Prilog proračun i proračunski korisnici 9/2016

Mjesni odbori i vijeća nacionalnih manjina kao proračunski korisnici
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Ugovor o javnoj nabavi - sklapanje, izvršenje i izmjene
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Proces planiranja za razdoblje 2017. - 2019. godine
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Materijalna prava državnih službenika i namještenika
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Najava novog Zakona o državnom uredu za reviziju
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. oec.
Novi Pravilnik o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Autori: Danijela STEPIĆ , univ. spec. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.