Prilog proračun i proračunski korisnici 1/2022

Sastavljanje i predaje financijskih izvještaja za 2021. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Promjene u obujmu i vrijednosti imovine
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Novi Zakon o proračunu
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.
Pregled objave dokumenata i informacija o trošenju sredstava prema čl. 144. Zakona o proračunu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Izrada statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2021. godine
Autor: Renata TOMLJENOVIĆ, dipl. iur.
Institut podugovaranja u području javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Poništenje postupka javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Autori: Lana ANDREIS NIKOLIĆ, dipl. iur.
Mateja HORVATIČEK, mag. iur.