Računovodstvo, revizija i financije 2/1998

Konačni obračun poreza na promet proizvoda i usluga za 1997.godinu
Autori: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun amortizacije za 1997. godinu
Autori: Snježana BRKANIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Marija ŽIVKOVIĆ, dipl. oec.
Iskazivanje troškova po prirodnim vrstama u godišnjem obračunu
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Marija ŽIVKOVIĆ, dipl. oec.
Iskazivanje troškova po prirodnim vrstama u godišnjem obračunu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 1997. godinu
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun proizvedene djelatnosti
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Specifičnosti godišnjeg obračuna u trgovačkoj dijelatnosti
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Godišnji obračun u građevinarstvu
Autor: Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Plaćanje gotovim novcem i blagajnički maksimum
Autor: Martina-Darinka VESELOVAC, dipl. iur.
Turističke usluge u sustavu PDV-a
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Prijava poreza na dohodak za 1997.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Carinsko benificiranje uvoza u 1998.
Autor: Fran BINIČKI, dipl. iur.
Carinski tretman provoza robe
Autor: Franjo IBRIŠIMOVIĆ, oec.
Brodogradnja Europske unije
Autori: Dr. sc. Vinko KANDŽIJA
Dr. sc. Maja BILJAN-AUGUST
Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine
Autor: Darinka OREL, dipl. oec.
Međuvlasnički ugovori suvlasnika stambenih zgrada
Autor: Vesna GAZZARI, dipl. iur.
Kako će se obračunati plaće u 1998.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Kako će se obračunati plaće u 1998.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Zatezne kamate po izravnom postupku
Autor: Miroslav BUZADŽIĆ, dipl. oec.
Godišnji obračun proizvedene djelatnosti
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK