Razvrgnuće suvlasničke zajednice


Predmet: Uspostava etažnog vlasništva nije jedan od načina razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina na koji sud može provesti razvrgnuće, nego je riječ o sporazumu stranaka umjesto diobe.

Broj presude: Gž-2137/2019-2, od 05. ožujka 2020., od 20.10.2020

Sud: Županijski sud

Pravilan je zaključak suda prvog stupnja da okolnost što zatečeni objekti nisu upisani u katastar i gruntovnicu nije samo po sebi zapreka za samu izradu etažnog elaborata jer se on može izraditi bez obzira ako i trenutno nedostaju isprave za njegovu zk provedbu a isto tako osnovan je žalbeni navod da je o namjeni neuređenog prostora u dvorištu objekta vještak mogao zatražiti dodatne izjave stranaka i dati mišljenje o mogućnosti diobe pod pretpostavkom kad bi namjena toga prostora bila stambena Da bi sud mogao donijeti odluku o razvrgnuću suvlasničke zajednice fizičkom odnosno geometrijskom diobom potrebno je da mjernički vještak načini prijavni list da prijavni list uz kopiju katastarskog plana dostavi sudu i nakon toga sud pozove stranke da se očituju o sadržaju prijavnog lista s tim ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu