Registriranje za potrebe PDV-a i obveze obračuna PDV-a za nerezidente

Datum: 06.11.2014, Četvrtak
Klasa: 410-19/14-01/484
Davatelj: Porezna uprava

Temeljem vašeg upita u vezi registriranja za potrebe PDV-a i obveze obračuna PDV-a za nerezidente koji u Republici Hrvatskoj iznajmljuju sobe, postelje, apartmane i kuće za odmor, odgovaramo u nastavku.

Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranje kampova, u skladu s člankom 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13. - Rješenje USRH, 148/13. i 153/13. - Rješenje USRH, dalje u tekstu: Zakon o PDV-u), smatraju se predmetom oporezivanja, pod uvjetima propisanim navedenim Zakonom.

U skladu s navedenim nerezidenti koji u Republici Hrvatskoj iznajmljuju sobe, postelje, apartmane i kuće za odmor inozemnim i domaćim gostima obvezni su se u Republici Hrvatskoj registrirati se za potrebe PDV, odnosno podnijeti zahtjev za upis u registar obveznika PDV-a te zatražiti dodjelu PDV identifikacijskog broja prije prve isporuke u tuzemstvu. Zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a nerezidenti iznajmljivači isključivo podnose Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb. Detaljnije informacije o postupku dodjele PDV identifikacijskog broja dostupne su na internetskoj stranici Porezne uprave (www.porezna-uprava.hr).

Skrećemo pažnju da se na nerezidente iznajmljivače ne primjenjuju odredbe čl. 90. Zakona o PDV-u, odnosno nerezidenti ne mogu ni u kojem slučaju primjenjivati posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike. Naime, nerezidenti iznajmljivači su obvezni primjenjivati redovni postupak oporezivanja, a njihove obveze jednake su obvezama tuzemnih poreznih obveznika koji su upisani u registar obveznika PDV-a.

Prema tome, nerezidenti iznajmljivači postaju obveznici podnošenja mjesečnih PDV prijava u Republici Hrvatskoj, neovisno o tome jesu li u pojedinom mjesecu obavljali uslugu iznajmljivanja ili nisu. Mjesečne prijave PDV-a podnose se do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, a godišnja prijava PDV-a (PDV-K obrazac) do kraja veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. Zbirna prijava (obrazac ZP) i Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica Europske unije (obrazac PDV-S) podnose se do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, pod uvjetom da obveznik obavlja isporuke dobara i usluga unutar Europske unije, odnosno stjecanja dobara unutar Europske unije. Navedene prijave moraju se podnositi elektronski, putem portala e-Porezna. Informacije o načinu registracije, potrebnim dokumentima, te ostale informacije vezane uz elektroničko podnošenje obrazaca mogu se pronaći na http://www.porezna-uprava.hr/e-Porezna/index.asp?id=b03d1#. Potrebno je napomenuti da je u svrhu elektroničkog podnošenja obrazaca nužno da porezni obveznik i odgovorna osoba kod poreznog obveznika imaju dodijeljen OIB.

Ako je nerezident iznajmljivač imenovao poreznog zastupnika tada navedene obrasce u ime tog poreznog obveznika podnosi njegov porezni zastupnik.

Napominjemo da nerezidenti iznajmljivači ne mogu primjenjivati paušalno oporezivanje obzirom da su upisani u registar obveznika PDV-a. Navedeno proizlazi iz čl. 2. Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima (Nar. nov., br. 48/05. i 148/09.) kojim se propisuje da obveznik poreza na dohodak iz čl. 27. st. 3. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12, Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13.) kojemu se godišnji porez utvrđuje u paušalnom iznosu jest fizička osoba – građanin kojoj je na temelju odobrenja nadležnog ureda odobreno pružanje usluge građana u domaćinstvu u skladu s odredbama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost i dohodak ne utvrđuje prema čl. 19. – 24. Zakona o porezu na dohodak odnosno na temelju poslovnih knjiga, pod uvjetom:

1. da iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili

2. da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno.

 

Povratak na mišljenja