Računovodstvo osobnih automobila, plovila i drugih vozila


Trajanje: 3 h 0 min
Datum: 08.11.2021

Cijena: 76,32 EUR
575,03 KNSnimka webinara - Računovodstvo osobnih automobila, plovila i drugih vozila

Cilj je ovog webinara bio je objasniti računovodstveni i porezni položaj osobnih automobila, plovila i drugih vozila kada su ona dio dugotrajne imovine poduzetnika. Na primjerima iz prakse objasniti će se nabava, amortizacija, prodaja i troškovi uporabe osobnih automobila i drugih vozila. U posebnom dijelu smo objasnili specifičnosti plovila te na koji način i kada je potrebno obračunati plaću u naravi po osnovi uporabe osobnih automobila. Uz to, posebno smo obrazložili kako troškovi uporabe osobnih automobila, plovila i drugih vozila utječu na osnovicu poreza na dobitak.

Program:

Računovodstveno praćenje osobnih automobila i drugih vozila
Predavačica: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Osobni automobili za prijevoz članova društva i zaposlenika (nabava u tuzemstvu, iz druge države članice EU-a i uvoz, nabava rabljenih automobila i nabava od fizičkih osoba)
 • Osobni automobili za obavljanje djelatnosti (iznajmljivanje, rent-a-car, prijevoz,…)
 • Vozila kategorije N1 i druga vozila za osobni prijevoz
 • Specifičnosti obračuna plaće u naravi po osnovi uporabe osobnih automobila

Amortizacija i troškovi uporabe osobnih automobila i drugih vozila
Predavačica: dr. sc. Đurđica JURIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Obračun amortizacije osobnih automobila i drugih vozila za prijevoz
 • Porezni položaj amortizacije osobnih automobila i drugih vozila za prijevoz
 • Troškovi uporabe osobnih automobila (gorivo, servis, autogume, registracija, porez na CMV, …)
 • Utjecaj troškova uporabe osobnih automobila na osnovicu poreza na dobitak

Nabava i uporaba plovila, lizing-vozila i prodaja vozila koja su dio dugotrajne imovine
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.
Trajanje predavanja: 60 min + odgovori na pitanja

 • Plovila u imovini poduzetnika (nabava, uporaba, troškovi)
 • Financijski i operativni lizing automobila i drugih vozila
 • Prodaja osobnih automobila koji su bili dio dugotrajne imovine poduzetnika (evidentiranje prodaje, ispostavljanje računa i ispravak pretporeza)

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 27. listopada 2021. godine.

Cijena video snimke je 575,00 kn (460,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).