RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Poštovane čitateljice i čitatelji

rrif - 11.2004, str. 9

Kalkulacije i knjiženja u trgovini na veliko

rrif - 11.2004, str. 11
U časopisu br. 11/03. pisali smo o knjiženju poslovnih događaja u trgovini na malo i sastavljanju kalkulacije za potrebe unosa podataka u zaduženje Knjige popisa. U ovom članku detaljnije obrađujemo nabavu i prodaju robe u trgovini na veliko s primjerom poslovnog događaja uvoza i sastavljanja kalkulacije s tim u svezi te knjiženjima poslovnih događaja u robnom i financijskom knjigovodstvu.

Ovlašteni mjenjači od 3. siječnja 2005.

rrif - 11.2004, str. 20
Od 3. siječnja 2005. ovlašteni mjenjači trebaju, osim Hrvatske pošte d.d., koristiti zaštićeni računalni program koji je certificirala Hrvatska narodna banka. Banke, stoga što one nemaju status ovlaštenog mjenjača, ne trebaju koristiti certificirani računalni program.

Od istog dana ovlašteni mjenjači morat će uvesti i neke druge promjene u svoje poslovanje.

Obrasci koji će se pri obavljanju mjenjačkih poslova koristiti, bit će gotovo u potpunosti jednoobrazni. Neki od njih budu i temelj, odnosno knjigovodstveni dokument za iskazivanje poslovanja ovlaštenih mjenjača u njihovim poslovnim knjigama.

O ovlaštenim mjenjačima u svjetlu važeće Odluke o uvjetima i načinu poslovanja ovlaštenih mjenjača, u RRiF-u je pisano u nekoliko navrata.(8/03., 5/04. i 9/04.)

Kontingencijski pristup u oblikovanju menadžerskog računovodstva

rrif - 11.2004, str. 32
Kontingencijski se pristup temelji na sljedećim dvjema premisama: 1) ne postoji opći poslovodni (menadžerski) računovodstveni sustav koji bi odgovarao u svim okolnostima i 2) formiranje pojedinog računovodstvenog sustava ovisi o podudaranju značajki računovodstvenog sustava s okolnostima poslovanja. U članku se razmatra utjecaj nekih kontingencijskih varijabli (ciljevi, gospodarska grana, organizacijska struktura, menadžerski stil) na oblikovanje menadžerskog računovodstvenog sustava.

Primjena testa na smanjenje vrijednosti goodwilla prema izmijenjenom MRS-u 36

rrif - 11.2004, str. 41
IASB je u projektu izrade standarda za obračun poslovnih spajanja u paketu s novim IFRS-om 3 Poslovna spajanja znatno izmijenio i MRS 36 Smanjenje imovine. Vrlo značajna novost kod izmijenjenog MRS-a 36 je činjenica da taj standard dobiva dodatnu važnost za računovodstveni obračun poslovnih spajanja nakon dana stjecanja, jer se goodwill više ne smije amortizirati. Naime, prema IFRS-u 3 goodwill se više ne amortizira već se testira na smanjenje prema izmijenjenom MRSu 36 (IFRS 3, t. 54. do 55.). Bitno je naglasiti da će kompanije izmijenjeni MRS 36 morati koristiti od trenutka primjene IFRS-a 3 i novog MRS-a 38 Nematerijalna imovina. Potpuna primjena sva tri novodonesena standarda u Hrvatskoj će biti moguća od trenutka kada se oni prevedu i objave u Narodnim novinama.

Ocjena učinkovitosti uprave društva

rrif - 11.2004, str. 45
Očekivanja vlasnika da ulaganjem povećaju vrijednost kapitala jedan je od glavnih pokretača ulaganja kapitala. U tome je nezaobilazni čimbenik učinkovitost upravljanja poslovanjem trgovačkih društava. Vlasnici ocjenjuju učinkovitost uprava društava oslanjajući se na raspoložive informacije, ocjenjuju rad uprave prema tome je li zadovoljen njihov najvažniji interes - povećanje kapitala. Prinos kapitala odnosno profitabilnost je stoga jedan od najvažnijih kriterija za ocjenu uprave dru- štva. Postoje i drugi kriteriji, ali su oni na dulji rok u funkciji povećanja uloženog kapitala.

Računovodstveni poslovi na pripremi za godišnje financijsko izvješćivanje

rrif - 11.2004, str. 51
Približavanjem okončanja jednogodišnjeg poslovanja, pa tako i ovoga za 2004., računovodstveni poslovi uz tekuće zadatke uključuju i poslove pripreme za godišnje financijsko izvješćivanje. Cilj je tih priprema obaviti sve poslove koji će jamčiti vrsnoću računovodstvenih podataka, tj. da su ti podatci istiniti i pouzdani usklađeni sa stvarnim stanjem, te kao takvi sposobni biti podlogom za sastavljanje temeljnih financijskih, menadžerskih i poreznih izvješća za 2004. godinu.

Pripremni poslovi u prvome redu odnose se na računovodstvene kontrole postupka koji se ostvaruju ažuriranjem i provjerom unosa podataka u poslovne knjige, te obračuni i usklađivanje salda. Zatim slijedi provo đenje popisa (inventure) kao bitnog kontrolnog zahvata. Iza toga slijede i drugi poslovi iznimno važni za istinito i fer izvješćivanje o imovinskom stanju i financijskom rezultatu jednogodišnjeg poslovanja trgovačkog društva.

Na poslovima pripreme za godišnje financijsko izvješćivanje osim osoblja računovodstva potreban je angažman zaposlenika u svim funkcijama društva. Posebno je važna aktivnost uprave društva u svezi s donošenjem odluka, kao npr. imenovati povjerenstvo za popis, odabrati revizora, odlučiti o inventurnim razlikama, pozvati na odgovornost zaposlene koji ne obavljaju korektno svoj dio poslova u pripremi i drugo.

U ovome broju časopisa podsjećamo računovođe na ažuriranje i usklađivanje salda na računima glavne knjige, zatim uprave društava na sadržaj pravilnika o popisu, sadržaju odluke o popisu i imenovanju povjerenstva i drugo u svezi s provođenjem godišnjeg popisa. Druge pripremne poslove računovodstva vezane uz godišnje izvješćivanje nastavljamo izlagati u časopisu RRiF br. 12/04.

Nadoknada sredstava isplaćenih za bolovanje iznad 42 dana kod proračunskih korisnika državnog proračuna

rrif - 11.2004, str. 66
I ove godine, kao što je to bilo i u 2002., HZZO namiruje svoje obveze u svezi s nadoknadom plaća za bolovanja iznad 42 dana. Kako je to obavljeno ove godine za proračunske korisnike državnog proračuna, piše u ovome članku.

Dječji vrtići (I. dio)

rrif - 11.2004, str. 68
Dječji vrtići su javne ustanove koje djelatnost predškolskog odgoja obavljaju kao javnu službu.

Pretežiti broj dječjih vrtića osnovale su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, iako nema zapreke da ih osnuju i druge domaće pravne i fizičke osobe.

Iako su svi vrtići ustanove prema Zakonu o ustanovama, samo neki od njih su ustanove u smislu odredaba Zakona o proračunu. Ti vrtići svoje poslovanje iskazuju u sustavu proračunskog računovodstva.

O dječjim vrtićima, s posebnim osvrtom na one koji primjenjuju proračunsko računovodstvo, pišemo u ovom i u idućem broju časopisa.

Primljeni predujmovi kod obveznika poreza na dodanu vrijednost

rrif - 11.2004, str. 78
 1. Primljeni predujmovi kod obveznika poreza na dodanu vrijednost
 2. Nepotrošena sredstva primljena za projekt koji nije realiziran u proračunskoj godini
 3. Treba li izravnanja potraživanja od kupaca knjižiti koristeći osnovni račun odjeljka 915?

Potvrda - konfirmacija usklađenja tražbina i obveza

rrif - 11.2004, str. 80
Vrlo važan posao u okviru godišnjeg popisa jest i usklađenje salda tražbina, odnosno obveza. Aktivna uloga je u tome računovođa i revizora, koji time dolaze do bolje procjene svoje imovine (financijske, tražbina kod kupaca i dr.) koja trpi rizike naplate i neizvjesnosti povrata. S druge strane, primat će se od drugih (vjerovnika) zahtjevi za potvrdom vašeg duga - obveze. U ovom članku objašnjavaju se postupci u svezi s tim.

Novosti iz međunarodnog računovodstva i revizije

rrif - 11.2004, str. 85
  Iz Odbora za međunarodne računovodstvene standarde

Donošenje odluke o dividendama

rrif - 11.2004, str. 87
Dividendama kompanije raspodjeljuju dio čistog dobitka redovito (regularne dividende) ili povremeno (extra i specijalne), dodatne dionice ili pak dio kapitala (likvidacijske dividende). Dividende kao dio strukture kapitala spadaju među najkontroverznija područja financijskog menadžmenta. Predmet analize je veza izme đu dividendi i cijene dionica. Usto, razmatraju se relevantni čimbenici za definiranje politike dividendi.

U praksi su se iskristalizirale tri teorije o politici dividendi, no jednoznačni odgovori ne postoje. Stoga nam je namjera analizirati u ovom članku osnovne postulate pojedinih teorija, razmotriti koncepte koji su važni u kreiranju politike dividendi, te analizirati relevantne transakcije s dionicama u namjeri da se menadžerima ukaže na sve aspekte koje trebaju razmotriti kod donošenja odluke o dividendama.

Put do uspjeha - produktivnost ili preopterećenost?

rrif - 11.2004, str. 92
U svjetskome gospodarstvu uloga poduzeća koja pružaju intelektualne usluge vrlo je velika, a njihovo značenje u budućnosti će postati još veće. U hrvatskom gospodarstvu intelektualne usluge pružaju uglavnom mala poduzeća pred kojima tek stoji izazov djelotvornog upravljanja rastom. Budući da su ova poduzeća temeljena na znanju, efikasno upravljanje ljudskim resursima ključno je za njihov razvoj.

Komunalni doprinosi prema odlukama lokalne samouprave

rrif - 11.2004, str. 94
Komunalni doprinosi su, sukladno čl. 31., st. 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 82/04. i 110/04. - Uredba), davanja u novcu, koja imaju javno značenje i plaćaju se za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Komunalni doprinos time postaje značajan proračunski prihod jedinice lokalne samouprave (grada, općine).

Stoga je predstavničko tijelo (gradsko/općinsko vijeće) dužno uskladiti svoje opće akte s odredbama navedenih izmjena i dopuna zakona i uredbe.

U području komunalnog doprinosa to se usklađenje odnosi na opći akt - Odluku o komunalnom doprinosu, a o tome pišemo u nastavku.

Ustupanje prava na povrat poreza iz porezno-dužničkog odnosa

rrif - 11.2004, str. 96
Pravo poreznog obveznika iz porezno-dužničkog odnosa kao što je pravo na povrat poreza, prema odredbama Općeg poreznog zakona, može se ustupiti, založiti i zaplijeniti.

Ako porezni obveznik ustupa svoje potraživanje s naslova poreza nekoj drugoj osobi, mjesno nadležna ispostava Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ustupatelja, obvezna je provjeriti jesu li ispunjeni zakonski uvjeti da bi ugovor o ustupu (cesiji) bio obvezujući.

Pisani ugovor o ustupu pri čemu vjerovnik svoje otuđivo potraživanje prenosi na drugu osobu, dostavlja se poreznom tijelu u roku od 3 dana od dana sklapanja. Osoba kojoj se ustupa pravo može biti fizička ili pravna i ne mora biti porezni obveznik. Od kojih se elemenata sastoji ugovor o ustupu te koje radnje mora poduzeti ovlašteni službenik Porezne uprave nakon njegova zaprimanja, pročitajte u nastavku članka.

Oblici poreznih prekršaja

rrif - 11.2004, str. 102
Cilj ovoga članka jest približiti čitateljima prekršajni postupak u segmentu poreznih prekršaja, njegove subjekte, te sumarno prikazati vrste prekršaja i njegove sankcije. Naime, porezni prekršaj je povreda poreznog propisa koja je kao prekršaj propisana Općim poreznim zakonom i posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza, a prekršajni postupak se vodi prema Zakonu o prekršajima.

Devizno poslovanje u praksi

rrif - 11.2004, str. 106
 1. Obveza obračuna PDV-a za nenaplaćene izvozne isporuke dobara nastaje pri objektivno neutemeljenom otpisu potraživanja
 2. Zakon o deviznom poslovanju ne uvjetuje po kojem tečaju treba preračunati kunsku protuvrijednost predujma za službeni put u inozemstvo
 3. Financijski kredit s rokom otplate do godine dana može dati rezident samo onom nerezidentu s kojim je izravno vlasnički povezan

Osnivanje obrta - statusnopravni aspekti

rrif - 11.2004, str. 109
Zakonom o obrtu (Nar. nov., br. 49/03. - pročišćeni tekst) obrtništvo u Republici Hrvatskoj u bitnome je uređeno na posve nov, drukčiji i moderniji način. Zakonom su kao temeljnim propisom uređena pitanja: obavljanja obrta (uvjeti za obavljanje, otvaranje, poslovanje, prestanak obrta), obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta, organiziranost obrta, nadzor i upravne mjere, kaznene odredbe te prijelazne i završne odredbe. Slijedom te činjenice Zakon o obrtu je, uz Zakon o trgovačkim društvima (Nar. nov, br. 111/93., 34/99., 52/00. i 118/03.), jedan od najvažnijih zakona kojima se uređuju statusna i druga važna pitanja vezana za rad gospodarskih subjekata. O čemu sve treba voditi računa pri otvaranju obrta, pišemo u nastavku.

Carinski postupak privremenog uvoza i izvoza robe

rrif - 11.2004, str. 119
Razvoj ukupnoga svjetskog gospodarstva i tržišne ekonomije sve više ističe potrebu za postupcima privremenog uvoza i izvoza robe, kako radi predstavljanja na stranim tržištima putem međunarodnih specijaliziranih izložba i sajmova, tako i u drugim, sve širim područjima za koje je postupak privremenog uvoza nužan.

Postupak privremenog uvoza i izvoza uređen je nacionalnim i međunarodnim normama.

Šifre u platnom prometu s inozemstvom

rrif - 11.2004, str. 125
Za pravilno obavljanje platnog prometa s inozemstvom treba popunjavati i obrasce platnog prometa s inozemstvom.

Jedan od bitnih elemenata tih obrazaca, bez obzira na to je li riječ o obrascima kojima se plaća ili o onima kojima se obrađuje naplata, je i osnova naplate, odnosno plaćanja u platnom prometu s inozemstvom.

Skupinama poslova s inozemstvom pridružena je šifra. Šifre su sastavni dio Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom i načinu dostavljanja podataka o platnom prometu s inozemstvom. Njihov pregled je dan u RRiF-u br. 11/03. One se upisuju u određeni broj obilježja odgovarajućih naloga platnog prometa s inozemstvom.

Koju šifru osnove naplate i plaćanja u platnom prometu u inozemstvu upisati u nekim dvojbenim slučajevima, odgovoreno je ovim člankom.

Pravo na obaviještenost članova društva s ograničenom odgovornošću

rrif - 11.2004, str. 130
Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima iz 2003. (Nar. nov., br. 118/03.) posebno je uređeno pravo člana društva na obaviještenost o onome što se zbiva u društvu. Sada je to uređeno u čl. 428., st. 3. i čl. 447. Zakona. Prije toga Zakonom je bila propisana jedino obveza uprave društva da bez odgađanja dostavi nadzornom odboru, ako ga ono ima, i skupštini društva: a) izrađena financijska izvješća i b) izvješće o stanju društva, a ako je potrebno obaviti reviziju financijskih izvješća društva i c) izvješća revizora, koja obveza uprave postoji i sada u čl. 428., st. 2. Zakona. Uz to Zakon je prije propisivao, a čini to i sada, u okviru mjera za zaštitu manjine u društvu, i mogućnost imenovanja revizora društva od strane suda (čl. 450. i sl. Zakona).

