Računovodstvo, revizija i financije 1/2008

Web izdanje 8,99
Trenutak sreće - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, glavni urednik
Financijska i porezna izvješća poduzetnika za 2007.
I. Obvezna financijska i porezna izvješća poduzetnika i rokovi
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
II. Popisne (inventurne) razlike – porezno i računovodstveno postupanje
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
III. Godišnji obračun amortizacije i vrijednosnoga usklađenja za 2007.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Konačni obračun članarina i spomeničke rente za 2007.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za male poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VI. Sastavljanje bilance za male poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VII. Sastavljanje bilance za srednje i velike poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VIII. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za srednje i velike poduzetnike
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
IX. Sastavljanje izvješća o novčanom toku
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
X. Izvješće o promjeni kapitala
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
XI. Bilješke uz financijska izvješća
Autor: Zrinko TRCOVIĆ, dipl. oec.
XII. Posebni zahtjevi MSFI-a pri sastavljanju financijskih izvješća velikih poduzetnika za 2007. godinu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
XIII. Posebnosti godišnjeg obračuna u brokerskim društvima
Autor: Matilda VLAH, dipl. oec. i ovl. rač.
XIV. Financijska izvješća investicijskih fondova i društava za upravljanje
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo dobitnih poreznih razlika u godišnjem obračunu
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Uz početak primjene novog Zakona o računovodstvu
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.
Obračun plaća i doprinosa u 2008.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Minuli rad – dodatak na plaću prema radnom stažu
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2007. godini
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u vezi s bolovanjem u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Pregled novih propisa Europske unije
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Planiranje poslovanja kao stvaranje željene budućnosti
Autor: Jasmina OČKO, dipl. oec.
Nova Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Obračunska plaćanja kod tekućih poslova
Autori: Mr. sc. Iva KOPECKI
Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Novosti u deviznom poslovanju od 1. siječnja 2008.
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Ispravak porezne osnovice i ispravak računa
Autor: Mr. sc. Ljubica JAVOR, dipl. oec.
Posebni porezi - godišnji popis i izvješća za 2007.
Autor: Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Blaže oporezivanje dividendi: svjetska praksa i pozicija Republike Hrvatske
Autori: Prof. dr. sc. Helena BLAŽIĆ
Dženeta BAŠAGIĆ, mag. oec.
Novosti u vođenju knjige popisa u trgovini na malo
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Najčešća pitanja glede vođenja popisa robe prema novom Pravilniku
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Putovanja i izleti u organizaciji udruge, škole i druge odgojno-obrazovne ustanove
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Rad stranaca u RH
Autor: Anja BOŽINA, dipl. oec.
Novosti o izvješćivanju u knjizi poslovnih udjela
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Pokriće gubitka i otpis sitnog inventara
Autor: Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Prava državnih službenika i namještenika na isplatu jubilarne nagrade, novčane pomoći, dnevnice i terenskog dodatka
Autor: Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna
Autor: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.