Računovodstveni i porezni položaj nekretnina


Trajanje: 3 h 0 min
Datum: 28.09.2021

Cijena: 475,00 kn


Snimka webinara - Računovodstveni i porezni položaj nekretnina

Na ovom webinaru obrazloženo je računovodstveno i porezno motrište nabave, zakupa i prodaje nekretnina te su dani odgovori na računovodstvena pitanja koja se u trenutačnoj situaciji najčešće postavljaju u poslovnoj praksi u vezi s nekretninama. Navedena pitanja obuhvaćaju, između ostaloga, računovodstveno i porezno motrište neobračunavanja zakupnine u vrijeme pandemije, računovodstveno i porezno motrište otpisa ulaganja u tuđu imovinu i sl.

Program webinara

Predavačica: dr. sc. Ljerka MARKOTA, prof. v. š. i ovl. rač.

  • Porezno motrište prodaje građevina, rekonstruiranih građevina i zemljišta
  • Kada su nekretnine u prometu oporezive PDV-om, a kada porezom na promet nekretnina
  • Posebnosti pri prodaji građevina između poreznih obveznika, fizičkih osoba, što je porezna osnovica i kada nastaje porezna obveza
  • Porezno postupanje kod prenamjene nekretnine – za stanovanje, izlazak iz sustava PDV-a, ulazak u sustav PDV-a

Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

  • Računovodstveno praćenje nabave nekretnina za dugotrajnu imovinu i za prodaju
  • Računovodstveno praćenje dodatnih ulaganja u nekretnine
  • Računovodstveno i porezno motrište reklasifikacije nekretnina izgrađenih za tržište za vlastitu dugotrajnu imovinu i obratno

Predavač: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

  • Računovodstveno i porezno motrište zakupa nekretnina
  • Računovodstveno i porezno motrište ulaganja u tuđu imovinu

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 28. rujna 2021. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).