Prilog proračun i proračunski korisnici

Priprema državnog proračuna za razdoblje 2012. – 2014. i privremeno financiranje
Pror - 10.2011, str. 2
Priprema lokalnih i područnih proračuna za razdoblje 2012. – 2014.
Pror - 10.2011, str. 10
Tumačenje odredbe Zakona o vatrogastvu
Pror - 10.2011, str. 16
Obračun plaće zdravstvenih radnika
Pror - 10.2011, str. 18
Tumačenja Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Pror - 10.2011, str. 26
Tumačenja Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Pror - 10.2011, str. 29