Prorogacijska klauzula


Predmet: Prvostupanjski sud je prihvatio prigovor tuženice o njegovoj mjesnoj nenadležnosti za postupanje u ovoj pravnoj stvari, zaključujući da između stranaka nije sklopljena valjana prorogacijska klauzula obzirom da tuženica nije potpisala ugovor o zajmu, već samo Izjavu o solidarnom jamstvu, koja po svojem sadržaju ne sadrži valjani sporazum o mjesnoj nadležnosti.

Broj presude: Gž-51/2020-2, od 3. veljače 2020., od 13.04.2020

Sud: Županijski sud

Odredbom čl 70 st 1 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 58 93 112 99 88 01 117 03 88 05 02 07 84 08 123 08 57 11 148 11 pročišćeni tekst 25 13 28 13 89 14 i 70 19 dalje ZPP propisano je da ako zakonom nije određena isključiva mjesna nadležnost suda stranke se mogu sporazumjeti da im u prvom stupnju sudi sud koji nije mjesno nadležan uz uvjet da je taj sud stvarno nadležan dok je odredbom stavka 3 ovog članka propisano da taj sporazum važi samo ako je sastavljen u pisanom obliku i ako se tiče određenog spora ili više sporova koji svi proistječu iz određenog pravnog odnosa U ovom postupku nije sporno da je predmet ovog spora zahtjev tužitelja da se tuženici kao jamcu naloži isplata iznosa od 734 039 78 kn sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom a sve temeljem Ugovora o zajmu od 18 kolovoza 2009 sklopljenog između tužitelja E K kao davatelja zajma i A V kao primatelja zajma te Izjave tuženice o solidarnom jamstvu od 18 kolovoza 2009 Nije sporno ni da su se ugovorne strane navedenog Ugovora o zajmu odredbom čl 18 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu