RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog proračun i proračunski korisnici

Prilog proračun i proračunski korisnici

Mjesec:

Godišnji propisi kod proračuna i proračunskih korisnika

Pror - 12.2011, str. 2
 O tome kako nadoknaditi manjak, odnosno kako postupati s viškom, odlučuju u pravnim osobama, osobe odnosno tijela koja imaju za to ovlasti. Knjigovodstvo samo iskazuje razlike i način njihova likvidiranja. Računovodstveni propisi proračunskog sustava postavili su neka posebna pravila popisa i uvjetuju način iskazivanja popisnih razlika u poslovnim knjigama. Popis (inventuru) i sve aktivnosti oko njega radi se na jednak način kao i za 2010. godinu. Nema razlika ni u knjigovodstvenom iskazivanju popisnih razlika.

Evidentiranje namjenskih, općih i vlastitih prihoda kod proračunskih korisnika državnog proračuna

Pror - 12.2011, str. 11
U ovom članku daje se knjigovodstvena evidencija nekih vrsta prihoda kod proračunskih korisnika. Riječ je o nekim oblicima općih prihoda, namjenskim prihodima te vlastitim prihodima kod proračunskih korisnika državnog proračuna.

Neke knjigovodstvene evidencije u sustavu proračuna

Pror - 12.2011, str. 16
U ovom članku daje se pregled niza specifičnih knjigovodstvenih evidencija u sustavu proračunskog računovodstva. Njihova specifičnost je uvjetovana posebnostima rada osoba koje se nalaze u sustavu opće države.

Proračunsko računovodstvo - pripreme za godišnji obračuna za 2011.

Pror - 12.2011, str. 22
Iako za 2011. nije mijenjan sustav proračunskog računovodstva, od početka 2011. primjenjuju se novi propisi iz područja proračunskog računovodstva. Oni su samo u nekim situacijama učinili otklon od onoga što je vrijedilo do kraja 2010. S obzirom na to da se većina financijskih izvještaja, za poslovanje u 2011. predaju do 15. veljače 2012., treba provjeriti podatke na knjigovodstvenim računima. Provjera podataka iskazanih na knjigovodstvenim računima jedan je od oblika priprema za utvrđivanje rezultata poslovanja. U sadržaju članka je opisan postupak kontrole u računovodstvu proračuna vezano za izradu godišnjih financijskih izvještaja.

Razlozi isključenja i uvjeti sposobnosti u sustavu javne nabave

Pror - 12.2011, str. 38
Novi Zakon o javnoj nabavi koji stupa na snagu 1. siječnja 2012. u odnosu na važeći Zakon donosi niz novosti odnosno izmjena koje su djelomično rezultat potrebe za daljnjim usklađivanjem domaćeg zakonodavstva s zakonodavstvom EU u području javnih nabava, a djelomično rezultat potrebe za izmjenama za kojima se, tijekom primjene važećeg Zakona, ukazala potreba. U ovom se članku obrađuju razlozi za isključenje i uvjeti sposobnosti gospodarskih subjekata, s posebnim osvrtom na promjene u načinu dokazivanja sposobnosti gospodarskih subjekata te postupanje naručitelja prilikom određivanja uvjeta sposobnosti gospodarskih subjekta u dokumentaciji za nadmetanje i ocjenjivanja sposobnosti ponuditelja i natjecatelja, a koje su rezultat novog Zakona.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima

Pror - 12.2011, str. 44
Izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima uvedena je jedna bitna novost kojom se osobama bez radnog iskustava omogućuje prijam u državno tijelo na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Uvjete i način izbora osoba na stručnom osposobljavanje bez zasnivanje radnog odnosa uređuje Vlada uredbom u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima i drugim zakonima kojima se uređuju radni odnosi. Na sjednici održanoj 1. rujna 2011. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima, o kojoj pišemo u ovome članku.

Zakup i kupoprodaja poslovnog prostora

Pror - 12.2011, str. 46
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (dalje: Zakon) objavljen je u Narodnim novinama, br. 125., a stupio je na snagu 15. studenog 2011. Zakonom je omogućena kupoprodaja poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave širem krugu subjekata, a ne, kao do sada, samo subjektima malog gospodarstva.

Plaće zaposlenih u javnom sektoru

Pror - 12.2011, str. 51
 Zbog raznih specifičnosti ponekad je nejasno tko su zaposleni u javnom sektoru, te koje propise treba primijeniti pri određivanju plaće i ostalih materijalnih prava. Uz javne službenike i namještenike, državne službenike i namještenike te službenike i namještenike u lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi pod zaposlenima u javnom sektoru podrazumijevaju se i državni dužnosnici, pravosudni dužnosnici i lokalni dužnosnici. U ovom se članku daje prikaz propisa koji uređuju plaće u javnom sektoru.
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)