Računovodstvo, revizija i financije

Trenutak sreće - uvodnik
rrif - 1.2008, str. 13
Financijska i porezna izvješća poduzetnika za 2007.
rrif - 1.2008, str. 15
I. Obvezna financijska i porezna izvješća poduzetnika i rokovi
rrif - 1.2008, str. 16
II. Popisne (inventurne) razlike – porezno i računovodstveno postupanje
rrif - 1.2008, str. 23
III. Godišnji obračun amortizacije i vrijednosnoga usklađenja za 2007.
rrif - 1.2008, str. 34
IV. Konačni obračun članarina i spomeničke rente za 2007.
rrif - 1.2008, str. 50
V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za male poduzetnike
rrif - 1.2008, str. 62
VI. Sastavljanje bilance za male poduzetnike
rrif - 1.2008, str. 77
VII. Sastavljanje bilance za srednje i velike poduzetnike
rrif - 1.2008, str. 87
VIII. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za srednje i velike poduzetnike
rrif - 1.2008, str. 96
IX. Sastavljanje izvješća o novčanom toku
rrif - 1.2008, str. 106
X. Izvješće o promjeni kapitala
rrif - 1.2008, str. 110
XI. Bilješke uz financijska izvješća
rrif - 1.2008, str. 112
XII. Posebni zahtjevi MSFI-a pri sastavljanju financijskih izvješća velikih poduzetnika za 2007. godinu
rrif - 1.2008, str. 118
XIII. Posebnosti godišnjeg obračuna u brokerskim društvima
rrif - 1.2008, str. 127
XIV. Financijska izvješća investicijskih fondova i društava za upravljanje
rrif - 1.2008, str. 130
Računovodstvo dobitnih poreznih razlika u godišnjem obračunu
rrif - 1.2008, str. 134
Uz početak primjene novog Zakona o računovodstvu
rrif - 1.2008, str. 141
Obračun plaća i doprinosa u 2008.
rrif - 1.2008, str. 144
Minuli rad – dodatak na plaću prema radnom stažu
rrif - 1.2008, str. 151
Izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2007. godini
rrif - 1.2008, str. 154
Novosti u vezi s bolovanjem u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
rrif - 1.2008, str. 161
Pregled novih propisa Europske unije
rrif - 1.2008, str. 167
Planiranje poslovanja kao stvaranje željene budućnosti
rrif - 1.2008, str. 170
Nova Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
rrif - 1.2008, str. 177
Obračunska plaćanja kod tekućih poslova
rrif - 1.2008, str. 189
Novosti u deviznom poslovanju od 1. siječnja 2008.
rrif - 1.2008, str. 193
Ispravak porezne osnovice i ispravak računa
rrif - 1.2008, str. 195
Posebni porezi - godišnji popis i izvješća za 2007.
rrif - 1.2008, str. 202
Blaže oporezivanje dividendi: svjetska praksa i pozicija Republike Hrvatske
rrif - 1.2008, str. 210
Novosti u vođenju knjige popisa u trgovini na malo
rrif - 1.2008, str. 215
Najčešća pitanja glede vođenja popisa robe prema novom Pravilniku
rrif - 1.2008, str. 218
Putovanja i izleti u organizaciji udruge, škole i druge odgojno-obrazovne ustanove
rrif - 1.2008, str. 224
Rad stranaca u RH
rrif - 1.2008, str. 225
Novosti o izvješćivanju u knjizi poslovnih udjela
rrif - 1.2008, str. 233
Pokriće gubitka i otpis sitnog inventara
rrif - 1.2008, str. 237
Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
rrif - 1.2008, str. 238
Prava državnih službenika i namještenika na isplatu jubilarne nagrade, novčane pomoći, dnevnice i terenskog dodatka
rrif - 1.2008, str. 242
Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna
rrif - 1.2008, str. 249