Revizija međunarodnih statističkih klasifikacija i NKD-a

Datum: 19.07.2023, Srijeda
Autor: DZS

U tijeku je revizija međunarodnih statističkih klasifikacija koja će posljedično utjecati i na promjenu u Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD). S ciljem informiranja svih korisnika NKD klasifikacije koje će imati obvezu provesti izmjene u svojim informacijskim sustavima kako bi od 1. siječnja 2025. godine mogli prihvaćati nove obavijesti o razvrstavanja i evidentirati podrazrede u svojim bazama podataka, u nastavku prenosimo tekst koji je pripremljen od strane Državnog zavoda za statistiku.


REVIZIJA MEĐUNARODNIH STATISTIČKIH KLASIFIKACIJA TE POSLJEDIČNO NACIONALNE KLASIFIKACIJE DJELATNOSTI

Revizije međunarodnih statističkih klasifikacija uključuju cjelovit pregled potreba korisnika, kao i konceptualne osnove i korisničke alate koji se odnose na razvoj, izradu i primjenu klasifikacija.

Razlozi revizija međunarodnih statističkih klasifikacija uglavnom su višestruki. Klasifikacijski sustavi s vremena na vrijeme zahtijevaju modernizaciju klasifikacijskih struktura. Promjene u strukturi gospodarstva tijekom vremena dovode do stvaranja novih djelatnosti, proizvoda i usluga ili do povećanja važnosti određenih ekonomskih područja djelatnosti koji zahtijevaju detaljniji pristup. Jedan od glavnih zadataka međunarodnih i nacionalnih statističkih tijela jest pratiti promjene koje se događaju u gospodarstvu i društvu, a za koje se za potrebe vođenja različitih politika, prikupljaju i sistematiziraju statistički podaci. Ovisno o rezultatima provedenih analiza pristupa se revizijama statističkih klasifikacija, kada god se procijeni da je to nužno. Uglavnom se raspravlja samo o dodatnim metodološkim pitanjima koja određuju jesu li nova rješenja bolja. Razmaci između revizija ne smiju biti predugački, s obzirom na to da se važnost klasifikacije s vremenom smanjuje, ali niti prekratki zbog negativnih učinaka koje bi revizije mogle imati na usklađenost vremenskih serija.

Opći ciljevi revizija jesu sljedeći:

• uklanjanje nedostataka u postojećim verzijama klasifikacija iz sustava ISCAP

• odražavanje promjena u tehnologiji ili organizaciji gospodarstva

• udovoljavanje novim i stalnim zahtjevima za različitim podacima

• postizanje veće usporedivosti ili usklađenosti između različitih klasifikacija (prije svega ISIC – NACE – NAICS, ali i ANZICS, JSIC i NatSIC).


SHEMATSKI PRIKAZ MEĐUNARODNE RAŠČLAMBE INTEGRIRANOG SUSTAVA KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI I PROIZVODA − ISCAP


ISIC

ISIC je međunarodna standardna klasifikacija ekonomskih djelatnosti koja omogućuje razvrstavanje jedinica prema djelatnostima koje obavljaju. Kategorije ISIC-a opisane su na najdetaljnijoj razini (razredi) prema onome što je, u većini zemalja, uobičajena kombinacija djelatnosti koje obavljaju statističke jedinice.

ISIC se koristi za prikupljanje, obradu i prezentiranje statističkih podataka o ekonomskim djelatnostima na svjetskoj razini te pruža okvir za međunarodnu usporedbu nacionalnih statistika.

NACE

NACE je statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici koja pruža okvir za prikupljanje i prikazivanje velikog broja statističkih podataka prema ekonomskim djelatnostima, ponajprije u području ekonomskih statistika, ali i u ostalim statističkim područjima.

Izveden je iz Međunarodne standardne industrijske klasifikacije svih ekonomskih djelatnosti (ISIC) i premda je dezagregiraniji od ISIC-a, s njim je potpuno usklađen te se može smatrati njegovom europskom verzijom.


REVIZIJA KLASIFIKACIJE NACE

Promjene u gospodarstvu, kao i kontinuirani tehnološki razvoj, rezultiraju stvaranjem novih djelatnosti i proizvoda koje mogu zamijeniti postojeće djelatnosti i proizvode. Takve promjene koje se događaju u društvu podrazumijevaju stalni izazov za kreiranje statističkih klasifikacija. Svaka revizija klasifikacije, posebno ako uključuje strukturne promjene, dovodi do prekida u vremenskim serijama.

Revizije se odnose na sve klasifikacije integriranog sustava ekonomskih klasifikacija. Glavni kriteriji za reviziju jesu:

• relevantnost za aktualnu svjetsku ekonomiju

• bolja usporedivost s drugim nacionalnim i međunarodnim klasifikacijama

• kontinuitet s njezinim prethodnim verzijama.


STATISTIČKA KLASIFIKACIJA EKONOMSKIH DJELATNOSTI U EUROPSKOJ ZAJEDNICI – NACE REV. 2.1 (NOVA KLASIFIKACIJSKA VERZIJA)

NACE Rev. 2.1 nova je verzija Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici koja će se primjenjivati u svim statistikama država članica Europske unije od 1. siječnja 2025. i time zamijeniti postojeću klasifikacijsku verziju NACE Rev. 2.

Nakon općih konzultacija s glavnim korisnicima i dionicima vezanih za NACE Rev. 2, na razini Europske unije provedeno je ažuriranje postojeće klasifikacijske verzije. U razdoblju od 2019. do 2021. prikupljeni su prijedlozi izmjena i dopuna s ciljem poboljšanja klasifikacijskoga sustava.

Uzimajući u obzir sve promjene koje su se dogodile na gospodarskome i društvenom planu od posljednje revizije klasifikacije, namjera je bila pripremiti sustav koji će bolje odražavati aktualne ekonomske djelatnosti u Europskoj uniji.

U lipnju 2022. definirana je struktura nove klasifikacijske verzije NACE Rev. 2.1. Europska Komisija u listopadu 2022. usvojila je novu strukturu klasifikacije donošenjem Delegirane uredbe (EU) 2023/137.

Naziv razine

NACE Rev. 2

NACE Rev. 2.1

Oznaka

Broj kategorija

Oznaka

Broj kategorija

Područje

A – U

21

A – V

22

Odjeljak

01 – 99

88

01 – 99

87

Skupina

01.1 – 99.0

272

01.1 – 99.0

287

Razred

01.11 – 99.00

615

01.11 – 99.00

651


NACIONALNA KLASIFIKACIJA DJELATNOST - NKD

NKD je nacionalna klasifikacija svih ekonomskih djelatnosti u RH, čija je prva verzija bila izrađena krajem 1994. na temelju Statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici NACE Rev. 1.

NKD je u statistički sustav RH uveden Zakonom o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Nar. nov., br. 98/94.). Primjena NKD-a isključivo za statističke svrhe utvrđena je člankom 9. navedenog Zakona, s napomenom da ne može biti osnovica za određivanje prava i obveza pravnih ili fizičkih osoba. NKD-om su utvrđeni okvir i smjernice cjelovitog procesa preobrazbe statistike RH radi potpunog usklađivanja s europskim statističkim standardima i kriterijima.

NKD je statistički standard koji je, prema Zakonu o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, obvezatan za prikupljanje, upisivanje, obradu, objavljivanje i diseminaciju statističkih podataka RH. Isto je tako obvezatan standard za razvrstavanje poslovnih subjekata (pravnih i fizičkih osoba), kao i za vođenje administrativnih i poslovnih registara u RH. NKD nije opći, nego je isključivo statistički standard, što znači da nije obvezatna njegova primjena za nestatističke svrhe.

Revizija NKD-a

Kako bi Državni zavod za statistiku nastavio s dobrom praksom primjene europskog standarda NACE u statističkome sustavu Republike Hrvatske, u prosincu 2021. uspostavio je Međuresornu radnu skupinu za reviziju klasifikacija NACE Rev. 2 i NKD 2007. Radna skupina je od prosinca 2021. bila kontinuirano informirana o razvoju nove verzije NACE klasifikacije te o usvojenim prijedlozima koji su se odnosili na statistički sustav Republike Hrvatske kao i o mogućnostima kreiranja nacionalne verzije NACE, odnosno NKD-a.

Konzultacije u vezi kreiranja nacionalnih podrazreda su bile provedene unutar međuresorne radne skupine te radne skupine koja je uspostavljena na razini Državnog zavoda za statistiku. Slijedom provedenih konzultacija i analiza, za potrebe kreiranja podrazreda do sada je prikupljeno oko 15-tak zahtjeva za kreiranje 50 podrazreda.

Slijede još konzultacije putem platforme e-Savjetovanje koje su trenutno u tijeku (savjetovanje je otvoreno do 13. kolovoza 2023. godine, a može mu se pristupiti ovdje), te nakon toga suglasnost na koordinacijama Vlade RH. Potom se nacionalna verzija NKD-a dostavlja u prvom tromjesečju 2024. Europskoj komisiji na odobrenje. Kada Državni zavod za statistiku zaprimi suglasnost od strane Europske komisije, organizirat će se objava Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2025. – NKD 2025. u Narodnim novinama. Zatim slijedi prešifriranje poslovnih subjekata u svim poslovnim registrima u Republici Hrvatskoj te u svim bazama podataka koje koriste NKD za svakodnevno poslovanje.

Za pravilnu primjenu NKD-a 2025. u svim statističkim istraživanjima i u Statističkome poslovnom registru, kao polaznoj osnovi za sva statistička istraživanja, ažurirat će se Metodologija za statističku primjenu NKD-a koja će biti usklađena s Uvodom u NACE-u Rev. 2.1.

Pregled razlika između NKD 2007. i NKD 2025. dan je u nastavku:

Naziv razine

NKD 2007.

NKD 2025.

Razlika

Oznaka

Broj kategorija

Oznaka

Broj kategorija

Područje

A – U

21

A – V

22

+1

Odjeljak

01 – 99

88

01 – 99

87

- 1

Skupina

01.1 – 99.0

272

01.1 – 99.0

287

+ 15

Razred

01.11 – 99.00

615

01.11 – 99.00

651

+ 36

Podrazred

01.11.1 – 99.00.0

-

01.11.1 – 99.00.0

701

+ 50tak

Primjenom klasifikacije NKD 2025., koja će sadržajno i strukturno potpuno odgovarati klasifikaciji NACE Rev. 2.1, osigurat će se kao i do sada kvalitetna međunarodna usporedivost statističkih podataka.

Povratak na vijesti