Prilog proračun i proračunski korisnici 7/2015

Polugodišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Dodatne mjere fiskalne konsolidacije za 2015. godinu
Autori: Katarina BROZIĆ PUČEK , dipl. oec.
Andrea KOCELJ , mag. oec.
Sukob interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Ostvarivanje pravne zaštite u javnoj nabavi pokretanjem upravnog spora
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Odgovori na pitanja iz područja javne nabave
Autor: Davor MIKAC, dipl. oec.
Priroda mandata člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Autor: Željka TROPINA GODEC , dipl. iur.
Godišnji odmor za javni sektor
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Nova osnovica za isplatu jubilarne nagrade u javnom sektoru
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.