Računovodstvo poslovnih spajanja

Naslovnica knjige: Računovodstvo poslovnih spajanja
E-izdanje
31,50
- prema MSFI i HSFI -
Izdavač:   RRiF-plus d.o.o. za nakladništvo i poslovne usluge
Izdanje:   Zagreb, veljača 2012.
Autor:   Prof. dr. sc. Ivica PERVAN
Broj stranica:   298
Jezik:   hrvatski
Predgovor  
Osnovni poticaj za izradu knjige Računovodstvo poslovnih spajanja proizašao je iz sve većeg broja poslovnih spajanja u praksi i nedostatka prikladne literature na hrvatskom jeziku. Naime, zbog uvođenja tržišne ekonomije, procesa privatizacije, razvoja tržišta kapitala i liberalizacije međunarodnih tokova kapitala hrvatske kompanije već duži niz godina aktivno sudjeluju u različitim oblicima poslovnih spajanja. Pritom hrvatske kompanije nisu samo mete preuzimanja već i stjecatelji, kako domaćih tako i stranih kompanija. Za očekivati je da će i u budućem razdoblju u cilju rasta i povećanja učinkovitosti poslovanja hrvatske kompanije provoditi različite oblike poslovnih spajanja.
 
U ovoj se knjizi čitatelja u prvoj cjelini ukratko upoznaje s ključnim motrištima poslovnih spajanja (strategija rasta, pravni ustroj, vrednovanje ciljnih kompanija i porezi), dok su sva ostala poglavlja knjige posvećena detaljnoj razradi računovodstvenog obračuna i izvještavanja poslovnih spajanja. Pritom se posebno obrađuje konsolidacija financijskih izvještaja za poslovna spajanja koja rezultiraju odnosom vladajućeg i ovisnog društva, tj. formiranjem grupe. Iako je računovodstveni obračun poslovnih spajanja po vremenskom redoslijedu negdje na kraju postupka poslovnog spajanja, jako je korisno ako računovođe svojim menadžerima tijekom procesa realizacije poslovnog spajanja mogu prezentirati pregled nadležnih računovodstvenih standarda, dopuštene alternativne računovodstvene metode, te njihove učinke s motrišta plaćanja poreza i sadržaja financijskih izvještaja.
Knjiga je namijenjena studentima, računovođama, poreznim savjetnicima, revizorima i ovlaštenim sudskim vještacima za financije i računovodstvo.
Sadržaj:
1. Osnovna motrišta poslovnih spajanja 1
1.1. Strategije poslovnih spajanja 1
1.2. Pravni ustroj poslovnih spajanja prema ZTD-u 7
1.3. Tehnike vrednovanja ciljnih kompanija 13
1.4. Porezna motrišta poslovnih spajanja 23
2. Računovodstveni obračun poslovnih spajanja 31
2.1. Okvir za obračun poslovnih spajanja prema MSFI 3 i HSFI 2 31
2.2. Primjeri računovodstvenog obračuna poslovnih spajanja 41
2.3. Praktični primjeri računovodstvenog obračuna poslovnih spajanja. 78
3. Računovodstveno vrednovanje Goodwilla 85
3.1. Pojam goodwilla 85
3.2. Čimbenici koji utječu na stvaranje goodwilla 86
3.3. Pojavni oblici goodwilla 89
3.4. Povijest računovodstvenog vrednovanja goodwilla. 94
3.5. Okvir za naknadno vrednovanje goodwilla prema MSFI i HSFI. 101
3.6. Primjeri obračuna goodwilla nakon dana spajanja 106
3.7. Praktični primjeri naknadnog obračuna goodwilla 113
4. Računovodstveni obračun podjele društava kapitala 121
4.1. Okvir za podjelu društava kapitala prema ZTD-u 121
4.2. Porezna motrišta podjele društava kapitala 126
4.3. Primjeri računovodstvenog obračuna podjele društava kapitala 128
5. Konsolidacija financijskih izvještaja ovisnih društava 137
5.1. Pojam i povijest konsolidiranih financijskih izvještaja 137
5.2 Struktura i formiranje grupe 143
5.3 Teorije konsolidacije financijskih izvještaja 146
5.4. Korisnici, prednosti i ograničenja konsolidiranih financijskih izvještaja 149
5.5. Okvir za izradu konsolidiranih financijskih izvještaja prema ZoR-u, MRS-u 27 i HSFI 2 154
5.6. Osnovne tehnike konsolidacije financijskih izvještaja 163
5.7. Objava konsolidiranih financijskih izvještaja i konsolidiranog izvješća 174
5.8. Primjeri izrade konsolidiranih financijskih izvještaja na dan spajanja 179
5.9. Primjeri izrade konsolidiranih financijskih izvještaja nakon dana spajanja 194
5.10. Konsolidacija financijskih izvještaja ovisnih društava iz inozemstva 223
6. Konsolidacija financijskih izvještaja zajedničkih pothvata i pridruženih društava  
6.1. Konsolidacija financijskih izvještaja zajedničkih pothvata 243
6.2. Konsolidacija financijskih izvještaja pridruženih društava 259
7. Zaključak