Prilog proračun i proračunski korisnici 11/2019

Novi sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem u Republici Hrvatskoj
Autori: Mr. sc. Ana ODAK
Mr. sc. Marija RAJAKOVIĆ
Raspolaganje nefinancijskom imovinom u ministarstvima i drugim upravnim organizacijama
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
eRačuni u sustavu javne nabave primljeni od stranih dobavljača
Autor: Nikolina CESTARIĆ , mag. oec.
Predmet javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Donošenje proračuna JLP(R)S-a za 2020. godinu
Autor: Željka TROPINA GODEC, iur.
Novosti u sastavljanju izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Izmjene i dopune Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.
Promijenjen je kolektivni ugovor za zdravstvo
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik