Računovodstvo, revizija i financije 5/2007

Web izdanje 8,99
Pogrešna priča - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Interni obračun po potpunim stvarnim troškovima
Autor: Prof. dr. sc. Milena PERŠIĆ
Odluka o računovodstvenim politikama trgovačkog društva
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun troškova službenih putovanja zaposlenika u tuzemstvu
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Računovodstvo zadruga u poljoprivredi
Autor: Mr. sc. Ivan ŽIC, ovl. rev.
Rokovi čuvanja poslovne i knjigovodstvene dokumentacije, poslovnih knjiga i financijskih izvješća
Autori: Silvija BABIĆ, arhivist
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Nabava kratkotrajne imovine
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Primljena odobrenja i predujmovi
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Prezentiranje financijskih izvješća
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Mjenice u poslovnoj praksi
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Zadužnica – izdavanje, naplata i prijenos
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.
Trgovanje dionicama
Autor: Marino BRNIĆ, dipl. oec.
Odabir poslovno - informacijskog sustava (ERP)
Autor: Frane KOLANOVIĆ, dipl. oec
Zahtjev za promjenom visine predujma poreza na dobitak u 2007.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Unos nekretnina u kapital društva od strane članova
Autor: Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec.
Turističke usluge - smještaj ili najam
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izvršenje poreznog akta i obračunske prijave
Autor: Berislav MATKOVIĆ, dipl. iur.
PDV u pristupu unutarnjem tržištu EU (4. dio)
Autori: Doc. dr. sc. Marian-Raimund WAKOUNIG
Mr. sc. Ivica MLADINEO, dipl. oec.
Johanes Petar STIPSITS
Unos imovine fizičkih osoba u društvo
Autor: Katica AMIDŽIĆ-PEROČEVIĆ, dipl. oec.
Upravljanje promjenama počinje s planom
Autor: Mr. sc. Ivica VOLODER
Zahtjevi u vezi s deklariranjem hrane
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Obveze proizvođača otpada prema Pravilniku o gospodarenju otpadom
Autor: Lidija TOŠIĆ
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Prijava kreditnih poslova s inozemstvom
Autor: Mr. spec. Ankica KAČAN, dipl. oec.
Promjene u izvješćivanju HNB-a o vlasničkim ulaganjima
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Dužna pozornost i odgovornost članova nadzornog odbora
Autor: Akademik Jakša BARBIĆ
Stručne obavijesti