Računovodstvo, revizija i financije 3/2012

Web izdanje 8,99
San i java - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Što donose izmjene Zakona o PDV-u od 1. ožujka 2012.
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Obračun plaće prema novim propisima od 1. III. 2012.
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za statističke potrebe
Autor: Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Predaja godišnjih financijskih izvještaja za 2011. u Finu
Autor: Dragutin KOVAČIĆ, mag. oec. univ. spec. oec.
Raspored dobitka i pokriće gubitka za 2011.
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Odgođena porezna imovina i odgođena porezna obveza
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstveni i porezni položaj franšiznog poslovanja
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Računovodstvo uzgoja riba
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Financijska izvješća subjekata nadzora Hanfe prema posebnim propisima
Autor: Mijo JOZIĆ, dipl. oec.
Metode procjene imovine i obveza investicijskog fonda
Autor: Mijo JOZIĆ, dipl. oec.
Troškovi dolaska na posao i odlaska s posla
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Dugotrajna nefinancijska imovina i priznavanje pretporeza
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Knjigovodstvo neprofitnih pravnih osoba koje imaju organizacijske dijelove
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Pasivna vremenska razgraničenja kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Naknada plaće radnicima za vrijeme bolovanja
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Rekapitulacija podataka o plaćama kao osnovicama za utvrđivanje mirovine
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Nove mjere reprogramiranja neplaćenoga poreznog duga nastalog do 31. siječnja 2012.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sprječavanje prijevara kao sastavni dio zadataka internog revizora i menadžmenta
Autor: Prof. dr. sc. Neda VITEZIĆ
Revizija u uvjetima sumnje u vremensku neograničenost poslovanja
Autor: Anamarija MILETIĆ, dipl. oec. i ovl. rev.
Prihodi iz ugovora s kupcima
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Europsko zakonodavstvo o porezima i fiskalnoj disciplini
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Prijedlog internog akta u sustavu sprječavanja pranja novca
Autor: Boris MASNJAK, dipl. oec.
Aktualnosti u poslovanju ovlaštenih mjenjača
Autor: Zoran JURAK, univ. spec. oec.
Predujam poreza na dohodak ili dobitak za obrtničke djelatnosti u 2012.
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Obveza usklađivanja poslovanja ugostitelja prema propisima o ugostiteljskoj djelatnosti za 2012.
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Ugovor o djelu, sklapanje ugovora o radu i rad na određeno vrijeme
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Ugovor o radu na izdvojenom mjestu rada
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Naplata tražbina u sporovima male vrijednosti
Autor: Mladen ŠIMUNDIĆ , dipl. iur.
Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.
Gospodarska kretanja u Hrvatskoj i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Smanjeni su doprinosi za HGK od 1. ožujka
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Smanjena naknada za općekorisne funkcije šuma i spomeničku rentu