RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Kraj jedne epohe

rrif - 9.2005, str. 15

Novi Pravilnik o porezu na dohodak

rrif - 9.2005, str. 17
Od 1. siječnja 2005. primjenjuje se novi Zakon o porezu na dohodak, a tek djelomična pojašnjenja pojedinih odredba toga Zakona, daje Pravilnik o porezu na dohodak objavljen u Narodnim novinama br. 1/05. i 14/05. što je bio u primjeni od 3. siječnja 2005. do donošenja novog Pravilnika što cjelovito pojašnjuje odredbe Zakona o porezu na dohodak. Novi Pravilnik objavljen je u Narodnim novinama br. 95/05., a primjenjuje ga se od 11. kolovoza 2005. O tome što donosi novi Pravilnik pišu naši suradnici iz Ministarstva financija.

Novi Pravilnik o porezu na dobit – kada poštena osnovica

rrif - 9.2005, str. 32
Imamo ponovo novi Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05.). Privremeni Pravilnik s početka ove godine prestao je vrijediti 3. kolovoza 2005., kad je novi stupio na snagu. Svrha je ovog (i svakoga drugog) podzakonskog akta objasniti primjenu zakona, konkretno ovdje Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. i 90/05.), tj. odredba kakve bi mogle izazvati dvojbu zbog kondenziranoga zakonskog teksta. Unatoč relativno dobru zakonskom tekstu, mnogo se očekivalo od ovog Pravilnika, jer je Zakon ipak ostavio prilično prostora za dodatno objašnjenje.

Kako je uobičajeno, ne mogu svi biti zadovoljni novim Pravilnikom. U ovome članku kritički se iznosi neke odredbe što su mogle biti bolje definirane, a bitne su za utvrđivanje porezne osnovice. Ističe se i neka dobra rješenja kakva bi morala prekinuti dosadašnji negativan pristup spram kapitala poduzetnika.

Provjera knjigovodstvenih isprava

rrif - 9.2005, str. 39
Poduzetnik koji obavlja gospodarsku djelatnost na području Republike Hrvatske obvezan je voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća sukladno načelima uredna računovodstva. Ta je obveza uvjet postojanja tvrtke i njezino se zanemarivanje u našem zakonodavstvu smatra nedopuštenim činom. Više je zahtjeva što ih treba ispuniti kako bi računovodstvo bilo uredno, a jedan od njih je provjera svih pisanih dokaza prije nego se temeljem njih unese podatke u poslovne knjige.

Provjera knjigovodstvenih isprava složen je i odgovoran posao što ga treba ustrojiti ovisno o osobinama poslovanja, ustroju kretanja isprava unutar društva, načinu unosa podataka u poslovne knjige, angažiranju stručnoga računovođe i drugih čimbenika.

Prema čl. 5. Zakona o računovodstvu, provjera isprava prije unosa podataka u knjige obvezna je. Neobavljanjem te provjere čini se više krivičnih propusta: knjigovodstvene isprave nisu vjerodostojne, podatci čuvani u poslovnim knjigama nisu pouzdani, financijska izvješća ne daju istinit prikaz poslovanja, imovine i rezultata poslovanja. Propust neobavljanja provjere knjigovodstvenih isprava prouzročuje gospodarski kriminal - stjecanje nedopuštene koristi davanjem lažnih informacija, izbjegavanje poreznih obveza i drugo.

Odgovornost za ustroj i valjano provođenje provjere isprava snosi uprava tvrtke. Pritom treba naglasiti kako je u našoj gospodarskoj praksi najčešći oblik prikrivanja kriminalnih radnja falsificiranje knjigovodstvenih isprava. Zato je provjera knjigovodstvenih isprava prije unosa podataka u poslovne knjige najučinkovitije sredstvo otkrivanja i suzbijanja gospodarskoga kriminala.

Dugoročno upravljanje troškovima poduzeća

rrif - 9.2005, str. 45
Menadžeri stalno tragaju za mogućnostima ostvarivanja ekonomskih ciljeva poduzeća, pri čemu se sučeljavaju s brojnim ograničenjima, ali i potrebom dugoročna upravljanja troškovima. Kako bi to postigli, neprekidno određuju dopuštene (ciljne) troškove, skrbe o njihovu poštivanju te tijekom procesa postizanja učinaka postavljaju nove - niže troškovne ciljeve. Tako stalno poboljšavaju ekonomiku poduzeća.

Polazištem su za primjenu ciljnih troškova jasne strategije u poduzeću, kakve omogućuju razvoj i određivanje vrste i opsega dopuštenih troškova s motrišta prodaje. U takvim je okolnostima poznata ciljna učinkovitost (proizvodnost), ekonomičnost i uspješnost (rentabilnost) trgovačkog društva na kratak i dugi rok. Postoje aktualna poslovna predviđanja za kraća i za dulja razdoblja. U vezi s tim postavlja se i kratkoročne i dugoročne ciljeve glede dopuštenih troškova, prihvatljivih u okolnosti kad postoji stalna težnja za razvoj društva (poduzeća).

Računovodstvene podloge za upravljanje troškovima

rrif - 9.2005, str. 54
Osnovni cilj upravljanja troškovima je postizanje TROŠKOVNE EFIKASNOSTI. Postizanje troškovne efikasnosti znači ostvarenje optimalnog odnosa angažiranih troškova i rezultata što ih se time postiže. No, postizanje troškovne efikasnosti u različitim poslovnim okolnostima može zahtijevati bitno različite postupke. Utjecaj troškova na rezultate nije uvijek lako otkriti, a još je teže odrediti i provesti aktivnosti za povećanje troškovne efikasnosti. Pritom se u menadžera pojavljuju mnoge zablude kakve ponekad djeluju čak smiješno.

Praktikum proračunskog računovodstva

rrif - 9.2005, str. 63
 1. Dobivena na dar dugotrajna imovina što je bila rabljena na temelju ugovora o pravu uporabe bez naknade
 2. Maloprodaja robe

Revizija računovodstvenih procjena

rrif - 9.2005, str. 65
Računovodstvene procjene revizori moraju obaviti uz osobitu pozornost, zbog neizvjesnosti i približnih svota kakvima se iskazuje računovodstvene procjene. Teme su ovoga članka definiranje računovodstvenih procjena, ciljevi revizije računovodstvenih procjena, računovodstveni i porezni kriteriji za reviziju računovodstvenih procjena te praktični primjeri revizije računovodstvenih procjena.

Novosti iz Odbora za MRS-ove

rrif - 9.2005, str. 71
Na posljednjoj sjednici, u lipnju 2005., Odbor je raspravljao o pravima emisije, konvertibilnim obveznicama što glase na stranu valutu, konceptualnom okviru standarda, izvješću o uspješnosti poslovanja, priznavanju prihoda, odgođenu porezu na dobitak, izvješćivanju o segmentima poslovanja, komentaru menadžmenta, amandmanima na IFRS 6 i IFRS 1, MRS-u 21 - Neto-ulaganja u inozemno poslovanje te politici tehničkih ispravaka standarda. Pošto se do kraja godine očekuje objavu prijedloga standarda - Izvješće o uspješnosti poslovanja, a s njim je u bliskoj vezi i pitanje priznavanja prihoda, u nastavku se podrobnije prikazuje zaključke rasprava o nabrojenim točkama.

Kratkoročno financiranje poduzeća

rrif - 9.2005, str. 72
Kratkoročno financiranje čine kratkoročni izvori financiranja, odnosno kratkoročne obveze (dugovi). Oni su kratkoročno raspoloživi, najdulje do jedne godine. Primjenjuje ih se za financiranje kratkotrajne imovine, odnosno tekućeg poslovanja poduzeća. Prema tradicionalnim pravilima financiranja, kratkoročne izvore treba iskoristiti za financiranje kratkotrajne imovine, osim dijela stalne kratkotrajne imovine (trajnih obrtnih sredstava), što ih treba financirati iz odgovarajućih dugoročnih izvora financiranja (vlastitih ili pozajmljenih).

