Računovodstvo pripajanja i podjele d.o.o.-a


Trajanje: 2 h 10 min
Datum: 11.06.2021

Cijena: 475,00 kn


Snimka webinara - Računovodstvo pripajanja i podjele d.o.o.-a

Na ovoj snimci webinara izloženo je računovodstveno i porezno motrište statusnih promjena pripajanja i podjele kod društava s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.-a). Poseban naglasak stavljen je na razlikovanje statusne promjene podjele kada se osniva novo društvo odnosno kada je u statusnu promjenu uključeno postojeće društvo (preuzimatelj). Osim toga izložena je tema prijenosa gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o. Sve navedeno objašnjeno je na konkretnim slučajevima iz poslovne prakse. Uz to, razmotrena su i pitanja koja se javljaju u provedbi navedenih promjena u skladu sa zakonskim propisima.

Program:

Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a
Predavačica: dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ, prof. v. š. i ovl. rač.

  • Računovodstveno i porezno motrište pripajanja d.o.o.-a (definiranje metode stjecanja, utvrđivanje i naknadno vrednovanje goodwilla)
  • Primjeri pripajanja kapitalno povezanih d.o.o.-a
  • Primjeri pripajanja kapitalno nepovezanih d.o.o.-a
  • Oporezivanje prijenosa gospodarske cjeline obrta „dobitaša“ u d.o.o.

Računovodstveno i porezno motrište podjele d.o.o.-a
Predavačica: Jasna Vuk, dipl. oec., v. pred. i ovl. rač.

  • Računovodstveno i porezno motrište podjele d.o.o.-a
  • Primjeri razdvajanja i odvajanja d.o.o.-a s osnivanjem novog društva
  • Primjeri razdvajanja i odvajanja d.o.o.-a s preuzimanjem
  • Obveza revizije u slučaju statusnih promjena

Ovaj video materijal je snimka webinara održanog 11. lipnja 2021. godine.

Cijena video snimke je 475,00 kn (380,00 kn + 25 % PDV-a), a uključuje pravo na pregledavanje snimke webinarai pisani materijal (prezentaciju predavača u PDF-formatu).

Uvjeti korištenja

Za kupnju prava na pregledavanje snimke webinara  potrebno je popuniti narudžbenicu sa svim navedenim podacima te uplatiti punu cijenu za odabranu snimku webinara.

Ako ste novi korisnik, nakon primljene potvrde o uplati, na adresu elektroničke pošte koja je navedena u narudžbenici dostavit ćemo pristupne podatke za pristup snimci webinara   (korisničko ime i lozinku).

Ako ste postojeći korisnik, nakon što je kupnja potvrđena, klikom na korisničko ime na našoj internetskoj stranici biti će vidljiva ikona ''Moj video'' te će se klikom na istu otvoriti sva video predavanja koje ste kupili.

Snimka webinara  može se pogledati u roku od 72 sata od prvog pokretanja snimke te uključuje ukupno tri pokretanja snimke. Sustav registrira pokretanje snimke kod svakog novog dolaska na stranicu snimke, a to uključuje i osvježavanje stranice s videom (refresh).