namještenika kao što su pravo na dar djetetu u prigodi dana Sv. Nikole i božićnica, nisu prava koja su propisana zakonom, već su to prava koja im pripadaju na temelju sklopljenih kolektivnih ugovora.

Novi Zakon o koncesijama i Zakon o javno-privatnom partnerstvu

Pror - 1.2009, str. 42
Materiju nadmetanja i dodjele javnih radova i javnih usluga, te zajedničko djelovanje javnog sektora s privatnim sektorom regulira novi Zakon o javno privatnom partnerstvu. Javni sektor je u ovom slučaju proizvođač i ponuđač koji na temelju ugovora određuje vrstu i obim posla ili usluge, a privatni sektor potražuje takav odnos uz pretpostavku da može osigurati svoj poslovni interes odnosno profit. Novi Zakon o koncesijama regulira postupak nadmetanja, dobivanja i ugovaranja koncesije za javne radove i koncesije za javne usluge. Navedenim zakonima se usklađuju pravo Republike Hrvatske s pravom Europske unije što pomaže hrvatskom gospodarstvu da bude privlačnije za domaće i strane ponuditelje javnih radova i javnih usluga.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)