Računovodstvo, revizija i financije 5/2002

Web izdanje 8,99
Je li računovodstvo u krizi?
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Ukinut je blagajnički maksimum i evidentiranje obračunskog plaćanja
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo stvari dugotrajne imovine u ortaštvu
Autor: Prof. dr. sc. Mladen HABEK
Računovodstvo poslovanja s kreditnim karticama
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec.
Temelji proračunskog računovodstva
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Balanced Scorecard - Uravnotežena karta ciljeva
Autor: Prof. dr. sc. Nidžara OSMANAGIĆ-BEDENIK
Izvješćivanje o plaćama i materijalnim pravima radnika (obrasci SPL i TMP)
Autor: Mr. sc. Desanka ŠEGIĆ
Interna revizija proračunskih korisnika
Autor: Gordana PARAĆ, dipl. iur.
Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije
Autori: Akademik Vladimir STIPETIĆ
Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Dr. sc. Višnja ŠPILJAK
Financijska konsolidacija likvidnosti i likvidne imovine trgovačkog društva
Autor: Prof. dr. sc. Ivan MARKOVIĆ
Naplata zadužnice u postupku pred sudom
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Odgoda ili obročno plaćanje poreznog duga
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Povrat PDV-a inozemnim građanima
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezni status društava u stečaju i likvidaciji
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Radno vrijeme u ugostiteljstvu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Ugovori o leasingu kao temelj privremenog uvoza
Autor: Boris ŠOŠTARIĆ, dipl. iur.
Postupak carinjenja robe
Autor: Melita BELAVIĆ, dipl. oec.
Držanje deviza u inozemstvu i dalje nije slobodno
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec.
Otkazni rokovi ugovora o radu i mogućnost odricanja
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Utvrđene su nove osnovice na koje se plaća doprinos za zdravstveno osiguranje
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Plaćanje posebnog doprinosa za zdravstvenu zaštitu i za službena putovanja u inozemstvo
Prijava staža osiguranja za 2001.
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Ostvarivanje prava na naknadu plaće za bolovanje
Autor: Ljubica ĐUKANOVIĆ, dipl. iur.
Obračun doprinosa iz plaća i na plaće nakon promjene osnovica
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec.
Financijski i porezni aspekti odabira poslovnog automobila
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Utvrđivanje plaće s osnove uporabe automobila za osobni prijevoz
Autori: Mr. sc. Vlasta ROŠKA, dipl. oec. i ovl. rač.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izbor poslovnog automobila
Autor: Dražen JAMBROVIĆ
Ponuda leasinga za pravne osobe i obrtnike
Autor: Sanja RAPAIĆ
"Otvorena organizacija" - temeljna upravljačka i marketinška obilježja
Autori: Mr. sc. Nikša ALFIREVIĆ
Dr. sc. Jurica PAVIČIĆ
Tržišna borba Adidasa i Nikea
Autor: Mr. sc. Marinko KOVAČIĆ
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Aktualno iz gospodarstva
Autor: Zdravko BASARIĆ
Vijesti iz Europske unije i svijeta
Autor: Tea MALIĆ
Gospodarska statistika
Poslovne obavijesti