Računovodstvo, revizija i financije 11/1999

Izmjene u oporezivanju poreza na dodanu vrijednost
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Obveze poduzetnika na koje se odnose izmjene PDV-a
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u oporezivanju posebnim porezima - trošarinama
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Pripreme za godišnje obračune i sastavljanje temeljnih financijskih izvješća za 1999
Autori: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Procjena imovine i obveza poduzetnika pri godišnjem popisu
Autori: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Danica LONČAR-GALEK, dipl. oec. i ovl. rač.
Kalo, rastep, kvar i lom u graditeljstvu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač.
Prijam robe i materijala u skladišta i nastanak knjigovodstvenih isprava
Autor: Mr. sc. Ivan TROKTER, dipl. oec. i inž. stroj.
Proračunski korisnici u sustavu oporezivanja dobitka
Autori: Ivana JAKIR, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Zamjena dobara u jamstvenom roku
Autor: Zdravka BARAC, dipl. oec.
Poslovanje putem franšizinga
Autor: Prof. dr. sc. Ljiljana VIDUČIĆ
Ovrha na dionicama
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.
Prijelaz obveznika s poreza na dohodak na porez na dobitak
Autor: Krešimir VRANAR, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi carinski zakon Republike Hrvatske
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Kreditni poslovi sa inozemstvom
Autor: Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Plaća i doprinosi za člana uprave trgovačkih društava
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjeri akata o prestanku radnog odnosa (II. dio)
Autor: Peter ŠRIBAR, dipl. iur.
Zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj
Autor: Lidija KORABEK, dipl. iur.
Menadžeri u novom poduzeću
Autor: Prof. dr. sc. Sveto MARUŠIĆ