Prilog proračun i proračunski korisnici 5/2023

Dugoročno zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2023. godini
Autori: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Stjepan JUSUP
Postupak nabave roba, usluga i radova u obnovi
Autor: Zoran VUIĆ, dipl. iur.
Ekonomska i financijska sposobnost za izvršenje ugovora o javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Prijepori u radu lokalnoga predstavničkog tijela
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Prestanak dužnosti lokalnoga izvršnog čelnika po sili zakona
Autor: Željka TROPINA , dipl. iur.
Sprječavanje sukoba interesa između javnog i privatnog interesa
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi