Računovodstvo, revizija i financije

Tko je kontroler
rrif - 7.2006, str. 7
Financijsko izvješćivanje za međuobračunsko razdoblje od I. do VI. 2006.
U prošlom broju našega časopisa pisali smo o polugodišnjim izvješćima za male, srednje i velike poduzetnike, pojašnjavajući pritom izvješća koja za pojedine gospodarske subjekte proizlaze iz posebnih propisa ali jednako tako ukazalo se na potrebu financijskog izvješćivanja za međuobračunsko razdoblje sukladno stajalištima MRS-a 34.

U nastavku ćemo se više zadržati na pojedinim poslovnim događajima, podsjetivši pritom i na neka od stajališta Ministarstva financija.

rrif - 7.2006, str. 9
Knjigovodstvo poreza po odbitku
U članku se daje prikaz računovodstvenog postupanja s porezom po odbitku kada se taj porez plaća sukladno hrvatskim propisima. Porez po odbitku plaća se na pojedine zakonom propisane usluge inozemnih društava kao što su poslovno savjetovanje, revizija, porezno savjetovanje, istraživanje tržišta i sl. Porez po odbitku plaća se i na kamate, osim propisanih iznimaka sukladno odredbama čl. 31. Zakona o porezu na dobit, odnosno čl. 51. Pravilnika o porezu na dobit. Posebno se ukazuje na nedosljednost zakonskih odredaba s obzirom na oporezivanje porezom po odbitku dividende ostvarene u prijašnjim razdobljima budući da se u dijelu 2005. godine taj porez trebao plaćati a početkom kolovoza ta obveza prestaje.
rrif - 7.2006, str. 16
Uporaba standardnih troškova u računovodstvu i menadžerskom odlučivanju
Upravljanje i kontrola troškova jedno je od ključnih područja u upravljanju trgovačkim društvom. Bez iscrpnog poznavanja troškova poslovanja, odgovarajućeg sustava nadzora troškova, donošenje bitnih poslovnih odluka može biti temeljeno na pogrešnim informacijama i pretpostavkama te ugroziti dugoročnu uspješnost poslovanja. Već se dugi niz godina u praksi razvijenih gospodarstava koriste različiti sustavi za nadzor troškova, među kojima su i sustavi standardnih troškova o čemu pišemo u nastavku ovoga članka.
rrif - 7.2006, str. 24
Pristup kontrolingu vrijednosti poduzeća
Sadržaj informacijske podrške u različitim se razdobljima i okruženjima prilagođava posebnim i novim zadaćama menadžera (voditelja poslova, rukovoditelja). Tako se u određenim razdobljima i okruženjima naglasak stavlja na upravljanje troškovima, uspješnost ulaganja (investicije), zaštitu okoliša, kontinuitet razvoja, financijsku uspješnost ili na upravljanje vrijednošću poduzećem. Ovo posljednje je osobito došlo do izražaja u posljednjih deset godina, kada je došlo do internacionalizacije tržišta kapitala, do porasta investicijskih fondova, većih potreba za prosuđivanjem poduzeća od strane financijskih analitičara i drugih razloga za procjenu rasta vrijednosti kapitala. Stoga nositelji aktivnosti kontrolinga imaju zadaću pratiti, prosuđivati i informirati vrhovno poslovodstvo i upravljače o stanju i kretanju vrijednosti poduzeća. U ovom članku autor piše o tome zašto i na koji se način može, s pomoću kontrolinga upravljati rastom vrijednosti poduzeća. U sljedećem broju dat će se završni dio o ustroju kontrolinga vrijednosti poduzeća.
rrif - 7.2006, str. 31
Balanced Score Card (BSC) kao metoda povećanja uspješnosti poslovanja
Sve što se danas može ponuditi voditelju poslova, a što bi moglo dovesti do uspjeha poduzeća koje predstavlja taj voditelj, bit će dobra vijest. Tržište obiluje ljudima s brojnim idejama i rješenjima koja nude uspjeh. Dakle, tvrditi kako će BSC metoda pomoći poduzeću da poveća uspješnost samo je jedna od mnogih ideja. Sve ideje mogu se provesti na razne načine pa su više ili manje prikladne za različita poduzeća.

U ovom članku autor iznosi vlastito objašnjenje o tome zašto vjeruje da BSC metoda može popraviti uspješnost poslovanja. Ne ulazi u dubokoumne rasprave o BSC metodi, o njima je bolje čitati iz knjiga osnivača toga pojma g. Roberta Kaplana, nego iznosi vlastito iskustvo primjene BSC metode kao prezentacije za razvijanje svijesti o situaciji u određenom poduzeću.

rrif - 7.2006, str. 39
Polugodišnji financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2006.
Ne postoje promjene u računovodstvu neprofitnih organizacija i u financijskom izvještavanju za polugodište 2006. u odnosu na 2005. Statistički izvještaji su isto nepromijenjeni. Stoga organizacije koje svoje računovodstvo vode u skladu s načelima neprofitnog računovodstva, za razdoblje siječanj – lipanj 2006. trebaju knjižiti, sastaviti financijske izvještaje i statistički izvještaj jednako kao što su to napravile i za razdoblje siječanj – lipanj 2005.
rrif - 7.2006, str. 42
Prodaja darovane imovine i povrat novčanih poticaja
 1. Prodaja darovane imovine
 2. Povrat novčanih poticaja za zapošljavanje osoba s invaliditetom
rrif - 7.2006, str. 57
Položaj struke poreznih savjetnika u Njemačkoj danas, predviđanje u budućnosti
Na savjetovanju koje je Udruga "HRVATSKI RAČUNOVOĐA" održala od 1. do 3. lipnja ove godine, pod nazivom RAČUNOVODSTVO I KONTROLING U POSTIZANJU USPJEŠNOSTI POSLOVANJA, dr. Hartmut Schwab održao je predavanje pod nazivom "Budućnost struke poreznih savjetnika u Njemačkoj". U nastavku donosimo tekst toga predavanja u obliku članka. Poslije uvodnog dijela, u kojem se dotaknuo teme savjetovanja, govorio je o položaju struke poreznih savjetnika u Njemačkoj danas te viđenje položaja te struke u doglednoj budućnosti. Hoće li se slično ovoj struci događati i u nas?!
rrif - 7.2006, str. 59
Vijesti iz Europske unije
  Modernizacija računovodstvenih smjernica
 • Nova pravila Europske Unije o reviziji financijskih izvješća
rrif - 7.2006, str. 61
Ovrha – prisilna naplata s primjerima
U časopisu RRiF br. 1/06., str. 127. do 129., objavljen je članak o novostima koje se odnose na po-kretanje ovršnog postupka putem javnog bilježnika. Nastavno na navedeno, u ovome broju dajemo ogledne primjere obrazaca prijedloga za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave što se, dakle, podnose javnim bilježnicima koji po njima odlučuju, kao i ogledni primjer (specifičnog) prijedloga vezanog uz ovrhu na plaću.
rrif - 7.2006, str. 63
Investicijski fondovi i porezi
Fizičke i pravne osobe iz godine u godinu sve više ulažu u investicijske fondove. Glavni razlog tome je mogućnost ostvarenja većeg dobitka putem investicijskih fondova nasuprot ostalim ulaganjima (npr. u banke i štedionice). Na pitanja kakve sve vrste investicijskih fondova postoje, kako posluju, kakav je porezni položaj investicijskih fondova, te ulagača u investicijske fondove i sl. odgovore pročitajte u nastavku članka.
rrif - 7.2006, str. 68
Financijsko predviđanje Europske Unije za 2007. do 2013.
Novi, početkom travnja izglasani financijski okviri, trebaju EU u srednjoročnom razdoblju od sedam godina (2007. do 2013.) na raspolaganje staviti financijska sredstva potrebna za ispunjavanje budućih unutarnjih i vanjskih zadaća, koje proizlaze iz različitog stupnja razvijenosti unutar EU. Treba ga promatrati kroz nastojanja za zadržavanjem proračunske discipline EU na svim područjima politike te kroz šire okvire proračunskog sređivanja država članica. Prilikom donošenja financijskog programa za 2007. do 2013. vodilo se načelima supsidijarnosti, razmjernosti i solidarnosti, koja su u suglasju s Ugovorom o osnivanju EU. O tome u nastavku članka.
rrif - 7.2006, str. 74
Posebnosti u oporezivanju turističkih usluga
Od 1. siječnja 2006. usluge smještaja oporezuju se PDV-om po stopi od 10% što propisuju odredbe Zakona i Pravilnika o PDV-u. Kako iz odredaba navedenih poreznih propisa ipak proizlaze određene dvojbe, najnovija stajališta Ministarstva financija objavljena u cijelosti u časopisu PRAVO i POREZI, br. 6/06. daju odgovore samo na neka neriješena pitanja iz područja oporezivanja turističkih usluga kao i primjenu poreznih stopa.

Napominjemo da su neke teme iz navedenog područja već obrađene u časopisu RRiF, br. 6/06., npr. paušalno oporezivanje djelatnosti iznajmljivanja kreveta i organiziranja kampova te plaćanje boravišne pristojbe, na str. 88. i 105., a u nastavku se daje cjeloviti prikaz oporezivanja turističkih usluga s posebnim naglaskom na usluge smještaja bilo da se obavljaju izravno gostu ili posredovanjem turističke agencije.

rrif - 7.2006, str. 77
Promjena visine predujma poreza na dobitak u 2006.
Visina mjesečnog predujma poreza na dobitak za 2006., utvrđuje se u visini jedne dvanaestine (odnosno razmjerno broju mjeseci poslovanja) porezne obveze po poreznoj prijavi za prethodnu godinu, a može se promijeniti samo rješenjem ovlaštene Porezne uprave temeljem opravdanosti podnesenog pisanog zahtjeva poreznog obveznika.

U nastavku članka pročitajte kakve elemente treba sadržavati zahtjev kojim se traži izmjena visine predujma poreza na dobitak, koji se financijski izvještaji prilažu u svrhu dokazivanja opravdanosti zahtjeva, te kako se više plaćeni predujmovi tijekom godine mogu preusmjeriti za plaćanje drugih poreza o kojima analitičku evidenciju vodi Porezna uprava ili vratiti na žiro-račun poreznom obvezniku.

rrif - 7.2006, str. 84
Športske stipendije, naknade i nagrade u poreznom sustavu
Prema Zakonu o porezu na dohodak koji je na snazi, športske stipendije, nagrade i ostali poticaji športašima za njihovo usavršavanje imaju poseban položaj. Pod posebnim uvjetima koje određuju propisi s područja športa mogu ih isplaćivati Hrvatski olimpijski odbor, županijske i gradske zajednice športskih udruga i športski klubovi i to neoporezivo do određenih svota utvrđenih Pravilnikom o porezu na dohodak a te isplate ne isključuju mogućnost isplate i stipendija za redovito školovanje športašu učeniku na redovitom školovanju u srednjoj školi i športašu studentu na višoj, visokoj školi i fakultetu također neoporezivo do određene svote. O tome pišemo u ovom članku.
rrif - 7.2006, str. 89
Dostava akata poreznog nadzora
Dostava akata poreznog nadzora ima vrlo veliko značenje jer od trenutka pravilne dostave nastaju važne pravne posljedice. S obzirom na to da se inspektori u postupku nadzora često nalaze u ulozi dostavljača poreznih akata, svrha je članka pojasniti različite mogućnosti dostave kako bi se izbjegle štetne posljedice, nepotrebni troškovi i gubljenje radnog vremena na obavljanju dvostrukih poslova. Više o tome pročitajte u nastavku članka.
rrif - 7.2006, str. 94
Utvrđivanje i izmjena mjesečnog predujma poreza na dohodak od obrta i slobodnih zanimanja
Mjesečne svote predujmova poreza na dohodak i prireza obvezni su, po rješenju ispostave Porezne uprave koja je mjesno nadležna prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika, plaćati svi obrtnici koji ostvaruju dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja kao i drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke. Utvrđena svota mjesečnog predujma može se temeljem zahtjeva poreznog obveznika promijeniti. O načinu na koji ispostave Porezne uprave utvrđuju nove svote mjesečnih predujmova poreza i prireza te donose izmijenjena rješenja postojećih predujmova na osnovi obrade godišnjih poreznih prijava obrtnika, čiji posao je upravo u tijeku, te zahtjeva poreznih obveznika, pročitajte u nastavku članka.

Napominjemo da su novi porezni obveznici, koji su počeli obavljati samostalnu djelatnost tijekom 2006. oslobođeni plaćanja predujmova poreza na dohodak sve do podnošenja prve godišnje porezne prijave.

rrif - 7.2006, str. 102
Strategijski trokut
Ovim člankom daje se uvid u procese koji spadaju u takozvanu porterijansku strategijsku analizu. Njezin je utemeljitelj Michael E. Porter, profesor na Harvard Business School, poznati konzultant i svjetski poznati "guru", "zvijezda" korporativne strategije. Svrha oblikovanja strategije je prema Porteru "naći položaj... kojim se kompanija najbolje može braniti... od tih sila, ili ih pak iskoristiti za svoju prednost". U tom traganju za putovima ostvarivanja konkurencijskih prednosti Porter pri ocjeni svakog konkurenta, kao najvažnijeg dijela okruženja želi, kao i svi ostali pristupi, smanjiti netransparentnost okruženja. To znači da iz "crne kutije" koja je prije svega konkurent i okruženje za njega procesom kvantitativnog i kvalitativnog dijagnosticiranja želi crno učiniti sivim, dakle, prepoznatljivim.
rrif - 7.2006, str. 107
Nadzor u ugostiteljstvu i turizmu
U ovom članku autorica odgovara na neka pitanja vezana uz radno vrijeme u ugostiteljstvu, te suzbijanje ilegalnog rada u ugostiteljstvu i turizmu.
rrif - 7.2006, str. 112
Carinska vrijednost softwarea
Zadnjih desetljeća pravila o utvrđivanju carinske vrijednosti softwarea koji se uvozi često su se mijenjala i to iz više razloga. Izmjenama Carinskog zakona koje su u primjeni od 1. siječnja 2006. promijenilo se postupanje s njim i u Republici Hrvatskoj te iz toga razloga iznosimo objašnjenje kako postupati pri njegovu uvozu.
rrif - 7.2006, str. 114
Naplata i plaćanje u gotovini i čekovima
Uoči ovogodišnje turističke sezone donesene su nove izmjene i dopune propisa koji uređuje uvjete pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima. Novim odredbama bitno se olakšava poslovanje uslužnih djelatnosti, koje sada mogu stranom gostu naplatiti svoju uslugu i to fizičkoj osobi u gotovini u kunama neograničeno, a u stranim sredstvima plaćanja neograničeno za pojedine vrste usluga. Druga bitna novost je ta da je skraćeno vrijeme od dana naplate stranom gotovinom i čekovima do dana pologa tih sredstava na račun u banci, sa dosadašnjih 5 na 3 radna dana. Nadalje, proširen je krug onih koji za naplatu određenih usluga ili roba u stranoj gotovini od nerezidenata ne trebaju odobrenje Hrvatske narodne banke te se njima ujedno priznaje rad s deviznom blagajnom. Devizna blagajna u tim slučajevima može imati prosječno stanje od 3.000 eura dok je za veće prosječno stanje devizne blagajne potrebno ishoditi odobrenje Hrvatske narodne banke.
rrif - 7.2006, str. 116
Jednostrani prijenosi imovine preko državne granice
Zbog nadolazeće turističke sezone autorica želi podsjetiti na značenje regulatornih i nadzornih mjera propisanih Zakonom o deviznom poslovanju i Zakonom o sprječavanju pranja novca i prihvaćenim međunarodnim standardima i njihovu jačanju u primjeni u otkrivanju, sprječavanju i suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma u području fizičkog prijenosa gotovine i prenosivih vrijednosnih papira na donositelja preko državne granice, uključujući sustav prijavljivanja, kao i na nadzornu ulogu Ministarstva financija (Deviznog inspektorata i Carinske uprave) i zakonsku ovlast zadržavanja ili oduzimanja gotovine i prenosivih vrijednosnih papira na donositelja koji nisu prijavljeni.
rrif - 7.2006, str. 120
Odgovori na pitanja
 1. Smije li se isplatiti predujam dobitka prema propisima o deviznom poslovanju?
 2. Može li se predujam za buduće isporuke dobara, dobiven u stranim sredstvima plaćanja, vratiti kupcu u stranoj gotovini?
 3. Kako se može platiti kupnja udjela što ih u domaćem društvu ima strana pravna osoba?
 4. Koliko strane gotovine, što ju je podigao sa svojeg nerezidentnog računa u banci, može iznijeti nerezident u putničkom prometu?
rrif - 7.2006, str. 125
Računovodstvo kamatnih swapova u bankama
U članku se razmatraju temeljne definicije derivatnih financijskih instrumenata. Posebno se obrazlaže financijska i računovodstvena bit kamatnih swapova, što proizlaze iz transakcije zamjene kamatnih stopa kojim se dvije osobe obvezuju međusobno razmijeniti isplatu različitih vrsta kamata.

Te financijske instrumente temeljem određenih primjera autor razmatra s pomoću danih okvirnih smjernica za računovodstvena postupanja u takvim slučajevima što proizlaze iz MRS-a 39 Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje odnosno Kontnog plana za banke. Na kraju se razmatraju prednosti i nedostatci kamatnog swapa kao i mogućnosti uporabe i preporuka za hrvatsku praksu. U sljedećem broju nastavit ćemo s knjigovodstvenom obradom ove teme.

rrif - 7.2006, str. 127
Status turističkog zemljišta (prema dvjema najnovijim odlukama Ustavnog suda)
Poznato je da su u novoj, mladoj hrvatskoj državi neke teme praktično od početka, od svojeg nastanka popularne. Jedna takva tema, koja je stvarno pravi školski primjer, je hrvatska pretvorba, a unutar nje posebno i tzv. turistička zemljišta, u smislu zemljišta koja nikad nisu izravno unesena u temeljni kapital prigodom pretvorbe, ali su se zato hotelska društva (ranije hotelska poduzeća) uredno knjižila u zemljišnim knjigama kao vlasnici, često i temeljem pravomoćnih sudskih odluka hrvatskih sudova, kako trgovačkih tako i onih redovitih. Iako se radi o jednom dosta starom problemu, to je nažalost još uvijek u stadiju rješavanja. Neposredni povod ovoga članka su dvije najnovije odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske na tu temu, koje smatramo vrlo bitnim odlukama, što su posve sigurno odgovarajući smjerokaz glede daljnjih događanja. Sigurni smo da je vrlo bitno ne samo uočiti značenje tih odluka nego ih i javno obznaniti (naravno u dijelu koji je javno zanimljiv, a to sigurno nisu npr. podatci o predlagatelju) na način koji se ne ograničava na pristup Internetu i time dodatno pojačati i pravnu sigurnost i vladavinu prava u RH.
rrif - 7.2006, str. 132
Prestanak založnog prava na poslovnom udjelu kod statusnih promjena
Kao vrlo često sredstvo osiguranja kod financiranja poduzeća služi zasnivanje založnog prava na poslovnom udjelu člana društva. Stoga se postavlja pitanje, što se s njime događa kod statusnih promjena trgovačkog društva, čiji udjeli su založeni, ako navedeno pitanje nije uređeno ugovorom. Kakva je u tome austrijska praksa, objašnjava se u članku.
rrif - 7.2006, str. 134
Zapošljavanje i rad malodobnika
Malodobne osobe su one osobe koje još nisu dosegnule stupanj razvitka kada se smatra da su psihički i fizički zrele da bi se mogle samostalno brinuti o sebi i disponirati sa svojim pravima i interesima.

Zbog nedovoljnog životnog iskustva kao i prije navedene nedovoljne zrelosti, one se moraju nalaziti pod neposrednom brigom i skrbi ne samo obitelji, nego i društva odnosno države, kako bi se zaštitila njihova prava i interesi.

I međunarodna zajednica, svjesna važnosti brige za ovu kategoriju ljudi, pridaje tome problemu dužnu pozornost što je došlo do izražaja kroz međunarodne pravne akte (konvencije, povelje i sl.) kojima se uređuju temeljna pitanja skrbi za malodobne osobe (uključivši i skrb za zaposlene malodobnike) i time ujednačava pravna regulativa u tom području u velikom broju država – članica međunarodne zajednice.

rrif - 7.2006, str. 137
Radni odnosi kroz sudsku praksu
U ovom članku iznosi se sudska praksa iz područja radnih odnosa. Vrlo je bitno uočiti kako sudovi razumiju primjenu propisa o radnim odnosima.
rrif - 7.2006, str. 141
Primitci učenika i studenata
Pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost mogu učenicima za praktični rad isplaćivati naknadu. Osim toga, učenicima na redovitom školovanju u srednjim školama te studentima na višim, visokim školama i fakultetima mogu isplaćivati stipendiju.

Pod kojima uvjetima pravne i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost to mogu učiniti, pišemo u nastavku ovoga članka.

rrif - 7.2006, str. 142
Regres za godišnji odmor u 2006. godini
Pravo radnika na nadoknadu za godišnji odmor, tzv. regres, uređeno je kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu, ugovorima o radu ili odlukama poslodavaca odnosno mjerodavnih tijela.

Kad je pravo utvrđeno tada primjenjujemo i odredbe Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05.), kako bismo utvrdili koliko od svote koja se isplaćuje, po toj osnovi ne podliježe oporezivanju. Pritom treba imati na umu da je svota do 2.000,00 kn neoporeziva, dodavši tome i mogućnost davanja dara u naravi, u dobru ili usluzi neoporezivo do vrijednosti 400,00 kn. To su svote odnosno vrijednosti koje se mogu radniku dati neoporezivo ukupno godišnje, a kojom prigodom, opet ovisi o odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, ugovora o radu ili odlukama poslodavca ili mjerodavnih tijela.

Više o tome možete pročitati u ovom članku.

rrif - 7.2006, str. 148
Održano savjetovanje na temu "Računovodstvo i kontroling u postizanju uspješnosti poslovanja"
Udruga "Hrvatski računovođa" – neovisna Udruga računovođa, poreznih savjetnika i financijskih djelatnika organizirala je već tradicionalno savjetovanje, ove godine na temu: "Računovodstvo i kontroling u posti-zanju uspješnosti poslovanja". Vodeći računa ne samo o kvaliteti savjetovanja, nego i o ugodnom okruženju, savjetovanje je održano na Braču, hotel Bonaca u Bolu od 1. do 3. lipnja 2006., uz nazočnost oko 230 sudionika.

Savjetovanje je bilo namijenjeno financijskim i računovodstvenim stručnjacima, menadžerima, ali i poduzetnicima sa svrhom postizanja inicijative za što učinkovitijom obradom računovodstvenih informacija za potrebe upravljanja. Zato i sadržaj savjetovanja nosi poruku članovima uprave: "Radimo zato da bismo zaradili". Organiziranjem ovoga savjetovanja Udruga je članovima uprave, voditeljima pojedinih poslova i izvršiteljima poslova pružila priliku aktualizacije znanja iz područja upravljačkog sustava informiranja i korištenja informacija u obavljanju poslova upravljačke funkcije. Naime, za učinkovito djelovanje, poglavito za odlučivanje, menadžmentu je potrebna podrška računovođa, planera, analitičara i kontrolora koji mogu pripremiti informacije o ostvarenim rezultatima.

rrif - 7.2006, str. 153
Održana sjednica Glavnog odbora
rrif - 7.2006, str. 155
Reagiranja - odjeci - mišljenja
Temeljen provedene ankete o održanom savjetovanju, od sudionika smo primili zanimljiva mišljenja i korisne preporuke. U nastavku dajemo dio teksta jednog od sudionika savjetovanja:

Ovim putem zahvaljujem na prigodi da nazočnošću sada već tradicionalno dobro organiziranoj godišnjoj konferenciji Udruge "Hrvatski računovođa" steknem nova znanja, konceptualiziram postojeća, prikupim i razmijenim korisne informacije. Tema "Računovodstvo i kontroling" te lista predavača, od kojih su neki već zaista legendarni i predstavljaju jake snage za prepoznatljivost naše struke i udruge, natjerali su me na dobru pripremu za pomno slušanje i bilježenje. I sada, tjedan dana nakon konferencije, vidim da je za to bilo opravdanih razloga.

U ovom tekstu želio bih ponuditi promišljanja o tome kako vidim kompetentnog računovođu, te obveze udruge u svrhu njege računovodstva kao važne poslovne discipline i pozicioniranju udruge kao društveno odgovorne institucije. Postavimo to odmah u kontekst hrvatskog gospodarstva koristeći podatke iz RGFI. U registar pri FINA-i za 2005. predano je 73.000 GFI od kojih 900 velikih, 2.400 srednjih i 70.000 malih poduzetnika. Od ukupnog broja, njih 21.000 je na dan 31. prosinca 2005. bilo insolventno, narodski rečeno "blokirano".

rrif - 7.2006, str. 156
Novi propisi
rrif - 7.2006, str. 157
Stručne obavijesti
  Pregled naknada, potpora i nagrada, plaća, osobnih odbitaka, stopa poreza i prireza na dohodak i uplatnih računa u 2006.
 • Svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez poreza
 • Plaće – stope doprinosa, poreza, prireza i uplatni računi
 • Oporezivanje drugih dohodaka
 • Porez na dohodak od kapitala
 • Dvostruko oporezivanje
 • Statistika – prosjeci plaća
 • Otpremnina prema Zakonu o radu
 • Povrat PDV-a strancima – fizičkim osobama
 • Podsjetnik za zakonska plaćanja i obveze u srpnju 2006.
 • Pregled srednjih tečajeva kuna za neke valute prema tečajnici HNB-a
 • Pregled kamatnih stopa EURIBOR i ZIBOR
 • Pregled kamatnih stopa LIBOR
rrif - 7.2006, str. 160
Objava rezultata poslovanja
  Končar-Mali električni strojevi d.d., Zagreb
 • Karolina d.o.o., Osijek
rrif - 7.2006, str. 188
Mjesna samouprava - planiranje, računovodstvo i financijski izvještaji
 1. Uvod
 2. Računi
 3. Planiranje
 4. Ostvarivanje prihoda i plaćanje rashoda
 5. Računovodstvo
 6. Financijski izvještaji – izrada i dostava
rrif - 7.2006, str. 1
Praćenje naplate namjenskih i općih prihoda na jedinstveni račun državne riznice i njihovo evidentiranje
 1. Uvod
 2. Osnovne definicije prihoda i uvjeti za povlačenje rashoda iz navedenih prihoda
 3. Obveza praćenja naplate namjenskih i općih prihoda uplaćenih u proračun
 4. Priznavanje prihoda
 5. Potraživanja za namjenske prihode
 6. Primjeri knjigovodstvenih evidencija namjenskih prihoda – čl. 74. st. 2.
 7. Primjeri knjigovodstvenih evidencija namjenskih prihoda – čl. 74. st. 1.
rrif - 7.2006, str. 4
Predpristupni programi pomoći Europske Unije
 1. Uvod
 2. Organizacija
 3. Procesi
rrif - 7.2006, str. 10
Pravna zaštita u postupku javne nabave
 1. Uvod
 2. Prigovor naručitelju
 3. Žalba državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave
 4. Sudska zaštita
rrif - 7.2006, str. 12
Nadzor nad zakonitošću rada i općih akata tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 1. Uvod
 2. Nadzor općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 3. Pojedinačni akti
 4. Nadzor nad zakonitošću rada predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 5. Zapisnik o tijeku događaja na sjednici predstavničkog tijela jedinice
 6. Odgovornost izvršnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 7. Zaključak
rrif - 7.2006, str. 16
Mjesna samouprava
 1. Uvod
 2. Osnivanje mjesnih odbora, gradskih kotareva ili gradskih četvrti kao oblika mjesne samouprave
 3. Statut općine, odnosno grada
 4. Izbori za Članove vijeća mjesnog odbora
 5. Mogućnost istodobnog održavanja mjesnih i lokalnih izbora
 6. Vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora
 7. Nespojivost dužnosti Članova vijeća mjesnog odbora
 8. Nadzor mjesne samouprave
 9. Pravna osobnost mjesnog odbora
 10. Umjesto zaključka
rrif - 7.2006, str. 22
Radno-pravni status službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 1. Uvod
 2. Odgovarajuća primjena Zakona o državnim službenicima i namještenicima
 3. Utvrđivanje plaće službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 4. Uvjeti za prijam i raspored na radna mjesta službenika i namještenika u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
 5. Ostala prava i obveze iz radnoga odnosa službenika i namještenika u jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
 6. Primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike na službenike i namještenike u jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave
rrif - 7.2006, str. 27
Rad na izdvojenom radnom mjestu, rad s nepunim radnim vremenom i rad izvan državne službe
Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom
 1. Rad državnog službenika na izdvojenom mjestu
 2. Rad s nepunim radnim vremenom
 3. Umjesto zaključka
Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe
 1. Tijela u koja se državni službenik može uputiti na rad
 2. Uvjeti koje državni službenik mora ispunjavati
 3. Upućivanje na rad izvan državne službe u Republici Hrvatskoj
 4. Upućivanje na rad izvan državne službe u međunarodne organizacije
 5. Rješenje o upućivanju na rad izvan državne službe
 6. Povratak na rad u državno tijelo
 7. Mirovanje prava i obveza iz državne službe
 8. Prestanak državne službe
 9. Umjesto zaključka
rrif - 7.2006, str. 29
Pregled tumačenja Zajedničke komisije za tumačenje i praćenje primjene Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama
  Zaštita zaposlenika (čl. 55.)
 • Pravo na naknadu plaće (čl. 57.)
 • Naknada za vrijeme bolovanja (čl. 58.)
 • Regres za korištenje godišnjeg odmora (čl. 59.)
 • Otpremnina zbog odlaska u mirovinu (čl. 60.)
 • Pravo na pomoć (čl. 61. i 62.)
 • Dnevnica i naknada troškova putovanja (čl. 63.)
 • Naknada za odvojeni život (čl. 65.)
 • Naknada troškova prijevoza na posao i s posla (čl. 66.)
 • Naknada za korištenje privatnog automobila (čl. 67.)
 • Jubilarna nagrada (čl. 68.)
 • Pravo na dar prigodom dana Svetog Nikole (čl. 69.)
 • Pravo na božićnicu (čl. 70.)
 • Predstavnici zaposleničkih vijeća odnosno sindikata u upravnim vijećima (čl. 75.)
 • Zaštita sindikalnog povjerenika (čl. 79.)
rrif - 7.2006, str. 34