U našem pravu su prihvaćena rješenja rađena po uzoru na ona u njemačkom i u austrijskom pravu o pravu svakog člana na obaviještenost i na uvid u poslovne knjige i dokumentaciju društva, te o tome pišemo u nastavku članka.

Primjena propisa o radu i u svezi s radom

rrif - 11.2004, str. 136
  Novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti
 • Plaćanje doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje temeljem samostalne djelatnosti

Obračunavanje doprinosa i poreza na plaće radnika zaposlenih u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima

rrif - 11.2004, str. 137
Radnici koji su zaposleni u diplomatskim ili konzularnim predstavništvima strane države, u međunarodnoj organizaciji ili predstavništvu ili organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet obveznici su poreza na dohodak iz plaće, kojega su sami obvezni obračunati i uplatiti u roku osam dana od dana isplate. Doprinose iz plaće i na plaću obvezan je obračunati i uplatiti poslodavac odnosno predstavništvo kod kojeg su zaposleni. Svaki obveznik odnosno radnik za uplaćeni porez, a poslodavac za uplaćene doprinose, obvezni su o tome izvješćivati Poreznu upravu i REGOS. Kako to treba učiniti pišemo u ovom članku.

Konačni obračun poreza na isplaćene plaće u 2004. - izravnanje

rrif - 11.2004, str. 142
Ako tijekom godine plaće nisu redovito mjesečno isplaćivane zbog čega nisu iskorišteni mjesečni osobni odbitci ili je poslodavac uplaćivao za radnike premije osiguranja a pri obračunu poreza nije iskorištena porezna olakšica, te ako je zbog različitih visina plaća u pojedinim mjesecima došlo do većeg poreznog opterećenja, poslodavac je obvezan, za radnike koji su cijelo porezno razdoblje kod njega radili i nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza, sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza na plaću te kod zadnje isplate u godini napraviti porezno izravnanje. To je odredba čl. 26., st. 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 140/03. i 198/03.) a kako to treba učiniti, pišemo u ovom članku.

Benedikt Kotruljević: De navigatione

rrif - 11.2004, str. 147
Hrvatska književna baština, knjiga 2, Ex libris, Zagreb, 2003.

Procjena opasnosti od ozljeda na radu te profesionalnih i drugih bolesti u svezi s radom

rrif - 11.2004, str. 151
Procjena opasnosti od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom temelj je i polazna osnova svih aktivnosti na području zaštite na radu, kao sastavnoga dijela organizacije rada i izvođenja radnoga procesa. Zaštita na radu se ostvaruje obavljanjem poslova zaštite na radu i primjenom propisanih, ugovorenih, kao i priznatih pravila zaštite na radu te naređenih mjera i uputa poslodavca (čl. 8. Zakona o zaštiti na radu - Nar. nov., br. 59/96., 94/96. i 114/ 03. - dalje: ZZR).

Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"

rrif - 11.2004, str. 157
  Godišnja skupština Udruge "Hrvatski računovođa"
 • Svečana promocija ovlaštenih računovođa

Novi propisi

rrif - 11.2004, str. 160

Poslovne obavijesti

rrif - 11.2004, str. 163
  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka, stopa poreza i prireza na dohodak i uplatnih računa u 2004.
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u studenom 2004.
 • Pregled srednjih tečajeva kuna za neke valute prema tečajnici HNB

Objava rezultata poslovanja

rrif - 11.2004, str. 185
  Regeneracija d.d., Zabok
 • Kemikalije d.d., Zagreb
 • Termoplin d.d., Varaždin
 • Vossloh Utenzilija d.d., Zagreb
 • Strahinjčica d.d., Krapinske Toplice
 • Girk Kalun d.d., Drniš
 • Kamen d.d., Pazin
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)