RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Oporezivanje poduzetničkog dobitka - kako braniti neobranjivo?

rrif - 1.2001, str. 4
Kao što je poznato, Hrvatski sabor donio je novi Zakon o porezu na dobit i Zakon o porezu na dohodak (objava u Nar. nov., br. 127/00.), čija je priprema izazvala burnu raspravu, kako u stručnoj javnosti, tako i u poduzetničkim krugovima. Konačne odredbe Zakona, koji će se primjenjivati od početka 2001. godine, u značajnom su dijelu u neskladu s temeljnim najavama s početka godine, kao i odredbama koje su predlagatelji uporno branili do samog kraja javne rasprave.

U posljednje vrijeme objavljen je niz članaka i rasprava o očekivanim učincima predloženih, a sada usvojenih poreznih propisa. U ovome članku želimo ukazati primarno na učinke ukupnog poreznog tereta na poduzetnički dobitak, koji je još uvijek većini poduzetnika, nažalost, nepoznat, te reagirati na istupe predstavnika predlagatelja, koje držimo stručno neutemeljenima. Podsjećamo da smo u prošlom broju RRiF-a upozorili na samo jedan od učinaka, koji se odnosi na uvođenje poreza na pozajmice fizičkih osoba (obveznika poreza na dohodak) poduzećima.

S obzirom na to da su novi zakoni doneseni, sada možemo prilično točno kazati: ukupni teret poduzetničkog dobitka bit će veći od svih do sada objavljenih kalkulacija, čega je svjestan gotovo zanemarivi broj poreznih obveznika!

Novi porezi u primjeni - put u administrativni raj

rrif - 1.2001, str. 10
Radost zbog usvojenih zakona o porezima na dohodak i dobitak, Općeg poreznog zakona i Zakona o poreznom savjetništvu (objava u Nar. nov., br. 127/00.) kod predlagača je vjerojatno potpuna. Željena primjena je započela 1. siječnja 2001.

Lakoća prihvaćanja zakona može se pripisati ambijentu u kojemu je uvjerljivost argumenata predlagača Zakona zasluživala neupitnu istinu, dok su kritičke primjedbe uglavnom bile vezivane uz one kojima se više ne može vjerovati jer je njihovo vrijeme prošlo, ili su svrstavani u interesne skupine koje bi željele zadržati stečene povlaštene pozicije.

No, vrijeme je da u primjeni argumenti svih sudionika budu osporeni ili potvrđeni, da se razobliče zablude ili prijevare.

U ovom članku neće biti moguće ukazati na sve aspekte nastalih promjena jer za neke treba i vremena, ali zato će se dati prikaz područja na kojima je nastao "udar" poreza te predložiti moguća obrana, a daje se i prikaz nekih pogodnosti (olakšica) što su ih donijeli ovi zakoni.

Značajke novog Općeg poreznog zakona (s posebnim osvrtom na pravne lijekove)

rrif - 1.2001, str. 18
Stupanjem na snagu Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 127/00., dalje: Zakon) nastupile su bitne promjene, kako u samoj koncepciji ostalih poreznih zakona, tako i glede nekih postupovnih odredaba koje uređuju tijek postupka utvrđivanja i naplate poreza. U nastavku članka iznosimo najznačajnije izmjene u odnosu na postupovne odredbe koje su do sada bile uređene odredbama Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 109/93., 25/95., 52/95., 106/96., 164/98., 33/00.), a primjenjivale su se analogno i na ostale porezne propise.

Izrada godišnjih obračuna, financijskih i poreznih izvješća za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 21
Neovisno o tome djeluje li menadžer računovodstva kao zaposlenik ili pruža vanjsku profesionalnu uslugu trgovačkom društvu, trebao je obaviti pripreme za godišnje obračune i izvješćivanje za 2000. O tome smo opširnije pisali u RRiF-u broj 12/2000. Obavljeni pripremni poslovi sada znatno olakšavaju i ubrzavaju izradu godišnjih obračuna, kao i postupke usmjerene sastavljanju poreznih i temeljnih financijskih izvješća. Sada, u siječnju, računovodstvena se aktivnost usredotočuje na konačne obračune za 2000. povezane uz pojedine pozicije imovine i obveza, a zatim i kapitala.

U postupku izrade godišnjih obračuna računovođe primjenjuju temeljne računovodstvene pretpostavke, propise koji uređuju dužnosti i obveze poduzetnika, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija, zatim računovodstvene politike, razne odluke uprave i kodeks etike za profesionalne računovođe.

U ovome broju časopisa RRiF-a obrađujemo postupke s primjerima važnijih poslovnih događaja kod poduzetnika, proračunskih korisnika i neprofitnih organizacija. Zatim, sastavljanje financijskih izvješća za proračun i proračunske korisnike, te za neprofitne organizacije. Ovo stoga što proračun i neprofitne organizacije imaju raniju obvezu podnošenja financijskih izvješća.

U časopisu RRiF broj 2/2001. nastavljamo pisati o poslovima izrade temeljnih financijskih izvješća i Porezne prijave kod poduzetnika te o specifičnostima obračuna pojedinih djelatnosti

A) Pripreme za godišnji obračun poduzetnika

rrif - 1.2001, str. 21

I. Plan aktivnosti menadžera računovođe o sastavljanju financijskih, poreznih i drugih izvješća trgovačkih društava za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 21
  Potreba plana djelovanja računovodstva
 • Rokovi izrade poreznih i drugih izvješća
 • Obveza godišnje predaje popisa članova d.o.o.-a u registar trgovačkog suda
 • Rokovi sastavljanja izvješća propisanih zakonom o računovodstvu i zakonom o trgovačkim društvima
 • Plan aktivnosti računovodstva na izradi godišnjih obračuna i izvješća za 2000.

II. Utvrđivanje i knjiženje vrijednosnih usklađenja i razlika po inventuri na dan 31. XII. 2000.

rrif - 1.2001, str. 25
  Pristup
 • Vrijednosna usklađenja imovine pri popisu
 • Popisne razlike

III. Godišnji obračun amortizacije za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 40
  Pristupne napomene
 • Propisi koji uređuju obračun amortizacije
 • Obveznici obračuna amortizacije
 • Pristup obračunu amortizacije s obzirom na vrstu djelatnosti koju subjekt obavlja
 • Dugotrajna imovina koja podliježe amortizaciji
 • Određivanje korisnog vijeka trajanja predmeta dugotrajne imovine
 • Metode amortizacije dugotrajne imovine
 • Osnovica za obračun amortizacije
 • Promjene osnovice za amortizaciju zbog poboljšanja, rekonstrukcija i naknadnih procjena
 • Od kada počinje i kada prestaje obveza obračuna amortizacije
 • Specifičnosti u obračunu amortizacije pojedinih vrsta dugotrajne imovine
 • Primjer obračuna amortizacije
 • Na što treba obratiti pozornost prilikom obračuna amortizacije

IV. Konačni obračun naknada, članarina i doprinosa za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 54
  Uvodne napomene
 • Obračun članarina turističkim zajednicama za 2000. godinu
 • Naknade za šume
 • Naknada za eksploataciju i izdvajanje sredstava za istraživanje mineralnih sirovina

V. Pripreme za sastavljanje konačnog obračuna PDV-a za 2000.

rrif - 1.2001, str. 66
  Pristup
 • Izmjene u propisima o pdv-u u tijeku 2000.
 • Podsjetnik za zakonske odredbe u svezi sa sastavljanjem konačnog obračuna pdv-a
 • Pregled nekih značajnijih mišljenja ministarstva financija u svezi s oporezivanjem pdv-om u 2000.
 • Posebnosti izrade konačnog obračuna pdv-a kod obrtnika> dohodaša i ostalih fizičkih osoba
 • Zaključne napomene

VI. Priznavanje, iskazivanje i raspored troškova u razredu 4

rrif - 1.2001, str. 71
  Koji propisi uređuju priznavanje troškova
 • Provjera ispravnosti proknjiženih (ili neproknjiženih) troškova tijekom 2000.
 • Priznavanje i knjiženje troškova
 • Raspored troškova (računi skupine 49)

Priznavanje prihoda u godišnjem obračunu za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 85
  Poslovna i zakonska polazišta priznavanja prihoda
 • Korisno je provjeriti ispravnost priznavanja prihoda tijekom 2000.
 • Uvjeti za priznavanje prihoda
 • Prihod ne treba poistovjećivati s primitkom novca
 • Obračunani prihodi budućih razdoblja
 • Kada odgoditi prihod
 • Kada nenaplativu svotu uključenu u prihod priznati kao rashod

B) Sastavljanje financijskih izvješća neprofitnih organizacija

rrif - 1.2001, str. 91

Godišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija

rrif - 1.2001, str. 91
  Uvod
 • Neprofitne organizacije i propisi
 • Obveza sastavljanja izvještaja, obveznici i rokovi dostave
 • Osnovna načela računovodstvenog sustava
 • Primjena ostalih propisa
 • Sastavljanje računa prihoda i rashoda
 • Sastavljanje bilance
 • Bilješke uz financijske izvještaje

C) Sastavljanje financijskih izvješća proračuna i proračunskih korisnika

rrif - 1.2001, str. 113

Godišnje izvješće proračuna i proračunskih korisnika za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 113
  Pristup
 • Godišnje izvješće i obveznici njegova sastavljanja
 • Obveza i rokovi podnošenja godišnjeg izvješća
 • Novost u godišnjem izvješću za 2000. godinu
 • Primjeri poslovnih situacija i knjiženja i njihov utjecaj na bilancu i račun prihoda i izdataka
 • Napomene pri popunjavanju zaglavlja i završetka obrasca
 • sažetak iz teksta - uputa za kontrolu obrazaca financijskih izvještaja

Knjiženje i (ne)obračunavanje PDV-a na novčane poticaje na primjeru pšenice

rrif - 1.2001, str. 141
Poljoprivredna i ribarska proizvodnja od interesa za državu potiče se novčanim poticajima iz sredstava Državnog proračuna, na način kako je uređeno Zakonom o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu i Pravilnikom o načinu i postupku za ostvarivanje novčanih poticaja i naknada u poljoprivredi i ribarstvu.

U praksi se često postavljaju pitanja o tome kako valja u računovodstvu ispravno postupati s novčanim poticajima, odnosno da li se i kada obračunava PDV. O tome, na primjeru poticaja za pšenicu, više u nastavku članka.

Istraživanja za širu primjenu Međunarodnih računovodstvenih standarda (IAS) u SR Njemačkoj

rrif - 1.2001, str. 146
Zbog sve bržeg tempa globalizacije koji je praćen fuzijama velikih poduzeća i otvaranjem svjetskom tržištu, sve više dobivaju na značenju primjene metode izračuna uspjeha i bilanciranja imovine, obveza i kapitala uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda.

U nastavku iznosimo razmišljanja uglednih stručnjaka okupljenih u "Schmalenbach geselschaft-u", vodećem njemačkom društvu za analizu mikroekonomije.

Revizija pripajanja i spajanja društva kapitala

rrif - 1.2001, str. 148
O pripajanju i spajanju društva kapitala pisali smo u časopisu RRiF, i to: s pravnog motrišta u broju 8/2000. i s računovodstvenog motrišta u broju 10/2000.

Autor u ovom članku iznosi svoja stajališta o načinu provedbe revizije pripajanja i revizije spajanja dioničkih društava i društava s ograničenom odgovornošću u postupcima pripajanja i spajanja kao statusnim promjenama.

Predočen je praktični primjer pisanog revizorskog Mišljenja o reviziji pripajanja dioničkih društava koji je jedna od više mogućih varijanata. Zato je realno očekivati da će revizorska struka o predloženom primjeru imati možda i suprotnih stajališta, što može biti razlog više za sveobuhvatniji pravni, ekonomski i revizijski pristup problemu pripajanja i spajanja društva kapitala.

Vještaci u bilanciranju

rrif - 1.2001, str. 157
Elita revizora u ogorčenoj je svađi oko sumnjivih bilanci. To je novost u inače samozatajnom cehu revizora. Dvije svjetski poznate revizorske kuće prvi se put javno sukobljavaju. Poprište njihova sukoba je njemački građevinski koncern Philipp Holzmann. Povod za svađu KPMG-a s Ernst and Youngom su 1999. objavljeni gubitci u milijardama maraka poznate frankfurtske tvrtke koja se našla na rubu bankrota. Revizorska kuća Ernst and Young okvalificirala je jednostavnim rječnikom, da je revizijski nalaz KPMG šlampavo izrađen.

Godišnji obračun i sastavljanje izvješća o posebnim porezima - trošarinama

rrif - 1.2001, str. 158
Izrada godišnjeg izvješća o obračunanom i plaćenom posebnom porezu je za porezne obveznike - proizvo đače i uvoznike dobara koja se oporezuju posebnim porezima obveza, ali ujedno i mogućnost ispravaka eventualnih pogrešaka u svezi s više ili manje uplaćenim tim porezom u tijeku 2000. Izvješća za 2000. treba dostaviti nadležnoj ispostavi Porezne uprave na jednakim obrascima koji se predaju pri mjesečnom izvješćivanju. U nastavku dajemo opširan prikaz u svezi s oporezivanjem posebnim porezima kod proizvođača i uvoznika, koji u ovom slučaju može poslužiti i kao podsjetnik pri izradi godišnjih izvješća.

Porezne kartice i ID obrazac za 2000. godinu

rrif - 1.2001, str. 161
Porezne kartice - Obrazac PK-1 i Obrazac PK-2 za 2000. godinu treba predati u nadležnu Poreznu upravu prema sjedištu poslodavca najkasnije do 31. siječnja 2001. godine. Isplatitelji dohodaka od povremene samostalne djelatnosti (autorskih honorara te naknada po ugovoru o djelu, naknada članovima nadzornih odbora trgovačkih društava te članovima upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela, drugih pravnih osoba te naknada sudskih vještaka i sudaca porotnika), dohodaka od nesamostalnog rada ostvarenih u svotama do 1.250,00 kn i dohodaka od imovine i imovinskih prava, obvezni su svote ovih dohodaka i na njih plaćeni porez i prirez tijekom 2000. godine iskazati u Obrascu ID-1 i predati ga također u poreznu upravu nadležnu prema sjedištu poslodavca do 31. siječnja 2001. godine. Poduzetnici - obrtnici i samostalna zanimanja, obveznici poreza na dobitak, koji su si isplaćivali tijekom 2000. godine poduzetničku plaću obvezni su kumulativnu svotu isplaćenih plaća u 2000. godini te iz njih isplaćenog poreza i prireza iskazati u jednom ID obrascu te predati u nadležnu poreznu upravu do 15. siječnja 2001. godine.

Kako iskazati podatke u spomenutim obrascima pišemo u ovom članku.

Oporezivanje proizvoda posebnim porezima - trošarinama u 2001. godini

rrif - 1.2001, str. 167
Oporezivanje proizvoda posebnim porezima - trošarinama u Hrvatskoj postaje sve interesantnije, i to ne samo zbog vrlo visokih svota koje opterećuju prodajne cijene te povećavaju osnovicu za PDV nego i zbog čestih promjena. Riječ je o proizvodima (naftni derivati, duhanski proizvodi, bezalkoholna pića, pivo, alkohol, osobni automobili, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplovi, kava i luksuzni proizvodi) koji zauzimaju značajno mjesto u potrošačkoj strukturi hrvatskog stanovništva te je posljedično zajamčen i prihod u državnom proračunu.

Člankom su također obuhvaćene i posljednje izmjene u oporezivanju osobnih automobila i motocikla koje su stupile na snagu 1. siječnja 2001.

Minimalni tehnički i drugi uvjeti prodaje na veliko i malo iz istog poslovnog prostora

rrif - 1.2001, str. 181
Poslovni prostori i prostorije u kojima se obavlja djelatnost trgovine te uskladištenja sirovina, poluproizvoda, proizvoda i ambalaže moraju u proizvodnji i prometu robe udovoljavati minimalnim tehničkim, sanitarnim, zdravstvenim i drugim propisanim uvjetima za obavljanje određene gospodarske djelatnosti.

Skladišni prostori različitih funkcija nalaze se u industrijskim kompleksima, lokalnim distributivnim centrima, morskim i riječnim lukama, trgovačkim centrima, hotelsko-turističkim naseljima, carinskim i bescarinskim zonama, kao javna ili privatna carinska skladišta, pa sve do malih priručnih skladišta u ugostiteljskim i trgovačkim objektima. Pritom je opremljenost skladišta ovisna o vrsti i količini robe koja prolazi ili se nalazi u skladištu te o dodatnim djelatnostima koje se obavljaju u tim prostorima ili prostorijama.

U ovom se članku objašnjava postupak za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta kao i sami uvjeti za obavljanje trgovine na veliko ili malo iz skladišta i ostalih prodajnih mjesta.

Ugovor o zajmu

rrif - 1.2001, str. 188
U 2000. godini prikazali smo u RRiF-u (br. 4 - 12) praktične primjere najčešćih dvostrano obveznih ugovora koji se sklapaju u gospodarskim odnosima: ugovor o nalogu, ugovor o komisiji, ugovor o trgovačkom zastupanju, ugovor o posredovanju, ugovor o otpremanju, ugovor o kontroli robe i usluga, ugovor o jamstvu, ugovor o prodaji i ugovor o zamjeni.

U ovom broju časopisa prikazujemo ugovor o zajmu, koji uređuju odredbe čl. 557. do 566. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 53/91., 73/91., 3/94., 7/96. i 112/99. - dalje: ZOO).

Carinski postupak s oduzetom ili ustupljenom stranom robom

rrif - 1.2001, str. 189
Nakon ulaska strane robe u carinsko područje Republike Hrvatske, zbog nepravodobnog određivanja carinski dopuštenoga postupanja, nepodnošenja potrebnih isprava, nepreuzimanja robe od strane deklaranta ili primatelja, oduzimanja robe zbog počinjenja carinskog prekršaja, kao i zbog ustupanja robe u korist države, mogu se pojaviti slučajevi kada se takva strana roba može izložiti prodaji.

Primjena Carinske tarife u dijelu poglavlja 1. do 27.

rrif - 1.2001, str. 192
Donošenjem Zakona o potvrđivanju Protokola o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovačke organizacije koji se objavljuju u Narodnim novinama, u dodatku Mađunarodni ugovori, broj 13 od 3. studenoga 2000., Republika Hrvatska je postala punopravnim članom Svjetske trgovačke organizacije 30. studenoga 2000. godine.

Zakon je donesen na sjednici Zastupničkog doma Hrvatskog sabora 5. listopada 2000. s Odredbom da će protokol biti otvoren za prihvaćanje od strane Republike Hrvatske do 31. listopada 2000. i Odredbom da isti stupa na snagu tridesetog dana nakon dana njegova prihvaćanja, a to je 30. studenoga 2000.

Sukladno tome i članku 13. Zakona o Carinskoj tarifi Vlada Republike Hrvatske je donijela Uredbu o početku primjene Zakona o carinskoj tarifi u dijelu koji se odnosi na poglavlje 1. do 24. Carinske tarife, kojom je utvrdila dan 30. studenoga 2000. kao dan početka primjene dijela Carinske tarife od poglavlja 1. do 24.

Navedena Uredba je objavljena u Narodnim novinama, broj 119 od 29. studenoga 2000.

Ovo se iznosi iz razloga što su uvoznici i carinarnice različito tumačili datum primjene Carinske tarife u dijelu koji se odnosi na poglavlje 1. do 24.

Naplata i plaćanja u efektivnoj stranoj valuti

rrif - 1.2001, str. 194
Naplata i plaćanja u efektivnoj stranoj valuti jedan je od zakonom predviđenih oblika novčanih transakcija s inozemstvom koji se odvija u Republici Hrvatskoj. Budući da je poslovanje efektivnim stranim novcem osjetljiva problematika svakog platnog sustava pa tako i hrvatskog, propisima su predviđeni razni modaliteti plaćanja i naplate, ali i mnogobrojna ograničenja. Autor u članku obrazlaže i objašnjava raznoliku zakonsku regulativu i načine poslovanja s efektivnim stranim novcem.

Oporezivanje dohodaka prema novom Zakonu o porezu

rrif - 1.2001, str. 198
Donesen je novi Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/2000.). Stupio je na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2001. godine. Plaće i svi ostali dohodci koji se isplaćuju poslije 1. siječnja 2001. godine bez obzira kada su ostvareni oporezuju se po novom Zakonu. Niti jedna odredba novog Zakona se neće primjenjivati retroaktivno, odnosno kod godišnjeg obračuna za 2000. godinu.

O novostima u obračunavanju i plaćanju poreza na dohodak po novom Zakonu za sve vrste dohodaka pišemo u ovom članku.

Elektronički potpis i sigurnost sudionika elektroničke trgovine

rrif - 1.2001, str. 208
U radu su istaknuta obilježja ostvarivanja sigurnosti poslovanja na mrežama kao preduvjeta razvoja elektroničke trgovine. Pravna sigurnost sudionika elektroničke trgovine u identitet subjekta i njegovu ovlast na zaključivanje> ugovora, ostvaruje se elektroničkim potpisom u sustavu asimetričnog šifriranja i potvrdom. Obrađena je kodifikatorska aktivnost u okviru EU i UNCITRAL-a na izgradnji odgovarajućeg pravnog okvira za elektronički potpis, osnivanje i djelovanje službi potvrđivanja. Autorica je usporedila rješenja iz Smjernice EU o elektroničkom potpisu i UNCITRAL Nacrta Jedinstvenih pravila za elektronički potpis i utvrdila ujednačenost pristupa i zajednička obilježja. Na temelju usporedbe se ocjenjuje da prijedlozi samo djelomično zadovoljavaju interese i potrebe poslovne prakse.

Novi propisi

rrif - 1.2001, str. 214

Vijesti iz RRIF-a

rrif - 1.2001, str. 216
  Desetogodišnje djelovanje RRiF-a 1990. - 2000. godine

Vijesti iz Udruge "Hrvatskih Računovođa"

rrif - 1.2001, str. 219
  Izvješće sa sastanka zemalja Jugoistočne Europe o primjeni MRS-ova
 • Stručno putovanje u Kinu!

Aktualno iz gospodarstva

rrif - 1.2001, str. 222
  Milenijska prtljaga
 • Napokon - optimizam
 • Zakonodavna "kućna radinost"
 • Trošenje budućnosti
 • Hodanje naglavačke
 • Roman o kuni u nastavcima
 • Novac vaš, cijene naše

Vijesti iz Europske unije

rrif - 1.2001, str. 224
  Uvoz i izvoz električne energije u Njemačkoj
 • Što njemački bankovni klijenti očekuju od svoje banke
 • Njemačka - izmučeni gospodarski div
 • Dnevni tisak u svijetu i u Europi
 • Okvirni uvjeti za kolektivni dogovor o uklanjanju štetne porezne prakse
 • Standardi kakvoće za revizore
 • Očekivani porast u kandidatskim zemljama
 • Rizični kapital - nedovoljan
 • Potpora za MSP
 • Pranje novca
 • Porezni "paket" za štediše
 • Bilanca programa PHARE
 • Lakše do državne potpore

Gospodarska statistika

rrif - 1.2001, str. 229
  Gospodarska kretanja
 • Vanjskotrgovačka razmjena
 • Cijene na malo
 • Troškovi života
 • Cijene industrijskih proizvoda pri proizvođačima
 • Cijene ugostiteljskih usluga
 • Industrijska proizvodnja
 • Plaće
 • Unutrašnja trgovina
 • Turizam
 • Zapošljavanje i nezaposlenost u Republici Hrvatskoj tijekom studenog 2000.
 • Nepodmireni nalozi za plaćanje pravnih osoba evidentirani u Zavodu za platni promet 31. listopada 2000.

Poslovne obavijesti

rrif - 1.2001, str. 236
  Izmjene Stečajnog zakona - teži položaj vjerovnika
 • Izmjene i dopune Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem
 • Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka i stopa poreza i prireza na dohodak
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u siječnju 2001.
 • Pregled eskontnih stopa i zateznih kamata u 2000.
 • Pregled neoporezivih svota dnevnica za službena putovanja u inozemstvo
 • Popis područnih ureda Državnog ureda za reviziju
 • Konformni koeficijenti zateznih kamata za siječanj 2001.
 • Konformni koeficijenti za izračunavanje zateznih kamata za 2000. godinu
 • Pregled kamatnih stopa na kredite pravnim osobama (primjenjivano u prosincu 2000.)
 • Kamatne stope na oročene kunske uloge građana (primjenjivano u prosincu 2000.)
 • Pregled srednjih tečajeva nekih valuta na tečajnici HNB od 28. XI. 2000. do 30. XII. 2000.

Objava rezultata poslovanja

rrif - 1.2001, str. 252
  Brodska posavina d.d., Slavonski Brod
 • Buje-export d.d., Buje
 • Lura d.d., Zagreb
 • Trgovačko Opatija - Industrijska roba d.o.o., Opatija
 • Trgovačko Opatija d.d, Opatija
 • Trgovačko Opatija - Prehrana d.o.o., Opatija
 • Tehnomont d.d., Pula
 • Metalmineral d.d., Kerestinec
 • Slavonijatekstil d.d., Osijek
 • NID Arena, Zagreb
 • Pagplastika d.d., Pag
 • Brionka d.d., Pula

Poslovni horoskop

rrif - 1.2001, str. 270
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)