RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Prilog godišnji popis (inventura)

Prilog godišnji popis (inventura)

Mjesec:

Godišnji popis (inventura) imovine i obveza

PrPI - 11.2008, str. 0
Godišnji popis imovine i obveza jedan je od nužnih uvjeta kako bi temeljni financijski izvještaji bili realni i objektivni, te kako bi korisnici na temelju takvih izvještaja donosili odgovarajuće poslovne odluke. Zbog toga Zakon o računovodstvu i Opći porezni zakon propisuju obvezu provođenja popisa. Zahtjevima HSFI-a i MSFI-a uređeno je da financijski izvještaji moraju fer i istinito prikazivati financijski položaj i uspješnost trgovačkog društva, a to je moguće jedino ako stvarno stanje odgovara knjigovodstvenom stanju. O čemu pri popisivanju imovine i obveza treba voditi brigu pročitajte u nastavku članka.
 1. OBVEZA PROVOĐENJA GODIŠNJEG POPISA (INVENTURE)
 2. VRSTE I METODE POPISA (INVENTURE)
 3. ORGANIZACIJA POPISA (INVENTURE)
 4. POPISNO POVJERENSTVO I PLAN POPISA
 5. PROVEDBA GODIŠNJEG POPISA
 6. ELABORAT O OBAVLJENOM GODIŠNJEM POPISU
 7. ODLUČIVANJE O POPISNIM RAZLIKAMA
 8. ZAKLJUČAK

Porezno dopuštena razina kala, rasipa, loma, kvara i tehnološkog manjka na proizvodima

PrPI - 11.2008, str. 11
U ovom članku obrađujemo manjkove s motrišta poreznih propisa te odluka HGK odnosno HOK-a donesenih temeljem tih propisa. Kao što je poznato porezni propisi nisu jednoznačno ni konzistentno odredili pristup oporezivanju manjkova pa se može dogoditi različito postupanje poreznih obveznika pri nastajanju i oporezivanju pojedinih oblika manjkova.Također valja voditi računa i o tome da ni manjkovi nisu jednoznačna veličina koja se oporezuje već njenom pojavom. Uzroci manjkova su brojni i različiti, a pojedini porezni propisi te uzroke prihvaćaju kao takve, a pojedini s, druge strane ne razrađuju manjkove prema uzorcima.
 1. MANJAK U SUSTAVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
 2. MANJAK U SUSTAVU POSEBNIH POREZA (TROŠARINA)
 3. PLAĆANJE POREZA NA DOHODAK U SLUČAJU MANJKA
 4. PRIZNAVANJE MANJKA PRI UTVRĐIVANJU OSNOVICE POREZA NA DOBITAK
 5. PRIMJENA ODLUKA HGK-a I HOK-a
 6. INTERNI AKTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA O NORMATIVIMA I MANJKU

Odluke o porezno dopustivim manjkovima, kalu, rastepu, kvaru i lomu

PrPI - 11.2008, str. 26
 • ODLUKE HRVATSKE GOSPODARSKE KOMORE
 • Odluke o porezno dopustivim manjkovima, kalu, rastepu, kvaru i lomu

  PrPI - 11.2008, str. 43
 • ODLUKE HRVATSKE OBRTNIČKE KOMORE
 • STAJALIŠTA POREZNE UPRAVE U SVEZI S OPOREZIVANJEM MANJKOVA

  PrPI - 11.2008, str. 50
 • STAJALIŠTA POREZNE UPRAVE
 • Posebnosti provedbe godišnjeg popisa obrtničkih i drugih samostalnih djelatnosti

  PrPI - 11.2008, str. 57
  Prosinac je i za “dohodaše”, obrtnike i slobodna zanimanja koji vode poslovne knjige na temelju evidentiranih primitaka i izdataka, razdoblje pripreme za izradu godišnje porezne prijave. To je za njih osobito važo zbog toga šo navedena skupina poreznih obveznika iskazuje primitke i izdatke prema načlu blagajne, a to znači da će samo poslovni događji koji su plaćni i naplaćni zaključo sa 31. prosinca 2008. biti evidentirani u poslovnim knjigama te mogu biti predmet godišje porezne prijave na obrascu DOH, odnosno DOH-Z za 2008. Godišji popis –inventura jedna je od važnih pripremnih radnji pri izradi godišjeg obračna zbog utvrđvanja stvarnog stanja pozicija imovine u odnosu na stanje iskazano u poslovnim knjigama jer iskazane razlike mogu bitno utjecati na dohodak fizičih osoba. Opšrnije o osobitostima provođnja godišjeg popisa fizičih osoba pročtajte u nastavku čanka.
  Pretplatnik
  Zakon o trgovačkim društvima (1)