Računovodstveni i porezni položaj nekretnina

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, zamjenik glavne urednice
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

Trajanje: 2 h 50 min
Datum: 04.10.2022

Cijena: 82,95 EUR
624,99 KNCilj je ovog webinara obrazložiti računovodstveno i porezno motrište nabave, zakupa i prodaje nekretnina te odgovoriti na računovodstvena pitanja koja se najčešće postavljaju u poslovnoj praksi u vezi s nekretninama. Navedena pitanja obuhvaćaju, između ostaloga, mogućnost primjene tuzemnog prijenosa porezne obveze na isporuku nekretnina, zatim računovodstveno i porezno motrište dodatnih ulaganja u nekretnine, reklasifikacije nekretnina, otpisa ulaganja u tuđu imovinu i sl.

Program:

Porezno motrište isporuke nekretnina
Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Porezno motrište prodaje građevina, rekonstruiranih građevina i zemljišta
 • Kada su nekretnine u prometu oporezive PDV-om, a kada porezom na promet nekretnina
 • Posebnosti pri prodaji građevina između poreznih obveznika, fizičkih osoba, što je porezna osnovica i kada nastaje porezna obveza
 • Ovrha na nekretnini – porezno motrište između obveznika PDV-a i fizičkih osoba
 • Porezno postupanje kod prenamjene nekretnine – za stanovanje, izlazak iz sustava PDV-a, ulazak u sustav PDV-a

Računovodstveno praćenje nekretnina i dodatnih ulaganja
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 45 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstveno praćenje nabave nekretnina za dugotrajnu imovinu i za prodaju
 • Računovodstveno praćenje dodatnih ulaganja u nekretnine
 • Računovodstveno i porezno motrište reklasifikacije nekretnina izgrađenih za tržište za vlastitu dugotrajnu imovinu i obratno

Računovodstveno i porezno motrište zakupa i ulaganja u tuđu imovinu
Predavač: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.
Trajanje predavanja: 30 min + odgovori na pitanja

 • Računovodstveno i porezno motrište zakupa nekretnina kod obveznika HSFI-ja
 • Računovodstveno i porezno motrište režijskih troškova i troškova održavanja
 • Računovodstveno i porezno motrište ulaganja u tuđu imovinu

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 28. rujna 2021. godine.

Cijena video snimke je 625,00 kn (500,00 kn + 25 % PDV-a) odnosno 82,25 eura (fiksni tečaj konverzije 7,53450 kn za 1 euro), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).