Usklađivanje ugovorene cijene – indeksna i valutna klauzula te klauzula klizne skale

rrif - 9.2005, str. 78
Suprotstavljena načela monetarnoga nominalizma i valorizma prikazuju mogućnosti zaštite ugovorene cijene od promjena kakve bi mogle nastupiti u razdoblju od ugovaranja do plaćanja. U Republici Hrvatskoj zaštitne klauzule u vezi sa cijenama uređuje Zakon o obveznim odnosima. Novi Zakon što će stupiti na snagu 1. siječnja 2006. uglavnom zadržava postojeća rješenja. Neke promjene unesene su u vezi sa zaštitnim klauzulama kada se ugovorenu cijenu vezuje na stranu valutu.

U ovome su članku objašnjene razlike indeksne i klauzulne klizne skale, dan je primjer formule klizne skale, razmatra se neka pitanja u vezi s valutnim klauzulama te pitanja potrebe ispravka osnovice poreza na dodanu vrijednost pri revalorizaciji nominalne svote u računu.

Metode utvrđivanja transfernih cijena

rrif - 9.2005, str. 87
Hrvatski Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04.) prvi put je u domaću poreznu praksu uveo metode za ocjenu realnosti cijena dobara i usluga što se pojavljuju u poslovanju povezanih osoba od kojih je jedna u tuzemstvu a druga u inozemstvu (čl. 13.). Transferne cijene pojašnjava i Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05. - čl. 40.).

Uz primjenu metoda za utvrđivanje transfernih cijena može se utvrditi jesu li uvjeti što određuju komercijalne ili financijske odnose povezanih osoba u skladu s neovisnim tržišnim načelom. Pritom ne postoji samo jedna metoda, kakva bi bila primjerena za procjenu svih mogućih okolnosti, kao što se, na drugoj strani, ne može odbaciti ni uporabnu vrijednost bilo koje specifične metode. U svijetu su poznate osobito dvije vrste metoda za utvrđivanje transfernih cijena: standardne transakcijske metode (traditional transaction methods), u koje se ubraja metodu usporedive nekontrolirane cijene (comparable uncontrolled price method - CUP), metodu preprodajne cijene (resale price method - RPM) i metodu dodatka na troškove (cost plus), te metode što se temelje na dobitku (transactional profit methods), poput metode podjele dobitka (profit split method), metode neto-razlike u cijeni (transactional net margin method - TNMM) i metode usporediva dobitka (comparable profit method - CPM). U nastavku članka donosimo prikaz u nas uvedenih metoda.

Kada se oporezivanje ne može temeljiti na knjigovodstvenim podatcima

rrif - 9.2005, str. 93
redno vođenje poslovnih knjiga i evidencija jedan je od bitnih elemenata za dobivanje potpunih i pouzdanih podataka pri utvrđivanju poreza. Utvrđivanje točne porezne osnovice, na temelju poslovne dokumentacije i poslovnih knjiga, u poreznih obveznika koji obavljaju poduzetničku djelatnost interes je i poreznog tijela i samih poreznih obveznika.

Knjigovodstvene isprave i vođenje poslovnih knjiga propisuje Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br. 90/92.). Dodatne zahtjeve što ih moraju ispunjavati poslovne knjige i isprave kakve utječu na utvrđivanje porezne obveze, propisuju Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 127/00., 86/01. i 150/02.), Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. do 90/05.), Zakon o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 177/04.) te Zakon o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04.). U ovome članku pišemo o nekim zahtjevima što ih se ne ispunjava, mada ih se otkrije u poreznom nadzoru.

Pravna pomoć u poreznom nadzoru

rrif - 9.2005, str. 96
U ovome je članku riječ o pravnoj pomoći kakvu tijelo koje obavlja porezni nadzor, u određenim okolnostima, zahtijeva od drugoga tijela. Pitanje pravne pomoći uređuju Opći porezni zakon i Zakon o općem upravnom postupku. O vrstama poreznog nadzora i nadležnosti te o preduvjetima i opsegu dane pravne pomoći pročitajte u nastavku članka.

Tumačenja Ministarstva financija iz materijalnofinancijskog poslovanja

rrif - 9.2005, str. 103
U nastavku se daje izabrana službena tumačenja što obuhvaćaju primjenu propisa iz područja poreza, trgovine i radnih odnosa, koji daju odgovore na neka aktualna pitanja iz prakse. Izneseni prikazi su skraćeni tekstovi cjelovitih tumačenja što u bitnome objašnjavaju primjenu propisa, a u cijelosti su objavljeni u našem časopisu PRAVO i POREZI, u brojevima kako je navedeno.

Nadoknade za bolovanje u obrtničkim djelatnostima

rrif - 9.2005, str. 110
U ovom članku pišemo o pravu na nadoknadu zbog spriječenosti za rad u slučaju bolesti i poroda u obrtničkim djelatnostima što obuhvaćaju registrirane obrte i slobodna (profesionalna) zanimanja. Osobe koje obavljaju navedene djelatnosti obvezno se osiguravaju u mirovinskom i zdravstvenom osiguranju, plaćaju doprinose temeljem rješenja Porezne uprave, i prema toj osnovi ostvaruju pravo na mirovinu i zdravstveno osiguranje kojim stječu pravo i na nadoknadu u slučaju spriječenosti za rad zbog bolesti. Fizičke osobe obrtnici i osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ne smatra se radnicima i na njih se ne primjenjuje propise iz radnog prava već posebne odredbe propisa u području zdravstvenog osiguranja, o čemu pišemo u nastavku.

Hrvatsko malo poduzetništvo i Europska Unija

rrif - 9.2005, str. 114
Vlada Republike Hrvatske u projektu "Hrvatska u 21. stoljeću", istaknula je malo poduzetništvo (mala i srednje velika društva) kao pokretač razvoja hrvatskog gospodarstva u cjelini. Svoj stav Vlada temelji na činjenici da mala i srednja poduzeća u 2004. čine 98,68% ukupnog broja hrvatskih poduzeća, zapošljavaju 54,9% djelatnika, ostvaruju 45,25% ukupnog prihoda i otprilike 39% dobitka ukupnoga gospodarstva Hrvatske.

Neki aspekti ocjenjivanja radnog učinka

rrif - 9.2005, str. 120
U ovom članku autor prikazuje jedan od mogućih načina ocjenjivanja rada i rezultata rada, tako da se vrjednuje (valorizira) učinke prema unaprijed postavljenim mjerilima što ih uvjetuje definirana poslovna politika poduzeća. Primjenom ove metode ciljnoga usmjerenog sustava ocjenjivanja nastoji se postići poslovne ciljeve poduzeća, pri čemu kao poluga služi zadovoljstvo djelatnika.

Nadzor gospodarskih inspektora nad prometom, označivanjem i deklariranjem kave

rrif - 9.2005, str. 123
S obzirom na to da je opširnije o poreznom i carinskom aspektu označivanja kave markicama Ministarstva financija pisano u časopisu RRiF, br. 8/05 (str. 79.), cilj ovog članka je upoznati poduzetnike koji se bave uvozom, proizvodnjom, preradom, doradom, pakiranjem, izvozom i trgovinom kave s propisanim obvezama što ih treba ispuniti kad je stavljaju u promet na hrvatskome carinskom području, nadzor čega je u nadležnosti gospodarskih inspektora Državnog inspektorata. Ujedno se daje prikaz mjera (upravnih i kaznenih) što su ih gospodarski inspektori ovlašteni poduzimati protiv onih koji se ne budu pridržavali propisanih obveza. Opširnije o tome u nastavku.

Planiranje i strategija upravljanja rizikom likvidnosti banaka

rrif - 9.2005, str. 129
Plan likvidnosti upozorava na nužnost podrobnijega sagledavanja novčanih tijekova u banci, jednako s motrišta priljeva i odljeva. Planiranje likvidnosti obuhvaća dinamiku optjecaja novca u poslovanju, u svima poslovnim oblicima, kad je riječ o aktivnomu, pasivnom i neutralnom poslovanju, ali i o prihodu i rashodu banke. Planiranje likvidnosti zahtijeva poznavanje novčanih tijekova u banci, pa je plan likvidnosti zato sintetički izraz planova pojedinih dijelova poslovanja, što se svakako moraju temeljiti na realnoj procjeni tijekova novca.

Novele Ovršnog zakona u cilju zaštite vjerovnika

rrif - 9.2005, str. 137
Izmjene i dopune Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 88//05. - 20. srpnja) što su stupile na snagu 28. srpnja 2005., u sustav ovršnog prava uvode brojne novine, ali se istodobno vraća prijašnja uređenja više pravnih instituta, otklanjajući pritom normativne nedorečenosti i nedostatke Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona objavljenog u (Nar. nov., br. 173/03. od 31. listopada).

Najveća je novost uvođenje javnobilježničkog određivanja ovrhe na temelju vjerodostojne isprave i proširenja primjene instituta bjanko-zadužnice. Ovrhu se na nekretninama, pokretninama temeljem novčanih tražbina na računima u bankama znatno pojednostavnjuje.

Učinkovitost ovrhe i zaštitu vjerovnika nastoji se povećati uvođenjem načela transparentnosti podataka o imovini ovršenika, uz propisivanje dužnosti određenih pravnih osoba i tijela da daju podatke o imovini dužnika te novim pravnim uređenjem instituta fiducijarnog osiguranja.

Napominjemo da je, kao prilog našem časopisu PIP, br. 8/05., objavljen pročišćen tekst Ovršnog zakona te kako se dodatne primjerke može naručiti na našoj adresi.

Obračun plaće za rad u nepunom radnom vremenu

rrif - 9.2005, str. 146
Ugovor o radu s radnikom može se sklopiti, osim za rad u punom radnom vremenu, i za rad u nepunom radnom vremenu. Prava i obveze radnika i u tom slučaju uređenuje Zakon o radu (Nar. nov., br. 137/04. - dalje: ZOR). Obračun doprinosa iz i na plaću radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme uređuju Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 177/04. - dalje: Zakon o doprinosima) te Pravilnik o doprinosima za obvezna osiguranja (Nar. nov., br. 1/05. i 14/05. - dalje: Pravilnik o doprinosima) iz kojih proizlaze određene osobitosti kad je s radnikom koji radi u nepunom radnom vremenu ugovorena plaća niža od najniže osnovice za plaćanje doprinosa. Bitno je napomenuti da rad radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme nije istovjetan skraćenu radnom vremenu, nego se rad u skraćenom radnom vremenu pojavljuje u funkciji zaštite radnika.

Novi propisi

rrif - 9.2005, str. 148

Poslovne obavijesti

rrif - 9.2005, str. 151
  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka, stopa poreza i prireza
 • Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo
 • Osnovica plaća, stope doprinosa, poreza i prireza te uplatni računi
 • Oporezivanje drugih dohodaka
 • Porez na dohodak od kapitala
 • Statistički prosjeci plaća
 • Otpremnina prema Zakonu o radu
 • Povrat PDV-a stranima fizičkim osobama
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u rujnu 2005.
 • Pregled srednjih tečajeva kuna za neke valute prema tečajnici HNB-a
 • Pregled kamatnih stopa EURIBOR i ZIBOR
 • Pregled kamatnih stopa LIBOR
 • Što treba znati
 • Financijska izvješća za 2004. ne predaje se Trgovačkom sudu

Objava rezultata poslovanja

rrif - 9.2005, str. 178
  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka, stopa poreza i prireza
 • Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno putovanje u inozemstvo
 • Osnovica plaća, stope doprinosa, poreza i prireza te uplatni računi
 • Oporezivanje drugih dohodaka
 • Porez na dohodak od kapitala
 • Statistički prosjeci plaća
 • Otpremnina prema Zakonu o radu
 • Povrat PDV-a stranima fizičkim osobama
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u rujnu 2005.
 • Pregled srednjih tečajeva kuna za neke valute prema tečajnici HNB-a
 • Pregled kamatnih stopa EURIBOR i ZIBOR
 • Pregled kamatnih stopa LIBOR
 • Što treba znati
 • Financijska izvješća za 2004. ne predaje se Trgovačkom sudu
Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)