Prilog proračun i proračunski korisnici 12/2014

Pripreme za godišnji obračun za 2014. u proračunskom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Godišnji popis u proračunskom sustavu
Autori: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO
Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Knjigovodstveni sažetak promjena u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2015.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014.
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Elektronička dostava ponuda u postupcima javne nabave
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Troškovi žalbenog postupka u javnoj nabavi - novosti
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Rješenja nekih prijepora kroz rješidbe DKOM-a
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Komunikacija s natjecateljima u pregovaračkom postupku javne nabave s prethodnom objavom
Autor: Saša JOVIČIĆ , dipl. iur.
Raspuštanje lokalnog predstavničkog tijela i imenovanje povjerenika vlade RH
Autor: Katarina SERDAR, dipl. iur.
Posebni uvjeti rada u školama i pripadajući dodatci na plaću
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.
Prigodne nagrade za 2014. kod državnih, lokalnih i javnih službi
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Imenovanje pročelnika upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Sanda PIPUNIĆ, dipl. iur.
Tumačenja Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.