RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Računovodstvo, revizija i financije

Računovodstvo, revizija i financije

Mjesec:

Pijesak u glavi - uvodnik

rrif - 8.2008, str. 11

Kreativno računovodstvo i njegov utjecaj na financijske izvještaje

rrif - 8.2008, str. 13

Računovodstvene politike malih i srednjih društava

rrif - 8.2008, str. 23

Promijenjen je Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu

rrif - 8.2008, str. 35

Računovodstvo dugotrajne financijske imovine

rrif - 8.2008, str. 38

Faktoring – prodaja tražbina radi financiranja poslovanja

rrif - 8.2008, str. 45

Procjena dugotrajne imovine po fer vrijednosti – da ili ne?

rrif - 8.2008, str. 52

Praktikum neprofitnog računovodstva - predujmovi

rrif - 8.2008, str. 59

(Ne)oporezive potpore radnicima

rrif - 8.2008, str. 60

Zdravstvena zaštita i naknada plaće u slučaju ozljeda na radu i profesionalne bolesti

rrif - 8.2008, str. 66

Uloga posebnih revizija u korporativnom upravljanju (I. dio)

rrif - 8.2008, str. 74

CAPM model i trošak kapitala

rrif - 8.2008, str. 80

Efektivna kamatna stopa

rrif - 8.2008, str. 85

Porezni učinci na poslovanje trgovačkih društava ulaskom u Europsku uniju

rrif - 8.2008, str. 90

Primitci na koje se ne plaća porez na dohodak

rrif - 8.2008, str. 98

RRiF-ovi porezni savjeti

rrif - 8.2008, str. 110

Obvezna osiguranja, doprinosi i oporezivanje primitaka športaša (I. dio)

rrif - 8.2008, str. 115

Prodaja dobara i pružanje usluga na otvorenom prostoru (I.)

rrif - 8.2008, str. 123

Što donosi novi Zakon o doprinosima od 1. siječnja 2009.

rrif - 8.2008, str. 131

Sklapanje okvirnog sporazuma provedbom otvorenog postupka javne nabave

rrif - 8.2008, str. 136

Primljena odobrenja i obračun službenog puta

rrif - 8.2008, str. 142

Inflacija i usporavanje gospodarstva

rrif - 8.2008, str. 148
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)