RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Razvrgnuće suvlasničke zajednice

Predmet: Sud može donijeti odluku da se nekretnina proda na javnoj dražbi tek ako nije moguća geometrijska dioba bez znatnog umanjenja njene vrijednosti.

Broj presude: Gž-402/2019-3, od 21. svibnja 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Polazeći od pogrešnog pravnog pristupa da stranke mogu tražiti civilno razvrgnuće neovisno o mogućnosti geometrijskog načina razvrgnuća, odlučivanjem o postavljenom tužbenom zahtjevu za civilno razvrgnuće bez utvrđivanja činjenica koje su pretpostavka za donošenje odluke o postavljenom tužbenom zahtjevu, budući da odredba čl. 50. st. 4. ZV propisuje da sud o prodaji na javnoj dražbi može odlučiti tek ako geometrijska dioba nije moguća bez znatnog umanjenja vrijednosti nekretnine, prvostupanjski sud je nepotpuno utvrdio činjenično stanje i na temelju nepotpunog činjeničnog stanja prihvaćanjem tužbenog zahtjeva pogrešno je primijenio materijalno pravo iz odredbe na koju se pozvao.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)