Raskid ugovora


Predmet: Suprotno revizijskim navodima tužitelja, kod činjenice da je kupoprodajni ugovor raskinut u dijelu koji se odnosi na 1/2 suvlasničkog dijela tužitelja, a ne i u dijelu koji se odnosi na 1/2 suvlasničkog dijela A. H., onda je izvjesno da je neosnovan zahtjev tužitelja upravljen na isplatu preostale kupoprodajne cijene iz spornog ugovora.

Broj presude: Rev 1181/2019-2, od 5. svibnja 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Naime polazeći od odredbe čl 54 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 i 41 08 dalje ZOO a prema kojoj kad na vjerovnikovoj strani ima više osoba one su solidarne samo kad je solidarnost ugovorena ili zakonom određena dakle solidarnost vjerovnika se ne predmnijeva sadržaja ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljeno 31 srpnja 2007 a iz čijih ugovornih odredbi ne proizlazi da su tužitelj i A H kao prodavatelji svoj položaj vjerovnika u tom ugovornom odnosu sa B I G d o o L ugovorili kao onaj solidarnih vjerovnika a da ni ZOO položaj prodavatelja nekretnina u kupoprodajnom ugovoru ne određuje kao solidarne vjerovnike čl 377 ZOO a samo određuje da takav ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku nameće se kao pravilna pravna ocjena iz pobijane presude kako tužitelj i A H nisu imali položaj solidarnih vjerovnika iz ugovornog odnosa sa B I G d o o L sada prvotuženikom a na temelju sklopljenog ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu