Provjera vjerodostojnosti isprava o stupnju obrazovanja službenika i namještenika

Datum: 21.03.2019, Četvrtak
Klasa: 410-01/19-01/483
Davatelj: Porezna uprava

Zaprimili smo vaš upit za tumačenjem primjene Zakona o upravnim pristojbama (Nar. nov., br. 115/16., dalje u tekstu: Zakon) u kojem navodite da ste uputili dopis svim osnovnim i srednjim školama, učeničkim domovima i agencijama iz svoje nadležnosti sa uputom da isti provjere vjerodostojnost isprava kojima se dokazuje stupanj obrazovanja trenutačno zaposlenih službenika i namještenika. Tražite pojašnjenje smatra li se potvrda o vjerodostojnosti javne isprave ispravom iz Tar. br. 4. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Nar. nov., br. 8/17., 37/17., 129/17. i 18/19., dalje u tekstu: Uredba) obzirom da visoka učilišta kao pravne osobe s javnim ovlastima vode službenu evidenciju o izdanim diplomama te smiju li ista naplaćivati upravnu pristojbu.

            Prema odredbi čl. 1. Zakona upravne pristojbe plaćaju se za pismena i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim upravnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima.

            Člankom 4. st. 1. Zakona propisano je kako je pristojbeni obveznik osoba na čiji se zahtjev pokreče postupak, odnosno obavljaju radnje za koje je Uredbom propisano plaćanje pristojbe.

            Zakon propisuje opća i predmetna oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi pa su tako čl. 8. Zakona propisana opća oslobođenja od plaćanja upravnih pristojbi za određene fizičke i pravne osobe koje su oslobođene plaćanja upravnih pristojbi bez obzira o kojem se pismenu ili radnji radi. Između ostalog, čl. 8. st. 2. Zakona propisano je da su od plaćanja pristojbi oslobođene ustanove iz područja odgoja i obrazovanja, znanosti, visokog obrazovanja, kulture, zaštite kulturne i prirodne baštine, zdravstva, socijalne skrbi te humanitarne organizacije koje su za obavljanje svoje djelatnosti pribavile odobrenje nadležnog tijela državne uprave, u obavljanju svoje osnovne djelatnosti. U smislu Zakona, osnovna djelatnost je djelatnost koja se obavlja sukladno posebnom propisu, aktu o osnivanju, statutu ili drugom općem aktu.

            Nadalje, iznosi upravni pristojbi za pojedina pismena i radnje u dijelu općih pristojbi i pristojbi u posebnim područjima propisani su Uredbom pa je tako u Tar. br. 4. propisano da se plaća upravna pristojba za uvjerenja, izvatke i druge javne isprave o činjenicama o kojima tijela iz čl. 1. Zakona vode službenu evidenciju i to u iznosu od 20,00 kn (ako Zakonom ili Uredbom nije drukčije propisano).

            Slijedom navedenog, mišljenja smo da potvrda o vjerodostojnosti javne isprave predstavlja ispravu o činjenicama o kojima tijela iz čl. 1. Zakona vode službenu evidenciju te se za istu plaća upravna pristojba sukladno Tar. br. 4. Uredbe osim ako se može primijeniti opće ili predmetno oslobođenje propisano Zakonom. Napominjemo da su od plaćanja pristojbi, između ostalih, oslobođene ustanove iz područja odgoja i obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u obavljanju svoje osnovne djelatnosti stoga iste ne plaćaju upravne pristojbe ako su pristojbeni obveznici odnosno osobe na čiji se zahtjev pokreće postupak odnosno obavljaju radnje za koje je Uredbom propisano plaćanje pristojbe.

 

Povratak na mišljenja