Računovodstvo dugotrajne materijalne i financijske imovine


Trajanje: 3 h 10 min
Datum: 13.10.2021

Cijena: 76,32 EUR
575,03 KNSnimka webinara - Računovodstvo dugotrajne materijalne i financijske imovine

Na ovom webinaru objašnjavaju se računovodstvena postupanja u priznavanju, amortiziranju, utvrđivanju vrijednosti i otuđenju (prodaji) dugotrajne materijalne imovine poduzetnika na konkretnim primjerima iz poslovne prakse. To se posebno odnosi na nabavu nekretnina, postrojena i opreme te na ulaganja u ulagačke nekretnine koje postaju sve učestalijim oblicima ulaganja društva u RH. Uz to će se na webinaru posebno obrazložiti evidentiranje ulaganja u dionice i poslovne udjele drugih trgovačkih društava, utjecaj promjena vrijednosti te imovine na financijski položaj ulagača i specifičnosti prilikom otuđenja te imovine.

Program:

Računovodstveno praćenje dugotrajne materijalne imovine prema zahtjevima HSFI-ja 6 i MRS-a 16
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • uvjeti za priznavanje dugotrajne materijalne imovine – razgraničenje troška od ulaganja
 • utvrđivanje troškova koji se mogu uključiti u vrijednost dugotrajne materijalne imovine
 • početno i naknadno utvrđivanje vrijednosti dugotrajne materijalne imovine (trošak nabave i metoda revalorizacije)
 • porezno motrište naknadnog vrednovanja dugotrajne materijalne imovine
 • troškovi naknadnog ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu
 • amortizacija dugotrajne imovine i porezno dopuštenje
 • financijski leasing nekretnina, postrojenja i opreme
 • dugotrajna materijalna imovina u operativnom najmu – evidentiranje prema HSFI-ju 16 i MSFI-u 16
 • otuđenje dugotrajne materijalne imovine

Računovodstveno praćenje ulaganja u nekretnine prema zahtjevima HSFI-ja 7 i MRS-a 40
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • uvjeti za klasifikaciju nekretnina na ulaganje u nekretnine
 • početno i naknadno utvrđivanje vrijednosti ulaganja u nekretnine
 • reklasifikacije pri ulaganjima u nekretnine (iz nekretnina kojom se koristi vlasnik u nekretnine za iznajmljivanje i obratno, iz nekretnina koje su izgrađene za prodaju u nekretnine za iznajmljivanje)
 • otuđenje ulaganja u nekretnine

Računovodstveno praćenje imovine namijenjene prodaji prema zahtjevima HSFI-ja 8 i MSFI-ja 5

 • uvjeti za klasifikaciju imovine na imovinu namijenjenu prodaji
 • utvrđivanje vrijednosti imovine namijenjene prodaji
 • reklasifikacija imovine za prodaju na imovinu namijenjenu korištenju
 • otuđenje imovine namijenjene prodaji

Računovodstveno praćenje financijske imovine prema zahtjevima HSFI-ja 9 i MSFI-ja 9
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • početno priznavanje i vrednovanje financijske imovine – ulaganje u dionice trgovačkih društava i njihova klasifikacija (financijska imovina raspoloživa za prodaju i financijska imovina namijenjena trgovanju)
 • evidentiranje ulaganja u poslovne udjele trgovačkih društava
 • prodaja financijske imovine
 • naknadno vrednovanje ulaganja u financijsku imovinu i utjecaj vrednovanja na stavke Bilance i Računa dobiti i gubitka
 • reklasifikacija financijske imovine

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 13. listopada 2021. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).