Računovodstvo, revizija i financije

Pogled s južne strane Alpa - uvodnik
rrif - 2.2008, str. 13
Financijska i porezna izvješća poduzetnika za 2007. (II. dio)
rrif - 2.2008, str. 15
Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2007. (obrazac PD)
rrif - 2.2008, str. 16
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2007. u trgovačkoj djelatnosti
rrif - 2.2008, str. 58
Posebnosti obračuna u proizvodnoj djelatnosti s rasporedom troškova prema zahtjevima MRS-a 2
rrif - 2.2008, str. 66
Osobitosti pri provođenju godišnjeg popisa i izradi godišnjeg obračuna u hotelijerstvu i ugostiteljstvu
rrif - 2.2008, str. 73
Osobitosti financijskih izvješća prijevozničkih društava
rrif - 2.2008, str. 91
Završna knjiženja u djelatnosti prodaje automobila, servisa i sličnih usluga
rrif - 2.2008, str. 105
Godišnji obračun u graditeljstvu
rrif - 2.2008, str. 119
Državne potpore – računovodstvene posebnosti u godišnjem obračunu
rrif - 2.2008, str. 122
Osobitosti financijskih izvješća u poljoprivredi za godinu 2007.
rrif - 2.2008, str. 129
Izvješće o stanju društva
rrif - 2.2008, str. 136
Posebnosti poslovanja u inozemstvu za 2007.
rrif - 2.2008, str. 145
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za 2007.
rrif - 2.2008, str. 155
Odnos eksterne revizije i upravljačkih struktura trgovačkog društva
rrif - 2.2008, str. 165
Vijesti iz Europske unije
rrif - 2.2008, str. 172
Kreditni poslovi s inozemstvom - obveza izvješćivanja - što je novo?
rrif - 2.2008, str. 175
Sastavljanje obrasca PDV-K – konačni obračun PDV-a za 2007.
rrif - 2.2008, str. 188
Prijava poreza na dohodak građana za 2007.
rrif - 2.2008, str. 206
Obveza plaćanja doprinosa obrtničkim komorama u 2008.
rrif - 2.2008, str. 228
Dopuna porezne prijave samostalnih obrtničkih djelatnosti na obrascu DOH za 2007. - iskazivanje potpora za obrazovanje
rrif - 2.2008, str. 231
Prestala je kontrola cijena i marža za određene proizvode i usluge (OC-1 i OC-2)
rrif - 2.2008, str. 237
Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke proizvoda u potrošačkom ugovoru
rrif - 2.2008, str. 239
Izvanredni otkaz ugovora o radu - sudska praksa Vrhovnog suda Republike Hrvatske
rrif - 2.2008, str. 250
Pravo na doplatak za djecu
rrif - 2.2008, str. 252
Zastara tražbina prema ZOO-u i nekim posebnim propisima
rrif - 2.2008, str. 258
Izrada dugotrajne imovine
rrif - 2.2008, str. 268