Prilog proračun i proračunski korisnici 12/2013

Web izdanje 24,89
Evidentiranje namjenskih, opcih i vlastitih prihoda kod proracunskih korisnika u sustavu riznice
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Racunovodstveno motrište upravljanja proracunskom imovinom
Autori: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Renata MARIJETIĆ , dipl. oec.
Godišnji popis u proracunskom sustavu
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Pripreme za godišnji obracun za 2013. u proracunskom racunovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izvještaj o obvezama u 2013.
Autor: Mr. sc. Andreja MILIĆ
Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH
Autori: Nina BAN GLASNOVIĆ , dipl. iur.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Promjena u podrucju fiskalne odgovornosti
Autori: Iva BRKIĆ , mag. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Plan nabave za 2014. u sustavu javne nabave
Autor: Maro HADJIJA , mag. oec.
Odgovori na pitanja u podrucju javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Prigodna materijalna prava državnih, javnih i lokalnih službenika i namještenika
Autori: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Tumacenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tumacenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izmjene i dopune Pravilnika o proracunskim klasifikacijama
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Stjepan JUSUP