Prilog proračun i proračunski korisnici 1/2024

Novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Autor: Danijela STEPIĆ , univ. spec. oec.
Sastavljanje i predaja financijskih izvještaja za 2023. godinu u sustavu proračuna
Autor: Ana POLIĆ , dipl. oec.
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu
Autor: Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.
Investicijski projekti u proračunskom sustavu
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Nenamjenske donacije i vlastiti prihodi
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sklapanje i izvršenje okvirnog sporazuma
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama
Autor: Fadila BAHOVIĆ , dipl. oec.
Novi obveznici sastavljanja i predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.