Prilog proračun i proračunski korisnici 10/2020

Izrada financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2021. – 2023. godine
Autori: Ida HOHNJEC , dipl. oec.
Andreja JAKŠIĆ , dipl. oec.
Izrada financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021. - 2023. godine
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Financijski izvještaji u sustavu proračuna za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Pravo uvida u dokumentaciju postupka i ponude drugih ponuditelja u postupcima javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.