Prilog proračun i proračunski korisnici 10/2011

Web izdanje 24,89
Priprema državnog proračuna za razdoblje 2012. – 2014. i privremeno financiranje
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Priprema lokalnih i područnih proračuna za razdoblje 2012. – 2014.
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Tumačenje odredbe Zakona o vatrogastvu
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Obračun plaće zdravstvenih radnika
Autori: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dražen MANAGIĆ , dipl. iur.
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autori: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Tumačenja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.