Računovodstvo, revizija i financije 11/2005

Web izdanje 8,99
Kamo ide računovodstvo
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Novi zakoni o računovodstvu i reviziji
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Kamate s motrišta poreza na dobitak
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Konačni obračun poreza iz plaća za 2005. godinu
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo proizvodnje žitarica
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Redoviti godišnji popis imovine i obveza
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Popis u poljoprivredi
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, dipl. oec. i ovl. rev.
Kapitalne pomoći u naravi i zajednička nabava dugotrajne nefinancijske imovine
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti iz Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Elektroničko plaćanje – moderan dodatak tradicionalnom sustavu plaćanja
Autori: Prof. dr. sc. Ljiljana MAUROVIĆ
Prof. dr. sc. Vinko KANDŽIJA
Primjena akreditiva uz odgođena plaćanja s motrišta izvoznika
Autor: Mr. sc. Milena PAŽEK, dipl. oec.
Administrativna pristojba za korištenje zdravstvene zaštite
Autori: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.
Naknade za softver i porezi – kada su autorske naknade a kada dobitak od poslovanja
Autor: Mr. sc. Dubravka SEKULIĆ GRGIĆ, dipl. oec.
Obveza obračunavanja PDV-a kod posebnih slučajeva isporuke dobara i usluga
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
RRiF-ovi porezni savjeti
Autori: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Anja BOŽINA, dipl. oec.
Postignuti rezultati u društvima nositeljima certifikata ISO 9001:2000
Autori: Prof. dr. sc. Ivan MENCER
Mr. sc. Lara JELENC
Derivatni financijski instrumenti u bankama
Autor: Maja HLEB, dipl. oec.
Ovrha na tražbini po računu kod banke
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ, dipl. iur.
Staž osiguranja s povećanim trajanjem invalidnih osoba
Autor: Ana ŠAŠIĆ-ŠOJAT, prof.
Kontrola podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Radni sporovi kroz sudsku praksu
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Volonteri – ugovaranje, doprinosi i porezi
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Isplata plaće po sudskoj presudi prema novom Pravilniku o porezu na dohodak
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Vijesti iz udruge "Hrvatski računovođa"
Poslovne obavijesti
Objava rezultata poslovanja
Porezno dopuštena razina kala, rasipa, loma i kvara te tehnološkog manjka na proizvodima u trgovini, ugostiteljstvu, postupku proizvodnje i prerade
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec.