Proračunske osobe - financijski izvještaji za 2021. godinu


Trajanje: 2 h 10 min
Datum: 14.01.2022

Cijena: 76,31


Početak 2022. godine pravo je vrijeme za računovodstvenu provjeru postupanja tijekom 2021. godine i za upoznavanje s aktualnostima u proračunskom okruženju i najavama budućih promjena u njemu. Treba se podsjetiti i na financijske izvještaje u računovodstvenom sustavu i promjene koje treba usvojiti za predaju onih koji se odnose na 2021. godinu. Uz to, područje koje je podložno promjenama je ono koje se odnosi na radno pravo, javnu nabavu, sprječavanje sukoba interesa, izvršavanje proračuna i niz drugih.

Ciljevi su ovog webinara dati sažeti pregled svih bitnih stvari koje dotiču proračunske osobe od kojih se izdvaja podsjetnik na promjenu u računovodstvu od 2021. godine, na odgovarajuće promjene početnih stanja za 2021. godinu te na promjene koje su vezane uz financijske izvještaje, u radno-pravnom okviru.

Program:

Aktualni trenutak u djelovanju proračunskih osoba
Predavačica: mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i ovl. por. savj.
Trajanje predavanja: 50 min + odgovori na pitanja

 • Bitne novosti iz „novog“ Zakona o proračunu u odnosu na „stari“ Zakon o proračunu
 • Osnovica za obračun plaće za 2022. godinu i ostale promjene u javnom području (državni službenici i javni službenici i namještenici)
 • Naglasci iz Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2022. godinu s posebnim naglaskom na dio koji se odnosi na JLP(R)S-ove
 • Novi pragovi za nabave u javnoj nabavi, određivanje predmeta nabave
 • Izdvojeno iz novog sustava sprječavanja sukoba interesa

Računovodstveni praktikum i financijski izvještaji
Predavačica: mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i ovl. por. savj.
Trajanje predavanja: 40 min + odgovori na pitanja

 • Promjene u proračunskom računovodstvu od 1. siječnja 2021. godine
  • Bilančne promjene
  • Izvanbilančne promjene
  • Promjene koje izravno ne utječu na bilančne stavke (poseban osvrt na promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza)
 • Uobičajeni poslovni odnosi koji se dodatno objašnjavaju
 • Promjene početnih stanja za 2021. godinu
 • Najava novog načina predaje financijskih izvještaja
 • Naglasci iz okružnice za predaju financijskih izvještaja za 2021. godinu

Porezni podsjetnik
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 30 min + odgovori na pitanja

 • Porezni sažetak posebnog položaja proračunskih osoba (porez na dodanu vrijednost, porez na dohodak, porez na dobitak).

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 12. siječnja 2022. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).