Prilog proračun i proračunski korisnici 1/2017

Evidentiranje prihoda i rashoda projekata financiranih iz EU-ovih sredstava − državna razina
Autori: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Tamara KLEKOVIĆ , dipl. oec.
Knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda iz EU-ovih sredstava – lokalna samouprava
Autori: Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Godišnji financijski izvještaji u sustavu proračuna za 2016. godinu
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Osvrt na Državni proračun i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Zatvaranje nekih operativnih EU-ovih programa
Autor: Ivica ČULINA , dipl. oec.
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Novele u sustavu i ustrojstvu državne uprave
Autor: Jadranka JURINJAK , dipl. iur.