Računovodstvo, revizija i financije 1/2010

Web izdanje 8,99
20 godina poslije - uvodnik
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev. - glavni urednik
Godišnja financijska i porezna izvješća poduzetnika za 2009.
I. Obveznici i rokovi za izradu i dostavu financijskih i poreznih izvješća
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
II. Konačni obračun naknada članarina i spomeničke rente za 2009.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
III. Godišnji obračun amortizacije za 2009.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
IV. Manjkovi prema godišnjem popisu imovine i obveza
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
V. Sastavljanje računa dobitka i gubitka za 2009.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VI. Sastavljanje bilance na dan 31. prosinca 2009.
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2009. (obrazac PD)
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
VIII. Izvještaj o promjenama kapitala
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
IX. Izvještaj o novčanom tijeku
Autor: Andreja ŠVIGIR, dipl. oec. i ovl. rev.
X. Bilješke uz financijska izvješća
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Likvidacija trgovačkih društava
Autori: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Porez na dodanu vrijednost
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Zaključna knjiženja za 2009.
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Proizvodnja i prodaja proizvoda kod neprofitnih pravnih osoba
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009.
Autor: Andreja MILIĆ, dipl. oec.
Doprinosi i obračun plaća u 2010.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novi obrazac R-Sm
Autor: Ksenija VUGRIN, dipl. oec.
Klasifikacija i mjerenje financijske imovine
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Novosti u oporezivanju porezom na dodanu vrijednost od 1. siječnja 2010.
Autori: Mr. sc. Zlatko FABIJANČIĆ
Renata Kalčić, dipl. oec.
Porezne olakšice obveznika poreza na dobitak
Autor: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Posebni porezi – godišnja izvješća za 2009. i novosti u 2010.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Porezna izvješća o isplaćenim plaćama i drugim primitcima u 2009.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Novosti u poslovanju s inozemstvom u 2010.
Autor: Mr. sc. Marcela KIR, dipl. oec.
Donesen je novi Zakon o radu
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Poslovno uvjetovani te otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH