Rok za pobijanje dužnikovih pravnih radnji


Predmet: Sama činjenica da je tužitelj podnio tužbu radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji 16. studenoga 2012. i da je donesena presuda zbog ogluhe, kao i činjenica da je u toj tužbi pogrešno naveden datum kada je sklopljen Ugovor o darovanju, odnosno da je pogrešno označena nekretnina, ne dovodi niti do prekida, niti do zastoja tijeka prekluzivnog roka.

Broj presude: Rev 1025/2018-2, od 3. ožujka 2020., od 13.07.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Prema odredbi čl 392 a st 1 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 84 08 96 08 123 08 57 11 148 11 25 13 28 13 89 14 dalje ZPP u povodu revizije iz čl 382 st 1 ZPP revizijski sud ispituje pobijanu presudu samo u onom dijelu koji se pobija revizijom i samo u granicama razloga određeno navedenih u reviziji Drugostupanjski sud je djelomično preinačujući prvostupanjsku presudu odbio zahtjev tužitelja za pobijanje pravne radnje dužnika prvotužene S V P Naime ista je Ugovorom o darovanju od 18 svibnja 2010 darovala drugotuženiku svom ocu nekretnine Drugostupanjski sud zaključuje da se traži pobijanje pravne radnje dužnice od 18 svibnja 2010 da se radi o besplatnom raspolaganju između bliskih srodnika te da se prema ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu