Prilog proračun i proračunski korisnici 6/2022

Sastavljanje i predaja polugodišnjih financijskih izvještaja u 2022. godini u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Praksa u primjeni proračunske aplikacije RKPFI
Autor: Katarina NESTEROVIĆ , mag. oec.
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Promjene Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.
Uvid u ponude u sustavu javne nabave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Procijenjena vrijednost nabave u sustavu javne nabave
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Plaće i ograničenja plaća u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Državni nadzor lokalne samouprave
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Novi kolektivni ugovori u javnom sektoru
Autor: Dražen OPALIĆ , struč. spec. oec.