Rok za opravdanje predbilježbe


Predmet: Tužba za opravdanje predbilježbe podnesena nakon proteka roka od 15 dana nije nepravodobna, ako je podnesena prije podnošenja prijedloga za brisanje predbilježbe ili bar isti dan kada je prijedlog prispio zemljišnoknjižnom sudu.

Broj presude: Gž-154/2022-2, od 08. ožujka 2022., od 15.09.2022

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Prema utvrđenjima prvostupanjskog suda a koja su iznesena i u ovoj odluci tužba je podnesena 2017 dok je prijedlog za upis predbilježbe prava vlasništva u korist tužitelja prihvaćen rješenjem zemljišnoknjižnog suda broj Z od 31 listopada 2012 Prema odredbama članka 62 stavak 1 ZZK a tužba radi opravdanja predbilježbe može osoba u čiju korist je predbilježba dopuštena podnijeti u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojim je predbilježba dopuštena Zemljišnoknjižni sud će na zahtjev svojim rješenjem produžiti taj rok ako za to postoji opravdan razlog Prema stavku 2 članka 62 ZZK a u parnici radi opravdanja predbilježbe na tužitelju leži teret dokaza pravnog temelja stjecanja knjižnog prava a glede predbilježenog založnog prava teret dokaza da postoji valjana tražbina u određenom opsegu te pravni temelj stjecanja založnog prava Prema odredbi članka 63 ZZK a stavak 1 izostane li opravdanje predbilježbe osoba protiv koje je predbilježba bila dopuštena može zahtijevati njezino brisanje u stavku 2 zemljišnoknjižni sud će odbiti prijedlog za brisanje predbilježbe ako je iz spisa vidljivo da je tužba za opravdanje na vrijeme podnesena ili da rok za opravdanje još teče inače će u kratkom roku održati ročište na kojem će osoba u čiju korist je predbilježba dopuštena morati dokazati da rok za opravdanje još teče ili da je podnijeta tužba na vrijeme U protivnom dopustiti će se brisanje predbilježbe Prema stavku 3 tužba radi opravdanja predbilježbe smatrat će se pravodobno podnesenom ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu